Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2022. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2022. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* Prognoser
  2019 2020 2021 2022
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
4Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
5Positivt fortegn innebærer depresiering.
6Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                            
Konsum i husholdninger mv. 0,0 3,8 2,4 3,5 2,8 2,1 2,7 1,1 2,2 1,9 1,9 2,4 2,2 2,0
Konsum i offentlig forvaltning 4,2 2,2 1,1 1,5 1,0 2,7 2,4 2,3 1,9 1,4 2,2 1,8 1,9 1,7
Bruttoinvestering i fast realkapital -7,0 -6,4 7,5 7,5 6,3 -0,3 -4,0 3,9 2,6 2,8 6,2 0,9 -1,3 -0,2
Utvinning og rørtransport 2,9 -8,0 11,4 14,6 19,0 -1,8 -12,2 -16,0 -5,4 1,9 15,4 -1,6 -3,1 4,2
Fastlands-Norge -10,6 -6,4 5,0 7,4 2,9 0,4 -0,2 9,0 6,8 3,0 3,9 0,9 -0,8 -1,3
Næringer -18,7 -9,2 1,1 10,5 -3,2 -0,7 -2,8 12,6 9,2 6,8 6,1 0,4 -0,8 -1,3
Bolig -8,1 -1,6 17,0 10,9 5,3 -1,4 3,2 6,6 7,3 -6,2 2,6 1,9 -2,9 -3,9
Offentlig forvaltning 7,1 -5,3 1,1 -1,8 11,8 4,5 0,2 6,4 2,6 7,5 1,6 0,9 1,3 1,3
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 -1,4 1,2 2,5 3,7 2,3 1,9 2,0 3,1 3,1 2,0 2,4 1,9 1,4 1,2
Lagerendring2 -1,6 1,3 0,2 -0,6 0,5 -0,4 0,0 -0,2 0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Eksport -4,1 0,6 -0,8 1,7 -1,8 3,4 4,3 1,1 1,7 -0,2 1,9 6,0 2,3 1,1
Tradisjonelle varer -8,0 3,3 -0,1 -0,2 1,3 3,1 6,9 -8,6 1,7 2,0 4,9 3,8 2,2 1,6
Råolje og naturgass -1,6 -6,9 -5,6 0,5 -5,5 2,7 2,1 4,9 5,1 -4,8 -2,3 12,3 4,4 1,7
Import -10,3 8,4 3,9 2,9 5,0 2,0 1,9 2,7 1,9 1,9 5,5 1,8 0,2 0,8
Tradisjonelle varer -12,1 9,2 4,6 2,2 1,8 1,9 2,8 -0,2 3,8 3,2 6,3 0,6 -0,1 0,3
Bruttonasjonalprodukt -1,7 0,7 1,0 2,7 1,0 2,0 2,0 1,1 2,3 1,3 1,6 3,3 1,9 1,4
Fastlands-Norge -1,8 1,9 1,9 3,7 2,3 2,2 1,4 0,9 2,0 2,2 2,4 2,2 1,6 1,4
Industri og bergverk -7,8 2,1 1,7 2,0 3,3 2,8 -4,6 -4,2 0,0 0,8 4,3 2,0 1,7 0,8
Arbeidsmarked                            
Utførte timeverk i Fastlands-Norge -1,8 0,2 1,7 1,7 0,4 1,4 0,7 0,6 0,3 1,8 1,9 1,8 0,5 0,3
Sysselsatte personer -0,4 -0,3 1,4 2,0 1,1 1,0 0,5 0,3 1,2 1,6 1,6 0,5 0,3 0,2
Arbeidsstyrke 0,2 0,6 1,3 1,6 1,2 0,7 1,5 0,2 -0,2 1,4 1,0 0,7 0,4 0,4
Yrkesandel (nivå) 72,5 71,7 71,5 71,4 71,2 70,7 71,0 70,4 69,7 70,2 70,5 70,6 70,6 70,6
Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,3 3,8 3,4 3,3 3,8 3,6 4,5 4,7 4,2 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8
Priser og lønninger                            
Årslønn 4,2 3,7 4,2 4,0 3,9 3,1 2,8 1,7 2,3 2,8 3,4 3,6 3,5 3,2
Konsumprisindeksen (KPI)3 2,2 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2 1,8 1,9 2,0
KPI-JAE3 2,6 1,3 1,0 1,3 1,5 2,5 2,7 3,1 1,4 1,6 2,3 2,0 2,0 2,0
Eksportpris tradisjonelle varer -6,0 4,5 5,8 -1,9 2,7 3,4 2,0 4,0 5,2 5,9 0,9 1,8 1,4 1,4
Importpris tradisjonelle varer -1,5 0,0 4,0 0,3 1,4 4,3 4,6 1,7 3,5 4,5 1,7 2,3 1,9 1,9
Boligpris 1,9 8,2 8,0 6,8 4,0 2,7 6,1 7,0 5,0 1,4 2,5 2,1 1,5 0,7
Inntekter, renter og valuta                            
Husholdningenes disponible realinntekt 3,0 2,1 4,2 4,4 4,0 2,9 5,5 -1,7 1,4 2,4 3,0 2,4 2,0 1,6
Husholdningenes sparerate (nivå) 5,2 4,0 5,9 7,1 7,5 8,2 10,3 7,3 6,7 6,5 6,7 6,9 6,7 6,4
Pengemarkedsrente (nivå) 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,1 0,9 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6
Utlånsrente, rammelån (nivå)4 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,6 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,2
Realrente etter skatt (nivå) 0,7 0,1 1,3 2,1 0,8 0,8 0,1 -1,6 0,1 -0,7 0,1 0,7 0,6 0,5
Importveid kronekurs (44 land)5 3,3 -3,7 -2,4 -1,2 2,2 5,3 10,5 1,8 -0,8 0,1 2,6 1,5 0,0 0,0
NOK per euro (nivå) 8,73 8,01 7,79 7,47 7,81 8,35 8,95 9,29 9,33 9,60 9,85 10,04 10,04 10,04
Utenriksøkonomi                            
Driftsbalansen, mrd. kroner6 261 284 346 371 316 331 246 125 186 285 232 284 319 324
Driftsbalansen i prosent av BNP 10,7 11,0 12,4 12,5 10,3 10,5 7,9 4,0 5,7 8,1 6,5 7,6 8,2 8,0
Utlandet                            
Eksportmarkedsindikator -10,4 11,3 6,0 1,1 1,9 4,8 5,2 3,8 5,3 3,2 2,0 1,6 1,4 1,3
Konsumpris euro-området 0,3 1,6 2,7 2,5 1,4 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 1,2 1,1 1,2 1,3
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3
Råoljepris i kroner (nivå)7 391 485 622 651 639 628 432 379 453 582 552 507 496 494