Nedgang i husholdningenes realinntekt

Publisert:

Husholdningenes sesongjusterte disponible inntekt gikk ned om lag 2 milliarder kroner i 1. kvartal sammenliknet med siste kvartal i 2016. Justert for prisvekst tilsvarer dette en nedgang i realinntekten på 2,4 prosent.

Figur 1. Disponibel realinntekt. Sesongjustert. 2009 = 100

Disponibel realinntekt
1. kv. 2002 79.3
2. kv. 2002 79.9
3. kv. 2002 82.7
4. kv. 2002 80.8
1. kv. 2003 81.1
2. kv. 2003 84.9
3. kv. 2003 85.6
4. kv. 2003 86.5
1. kv. 2004 85.8
2. kv. 2004 88.5
3. kv. 2004 86.8
4. kv. 2004 87.8
1. kv. 2005 91.7
2. kv. 2005 97.5
3. kv. 2005 92.9
4. kv. 2005 95.8
1. kv. 2006 87.5
2. kv. 2006 87.6
3. kv. 2006 89.2
4. kv. 2006 89.2
1. kv. 2007 93.6
2. kv. 2007 93.2
3. kv. 2007 95.3
4. kv. 2007 94.6
1. kv. 2008 96.7
2. kv. 2008 96.2
3. kv. 2008 97.5
4. kv. 2008 98.3
1. kv. 2009 95.8
2. kv. 2009 99.5
3. kv. 2009 101.8
4. kv. 2009 102.9
1. kv. 2010 101.4
2. kv. 2010 102.1
3. kv. 2010 103.4
4. kv. 2010 103.3
1. kv. 2011 104.8
2. kv. 2011 106.0
3. kv. 2011 108.3
4. kv. 2011 107.9
1. kv. 2012 111.0
2. kv. 2012 110.8
3. kv. 2012 111.0
4. kv. 2012 113.1
1. kv. 2013 114.3
2. kv. 2013 114.9
3. kv. 2013 116.8
4. kv. 2013 116.8
1. kv. 2014 115.4
2. kv. 2014 117.8
3. kv. 2014 120.2
4. kv. 2014 121.6
1. kv. 2015 121.8
2. kv. 2015 125.9
3. kv. 2015 126.5
4. kv. 2015 125.9
1. kv. 2016 120.6
2. kv. 2016 122.6
3. kv. 2016 124.4
4. kv. 2016 124.0
1 kv. 2017 121.0

Figur 2. Sparerate sesongjustert

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv.2016 2. kv.2016 3. kv.2016 4. kv.2016 1. kv.2017
Sparerate 6.9 8.6 10.6 6.7 7.2 10.3 9.6 9.3 5.8 8.6 6 7.5 8.4 13.2 6.9 10.6 0.8 -2.1 0.1 -0.9 0.8 0.5 2.1 1.2 1.9 1.6 3.9 8.1 2.7 5.4 6.3 6.6 2.6 5.2 5 3.6 5.8 5.5 6.8 6.1 7.5 7.2 6.2 7.9 8.1 7.5 7.5 8.1 8.1 8.3 8.7 9.3 9.8 11.6 11.9 10 7.4 6.9 8 7.5 5.8

Lønnsinntekter, som er husholdningenes viktigste inntektskilde, var vel 0,7 milliarder kroner høyere i 1. kvartal 2017 enn kvartalet før viser sesongjusterte tall. Pensjoner og stønader var rundt 0,9 milliarder kroner høyere, mens netto formuesinntekter gikk ned nærmere 5 milliarder fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Dette var med på å bidra til at den sesongjusterte disponible inntekten var om lag 2 milliarder kroner, eller 0,6 prosent lavere i 1. kvartal 2017 enn foregående kvartal og endte på i underkant av 345 milliarder kroner. Disponibel realinntekt gikk ned 2,4 prosent.

Bruker mer og sparer mindre

Til tross for lavere inntekter økte husholdningenes konsum med litt over 4 milliarder kroner i 1. kvartal sammenliknet med 4. kvartal 2016. Sammen med en noe lavere korreksjon for sparing i pensjonsfond bidro dette til at sparingen gikk ned med nesten 6,5 milliarder kroner i samme periode. Spareraten til husholdningene var på 5,8 prosent i 1. kvartal 2017, mot 7,5 prosent i 4. kvartal. For året 2016 var gjennomsnittlig sparerate 7,4 prosent.

Økte inntekter for foretakene

Sesongjusterte tall viser at driftsresultatet samlet for foretakssektoren økte fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Økningen var størst for de ikke-finansielle foretakene. Dette ga økte skatteinntekter for offentlig forvaltning, som økte sin sparing med rundt 5 milliarder kroner i første kvartal i år.

Norges disponible inntekt var om lag 17 milliarder høyere i 1. kvartal 2017 enn 4. kvartal året før. Dette tilsvarer en oppgang i den disponible realinntekten på 0,3 prosent.

Tall for 1. -4. kvartal 2016 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 1. kvartal 2017 er ny informasjon innarbeidet for kvartalene i 2016. Den disponible realinntekten for Norge er uendret siden forrige publisering.

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis inntekts og kapitalregnskap (KNRI). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig inntekts- og kapitalregnskap (NRI) publiseres i august to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2014 er innarbeidet som basisår i KNR fra og med publiseringen av 2. kvartal 2016.