Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2022. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2022. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* Prognoser
  2019 2020 2021 2022
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Lønnstakere.
4Ifølge AKU.
5KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6Gjennomsnitt for året.
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
9Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                            
Konsum i husholdninger mm. 0,0 3,8 2,3 3,5 2,8 2,1 2,6 1,3 2,2 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 2,2 1,0 1,6 1,0 2,7 2,4 2,1 2,5 1,5 1,8 1,8 1,6 1,6
Bruttoinvestering i fast realkapital -6,8 -6,4 7,5 7,6 6,3 -0,3 -4,0 5,2 3,6 0,9 4,7 1,2 1,0 1,1
Utvinning og rørtransport 2,9 -8,0 11,4 14,6 19,0 -1,8 -12,2 -16,0 -3,8 3,3 12,9 -0,6 1,0 1,5
Fastlands-Norge -10,4 -6,4 5,0 7,4 2,9 0,4 -0,2 10,7 7,0 0,7 2,1 1,7 1,0 1,0
Næringer -18,4 -9,5 1,1 10,5 -3,2 -0,7 -2,8 16,5 9,3 1,8 3,1 1,6 1,3 1,7
Bolig -8,1 -1,6 17,0 10,9 5,3 -1,4 3,2 6,6 7,0 -6,0 1,0 2,2 0,4 -0,3
Offentlig forvaltning 7,7 -4,8 1,1 -1,8 11,8 4,4 0,2 6,7 3,6 6,6 1,7 1,4 1,3 1,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 -1,4 1,2 2,5 3,7 2,3 1,9 2,0 3,5 3,3 1,6 2,1 2,1 1,8 1,8
Lagerendring2 -1,8 1,3 0,2 -0,5 0,5 -0,2 -0,1 -0,3 0,4 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Eksport -4,1 0,6 -0,8 1,6 -1,7 3,1 4,7 1,1 -0,2 -0,8 1,0 5,4 3,3 2,2
Tradisjonelle varer -8,0 3,3 -0,1 -0,2 1,3 3,1 6,9 -8,6 1,7 2,5 3,8 3,5 3,6 3,5
Råolje og naturgass -1,6 -6,9 -5,6 0,5 -5,5 2,7 2,1 4,9 1,5 -4,8 -1,4 10,3 4,5 0,9
Import -10,3 8,4 3,9 3,0 5,0 2,4 1,6 3,3 1,6 0,9 3,3 1,6 1,8 2,1
Tradisjonelle varer -12,1 9,2 4,6 2,6 2,3 2,1 3,2 -0,1 2,7 3,1 2,8 2,2 2,2 2,2
Bruttonasjonalprodukt -1,7 0,7 1,0 2,7 1,0 2,0 2,0 1,2 2,0 1,4 2,0 3,1 2,2 1,8
Fastlands-Norge -1,7 1,9 1,9 3,7 2,3 2,2 1,4 1,1 2,0 2,2 2,4 2,3 2,0 1,9
Industri og bergverk -7,8 2,1 1,7 2,0 3,3 2,8 -4,6 -4,9 0,0 0,9 1,6 3,6 2,6 1,8
Arbeidsmarked                            
Utførte timeverk i Fastlands-Norge3 -2,0 0,2 1,7 1,8 0,3 1,4 0,7 0,5 0,4 1,7 1,4 1,8 0,9 0,9
Sysselsatte personer -0,5 -0,5 1,5 2,1 1,1 1,2 0,4 0,2 1,1 1,5 1,2 0,7 1,0 0,6
Arbeidsstyrke4 0,2 0,6 1,3 1,6 1,2 0,7 1,5 0,2 -0,2 1,4 1,2 0,7 0,9 0,4
Yrkesandel (nivå)4 72,5 71,7 71,5 71,4 71,2 70,7 71,0 70,4 69,7 70,2 70,6 70,8 71,2 71,2
Arbeidsledighetsrate (nivå)4 3,3 3,8 3,4 3,3 3,8 3,6 4,5 4,7 4,2 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6
Priser og lønninger                            
Årslønn 4,2 3,7 4,2 4,0 3,9 3,1 2,8 1,8 2,3 2,8 3,3 3,5 3,6 3,6
Konsumprisindeksen (KPI) 2,2 2,4 1,3 0,6 2,1 2,1 2,1 3,6 1,8 2,7 2,3 1,7 1,9 2,1
KPI-JAE5 2,6 1,3 1,0 1,3 1,5 2,5 2,7 3,1 1,4 1,6 2,3 1,9 2,1 2,2
Eksportpris tradisjonelle varer -6,0 4,5 5,8 -1,9 2,7 3,4 2,0 4,0 5,4 5,8 1,9 1,3 0,9 0,9
Importpris tradisjonelle varer -1,5 0,0 4,0 0,3 1,5 4,4 4,7 1,8 3,7 5,1 3,2 1,2 1,4 1,4
Boligpris 1,9 8,2 8,0 6,8 4,0 2,7 6,1 7,0 5,0 1,4 2,1 0,8 0,9 1,8
Inntekter, renter og valuta                            
Husholdningenes disponible realinntekt 3,2 2,3 4,1 4,4 3,9 2,9 5,5 -1,7 1,4 2,4 2,1 2,7 2,6 2,2
Husholdningenes sparerate (nivå) 5,2 4,0 5,9 7,1 7,4 8,2 10,3 7,3 6,7 6,5 6,7 7,5 8,2 8,2
Pengemarkedsrente (nivå) 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,1 0,9 1,1 1,4 1,9 2,3 2,3
Utlånsrente, rammelån (nivå)6 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,6 2,6 2,6 3,0 3,4 3,8 3,8
Realrente etter skatt (nivå) 0,7 0,1 1,3 2,1 0,8 0,8 0,1 -1,6 0,1 -0,7 0,2 1,0 1,1 0,9
Importveid kronekurs (44 land)7 3,3 -3,7 -2,4 -1,2 2,2 5,3 10,5 1,8 -0,8 0,1 2,2 0,1 0,0 0,0
NOK per euro (nivå) 8,73 8,01 7,79 7,47 7,81 8,35 8,95 9,29 9,33 9,60 9,76 9,76 9,76 9,76
Utenriksøkonomi                            
Driftsbalansen, mrd. Kroner8 261 284 346 371 316 331 246 125 186 285 300 377 392 394
Driftsbalansen i prosent av BNP 10,6 10,9 12,3 12,4 10,2 10,5 8,1 4,0 5,7 8,1 8,1 9,7 9,7 9,4
Utlandet                            
Eksportmarkedsindikator -9,6 11,4 6,3 1,3 2,2 5,3 5,7 3,9 4,9 3,5 3,8 3,7 4,0 4,4
Konsumpris euro-området 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,0 0,2 1,5 1,7 1,4 1,6 1,7 1,8
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 0,3 0,5
Råoljepris i kroner (nivå)9 392 485 622 650 639 627 431 379 452 583 571 564 551 538