Sterk vekst i norsk økonomi

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste 0,7 prosent fra 1. til 2. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall. Tallene fra 1. kvartal er samtidig oppjustert til en vekst på 0,5 prosent.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 98.2 97.6
Apr. 2016 98 97.2
Mai 2016 97.9 97.1
Jun. 2016 97.7 97.1
Jul. 2016 97.6 97.3
Aug. 2016 97.6 97.3
Sep. 2016 97.8 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.2 98.3
Des. 2016 98.4 98.5
Jan. 2017 98.6 98.9
Feb. 2017 99 99.2
Mar. 2017 99.2 99.3
Apr. 2017 99.3 99.2
Mai 2017 99.5 99.4
Jun. 2017 99.9 99.8
Jul. 2017 100.1 100.3
Aug. 2017 100.3 100.3
Sep. 2017 100.5 100.6
Okt. 2017 100.9 100.7
Nov. 2017 101.2 101
Des. 2017 101.4 101.3
Jan. 2018 101.6 101.1
Feb. 2018 101.7 100.8
Mar. 2018 102 101
Apr. 2018 102.2 101.7
Mai 2018 102.4 102.2
Jun. 2018 102.5 102.5
Jul. 2018 102.9 102.4
Aug. 2018 103 102.5
Sep. 2018 103 102.4
Okt. 2018 103.2 102.7
Nov. 2018 103.5 102.6
Des. 2018 103.9 102.7
Jan. 2019 104.1 102.7
Feb. 2019 104.2 102.7
Mar. 2019 104.4 103.2
Apr. 2019 104.6 103.3
Mai 2019 104.9 103.5
Jun. 2019 105.1 103.5

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.3 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mar. 2016 97.7 96.9
Apr. 2016 97.8 96.6
Mai 2016 97.5 97.2
Jun. 2016 97 96.9
Jul. 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.4 97.4
Sep. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.9 98.3
Des. 2016 98.4 98.2
Jan. 2017 98.7 99.4
Feb. 2017 99.2 99.3
Mar. 2017 98.9 98.5
Apr. 2017 99.2 99
Mai 2017 99.8 99.9
Jun. 2017 100.1 99.7
Jul. 2017 99.5 100.4
Aug. 2017 100.4 100.2
Sep. 2017 100.9 100.5
Okt. 2017 100.7 100.4
Nov. 2017 101.4 101.4
Des. 2017 101.3 101.2
Jan. 2018 101.3 99.8
Feb. 2018 101.8 100.6
Mar. 2018 102.1 101.7
Apr. 2018 102 101.9
Mai 2018 102.2 102.4
Jun. 2018 102.6 102.5
Jul. 2018 103 101.6
Aug. 2018 102.5 102.7
Sep. 2018 102.6 102
Okt. 2018 103.6 102.5
Nov. 2018 103.6 102.6
Des. 2018 103.8 102.2
Jan. 2019 104.2 102.6
Feb. 2019 104 102.5
Mar. 2019 104.4 103.6
Apr. 2019 104.7 103.1
Mai 2019 104.9 103.1
Jun. 2019 105 103.7

Foreløpige tall viser at total industriproduksjon økte 1,6 prosent i 2. kvartal, opp fra 0,3 prosent i 1.kvartal. De fleste av industrinæringene vokste. Et unntak var produksjonen av kjemiske råvarer som falt både i 1. og 2. kvartal.

Også produksjonen i andre vareproduserende næringer som fiske, akvakultur og bygg og anlegg økte klart i 2. kvartal. Bygg og anlegg har vært en vekstmotor i lang tid, mens fiske og akvakultur tok seg opp etter relativt svake 1. kvartalstall. Samlet sett økte annen vareproduksjon 1,3 prosent i 2. kvartal.

Det var god vekst i tjenesteproduksjonen i 2. kvartal, slik det har vært lenge. Aktivitetsnivået økte 0,6 prosent. Økningen var relativt bredt sammensatt, men med størst bidrag fra teknisk og forretningsmessig tjenesteyting. Etter sterke tall i 1. kvartal, gikk varehandel noe ned i 2. kvartal. Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt 2,3 prosent og bidro til at samlet BNP økte med 0,3 prosentpoeng siste kvartal.

Stabil vekst i husholdningskonsumet

Husholdningenes samlede konsum økte 0,3 prosent fra 1. til 2. kvartal, om lag som de to foregående kvartalene.

Varekonsumet vokste 0,3 prosent, hovedsakelig knyttet til kjøp av transportmidler samt blomster, planter og fritidsartikler. Tjenestekonsumet økte 0,7 prosent og med sterkest bidrag fra kultur- og fritidstjenester samt hotell- og restauranttjenester. Husholdningenes kjøp i utlandet falt imidlertid 1,1 prosent, og bidro dermed til å dempe konsumveksten i 2. kvartal.

Konsumet i offentlig forvaltning økte 1,0 prosent, etter tilsvarende vekst kvartalet før.

Oppgang i investeringene

Petroleumsinvesteringene økte reelt sett 1,9 prosent fra 2017 til 2018. Fra 1. til 2. kvartal var økningen på 7,1 prosent.

Husholdningenes boliginvesteringer har økt svakt siden andre halvår 2018. I 2. kvartal var veksten på 0,9 prosent.

Samlet sett økte bruttoinvesteringene med 2,8 prosent i 2. kvartal.

Eksport og import

Eksport av varer og tjenester falt 0,3 prosent i 2. kvartal. Fallet drives dels av redusert eksport av råolje som kan forklares av planlagte vedlikeholdsarbeid og dels av nedgang i eksporten av tradisjonelle varer. Nedgangen i tradisjonell vareeksport kan knyttes til varer som elektronikk, maskiner og utstyr, og må ses i sammenheng med at eksporten av tilsvarende varer i 1. kvartal var høy. Foreløpige tall viser vekst i eksporten av tjenester for andre kvartal på rad.

Importen av tradisjonelle varer falt 1,2 prosent, men vekst i importen av både fly og tjenester bidro til vekst i samlet import på 0,4 prosent i 2. kvartal.

Fortsatt vekst i sysselsettingen

Sysselsettingen økte 0,4 prosent i 2. kvartal, eller i underkant av 12 000 personer. Siden inngangen til 2019 viser sesongjusterte tall en økning på omtrent 25 000 sysselsatte. Det siste halvåret har veksten vært særlig sterk i flere tjenesteytende næringer som informasjons- og kommunikasjonsteknologi og faglig, teknisk samt forretningsmessig tjenesteyting. Veksten har også vært sterk i bygge- og anleggsvirksomhet.

Revisjon av tidligere kvartaler og år

I forbindelse med frigivning av tall for 2. kvartal 2019 publiseres også nye tidsserier som følge av en såkalt hovedrevisjon som de fleste landene i Europa foretar i 2019. Utviklingen i makroøkonomiske hovedstørrelser som bruttonasjonalprodukt (BNP) er i liten grad påvirket av innarbeiding av nye tall, se ellers «Revisjon av nasjonalregnskapets tallserier» for en beskrivelse av endringene. Både i 2017 og -18 er veksten i fastlands-BNP uendret fra tidligere publiserte tall, mens 1. kvartal er oppjustert fra 0,3 til 0,5 prosent vekst. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fra kvartalspubliseringen i mai fremgår av tabell 10.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se statistikk fra OECD.

Kontakt