Redusert sparing i husholdningene

Publisert:

Husholdningenes sesongjusterte disponible inntekt gikk ned 0,6 prosent fra 1. til 2. kvartal 2017. Justert for prisvekst tilsvarer dette en nedgang på 0,3 prosent. Sammen med økte konsumutgifter førte dette til klart mindre sparing i samme periode.

Figur 1. Disponibel realinntekt. Sesongjustert. 2009 = 100

1. kv. 2002 1. kv. 2003 1. kv. 2004 1. kv. 2005 1. kv. 2006 1. kv. 2007 1. kv. 2008 1. kv. 2009 1. kv. 2010 1. kv. 2011 1. kv. 2012 1. kv. 2013 1. kv. 2014 1. kv. 2015 1. kv. 2016 1. kv. 2017
Disponibel realinntekt 79.7 79.8 82.3 81.0 81.2 84.9 85.6 86.2 85.8 88.7 86.4 88.1 91.9 97.1 93.1 96.3 87.2 87.2 89.6 89.6 93.4 93.3 95.2 94.8 96.5 96.1 97.6 97.9 96.1 99.6 101.4 102.9 101.4 102.0 103.5 103.4 104.6 106.2 108.6 108.3 110.5 111.0 111.4 113.0 114.2 115.3 116.7 117.6 116.3 116.3 122.0 121.2 123.4 123.2 127.8 126.6 120.6 121.1 125.2 126.0 122.9 122.6

Figur 2. Sparerate sesongjustert

1. kv. 2002 1. kv. 2003 1. kv. 2004 1. kv. 2005 1. kv. 2006 1. kv. 2007 1. kv. 2008 1. kv. 2009 1. kv. 2010 1. kv. 2011 1. kv. 2012 1. kv. 2013 1. kv. 2014 1. kv. 2015 1. kv. 2016 1. kv. 2017
Sparerate 7.3 8.5 10.2 6.9 7.2 10.2 9.5 9.1 5.8 8.8 5.6 7.7 8.5 12.8 7.1 11 0.5 -2.5 0.5 -0.5 0.6 0.6 2 1.4 1.8 1.5 3.9 7.7 2.9 5.6 5.9 6.5 2.6 5.2 5.1 3.6 5.5 5.6 7 6.5 7.1 7.3 6.5 7.8 8 7.6 7.2 8.4 8.4 6.9 9.8 8.7 10.5 10 12.2 10.4 6.8 5.9 8 9.1 7.1 5

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapets inntekts- og kapitalregnskap viser at husholdningenes disponible inntekt var mer enn 2 milliarder kroner lavere i 2. kvartal enn i kvartalet før. Mye av reduksjonen var knyttet til sesongjustert nedgang i lønnsinntektene. Pensjoner og stønader, hovedsakelig arbeidsrelaterte stønader, samt netto formuesinntekter bidro derimot positivt til utviklingen.

Husholdningenes utgifter til konsum fortsatte å øke i 2. kvartal 2017 og var nesten 7 milliarder høyere enn i årets 1. kvartal. Korreksjon for sparing i pensjonsfond gikk opp, men samlet sparing gikk likevel ned om lag 7,5 milliarder kroner fra 1. kvartal. Spareraten endte på 5 prosent i 2. kvartal 2017, mot 7,1 prosent i 1. kvartal.

Nedgang i disponibel realinntekt samlet for Norge

Norges sesongjusterte disponible inntekt var litt over 6 milliarder lavere i 2. kvartal 2017 enn kvartalet før. Dette ga en nedgang på 1,8 prosent i den sesongjusterte disponible realinntekten. Forklaringen på nedgangen i disponibel inntekt er hovedsakelig knyttet til lavere bruttonasjonalprodukt, men også overføringer til utlandet har økt noe. Til sammenlikning økte den disponible realinntekten i 1. kvartal 2017 med 0,4 prosent.

Revisjoner av foreløpige år- og kvartalstall

Års- og kvartalstall for 2015 og 2016 er revidert som følge av normal revisjonssyklus. For året 2015, hvor endelige tall er innarbeidet, er husholdningenes disponible inntekt revidert opp i underkant av 4 milliarder kroner, mens sparingen er revidert ned rundt 0,8 milliarder kroner. Den disponible inntekten for Norge er revidert ned rundt 30 milliarder, i hovedsak som følge av reviderte tall for formuesutgifter til utlandet. Veksten i disponibel realinntekt er revidert ned 0,4 prosentpoeng til -3,2 prosent i 2015. I 2016 er veksten justert opp 0,5 prosentpoeng til -2,4 prosent. Tallene viser at det var endring i bytteforholdet, og spesielt prisutvikling på råolje og naturgass, som bidro til nedgangen i disponibel realinntekt i 2015 og 2016. Produksjonsvekst og endring i rente og stønadsbalansen hadde derimot positive bidrag.

Revisjoner av tidsserier tilbake til 2007

Normalt publiseres Nasjonalregnskapet i 3 foreløpige versjoner før endelige tall foreligger for år t-2. Utover disse revisjonene er det enkelte ganger behov for revisjon av lengre tidsserier. Disse kalles hovedrevisjoner. Siste hovedrevisjon var i 2014. Men det hender at det er hensiktsmessig å innarbeide endinger gjort i grunnlagsstatistikken også utenom hovedrevisjoner, hvis disse er vurdert å ha betydning for kvalitet og konsistensen mellom nasjonalregnskapet og kildedata. En slik vurdering er foretatt i forbindelse med revisjon av årene 2007–2014. Les mer om revisjonene i nasjonalregnskapet. I inntekts- og kapitalregnskapet førte revisjonene til mindre endringer i blant annet disponibel inntekt og sparing. Størst endring var i 2014, da den samlede disponible inntekten for Norge ble revidert ned rundt 13 milliarder.

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis inntekts og kapitalregnskap (KNRI). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig inntekts- og kapitalregnskap (NRI) publiseres i august to år senere. Les mer i Om statistikken.