Moderat konjunkturoppgang i første halvår 2017

Publisert:

BNP Fastlands-Norge økte sesongjustert med 0,7 prosent i 2. kvartal og fortsatte dermed samme vekst som kvartalet før. Oppgangen kom etter to og et halvt år med svak vekst.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2015=100

Bruttonasjonalprodukt Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge
1. kv. 2005 86.74 76.7
2. kv. 2005 87.2 78.78
3. kv. 2005 87.92 78.84
4. kv. 2005 88.12 80.3
1. kv. 2006 88.69 81.03
2. kv. 2006 88.8 82.04
3. kv. 2006 89.71 82.54
4. kv. 2006 91.35 84.91
1. kv. 2007 91.42 85.95
2. kv. 2007 91.42 86.25
3. kv. 2007 92.59 88.38
4. kv. 2007 93.6 88.92
1. kv. 2008 92.46 88.27
2. kv. 2008 92.5 89.52
3. kv.2008 92.33 89.84
4. kv. 2008 92.62 87.82
1. kv. 2009 91.87 87.43
2. kv. 2009 91.07 87.55
3. kv. 2009 91.12 87.28
4. kv. 2009 91.17 87.88
1. kv. 2010 92.97 89.27
2. kv. 2010 91.98 89.02
3. kv. 2010 89.7 89.39
4. kv. 2010 92.21 89.24
1. kv. 2011 92.25 90.06
2. kv. 2011 91.87 90.76
3. kv. 2011 93.35 91.2
4. kv. 2011 93.4 91.83
1. kv. 2012 95.39 93.55
2. kv. 2012 95.62 93.79
3. kv. 2012 94.23 94.43
4. kv. 2012 95 95.12
1. kv. 2013 95.21 95.81
2. kv. 2013 95.9 95.83
3. kv. 2013 96.84 96.77
4. kv. 2013 96.67 97.5
1. kv. 2014 97.15 97.7
2. kv. 2014 97.82 98.58
3. kv. 2014 98.46 98.84
4. kv. 2014 99.34 99.48
1. kv. 2015 99.24 99.75
2. kv. 2015 99.67 99.93
3.kv. 2015 101.2 100.2
4.kv. 2015 99.89 100.11
1. kv. 2016 101.04 100.47
2. kv. 2016 100.88 100.87
3. kv. 2016 100.38 100.95
4.kv. 2016 101.64 101.21
1. kv. 2017 101.82 101.88
2. kv. 2017 102.99 102.54
 

Figur 2. Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2015=100

Bruttoinvestering i fast kapital for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
1. kv. 2005 77.28 73.9
2. kv. 2005 79.08 74.96
3. kv. 2005 80.97 76.42
4. kv. 2005 87.39 75.49
1. kv. 2006 84.4 77.34
2. kv. 2006 89.99 78.91
3. kv. 2006 87.58 79.88
4. kv. 2006 92.96 80.32
1. kv. 2007 95.93 82.1
2. kv. 2007 98.7 83
3. kv. 2007 100.99 84.17
4. kv. 2007 109.68 85
1. kv. 2008 104.41 86.11
2. kv. 2008 102.12 86.05
3. kv.2008 102.28 84.6
4. kv. 2008 101.24 83.68
1. kv. 2009 92.45 82.85
2. kv. 2009 89.53 84.64
3. kv. 2009 87.96 85.63
4. kv. 2009 96.32 86.09
1. kv. 2010 84.03 87.75
2. kv. 2010 84.74 87.51
3. kv. 2010 85.62 88.42
4. kv. 2010 88.48 88.97
1. kv. 2011 91.46 89.22
2. kv. 2011 89.17 89.85
3. kv. 2011 89.48 90.12
4. kv. 2011 90.8 91.14
1. kv. 2012 91.8 92.17
2. kv. 2012 92.43 93.19
3. kv. 2012 99.49 93.87
4. kv. 2012 103.48 94.02
1. kv. 2013 95.36 95.42
2. kv. 2013 100.39 95.69
3. kv. 2013 100.14 96.41
4. kv. 2013 102.25 96.58
1. kv. 2014 98.79 96.97
2. kv. 2014 100.85 97.76
3. kv. 2014 100.42 97.88
4. kv. 2014 100.43 98.64
1. kv. 2015 98.37 99.26
2. kv. 2015 99.34 99.97
3.kv. 2015 100.89 100.15
4.kv. 2015 101.4 100.62
1. kv. 2016 101.3 101.11
2. kv. 2016 104.08 100.73
3. kv. 2016 109.47 101.23
4.kv. 2016 108.53 102
1. kv. 2017 107.98 102.63
2. kv. 2017 110.85 103.88
 

For industri og bergverk totalt viser de foreløpige tallene en økning i bruttoproduktet på 0,3 prosent i 2. kvartal 2017. Dette er tredje kvartal på rad med vekst i industrien etter to år med nedgang. De fleste områder viser en tendens til økning.

Aktivitetsnivået for de andre vareproduserende næringene på fastlandet økte samlet med 0,9 prosent i 2. kvartal. Det var i hovedsak bygge- og anleggsvirksomhet som trakk opp også i dette kvartalet, etter jevn og sterk vekst siden 1. kvartal 2016. Også i kraftforsyning økte aktiviteten, mens den gikk litt ned i tradisjonelt fiske og akvakultur.    

Tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent i 2. kvartal og med det litt mer enn kvartalet før. Også på tjenesteområdet er bildet at veksten er bredt sammensatt. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 2. kvartal etter noe høyere vekst enn i kvartalet før.

Bruttoproduktet i utvinning og rørtransport av olje og gass, samt utenriks sjøfart gikk klart opp i 2. kvartal 2017 etter nedgang i 1. kvartal og bidro dermed til at veksten i samlet BNP ble på hele 1,1 prosent i 2. kvartal, mot bare 0,2 prosent kvartalet før.

Sterkere konsumvekst i husholdningene

Husholdningenes konsum økte med 1,2 prosent i 2. kvartal, etter å ha økt med 0,6 prosent kvartalet før. Varekonsumet øker for tredje kvartal på rad og viste i 2. kvartal den sterkeste veksten siden 4. kvartal 2013. Det var en bred oppgang i varekonsumet, med høy vekst for blant annet møbler og hvitevarer. Et fall i kjøp av biler på 1,5 prosent dempet imidlertid oppgangen i varekonsumet.

Tjenestekonsumet økte med 0,8 prosent, om lag som foregående kvartal.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 2. kvartal, etter klar vekst i kommunene, men ble dempet av nedgang i forsvarskonsumet.  

Stabile næringsinvesteringer i alt

Totalt økte bruttoinvesteringene i fast kapital med 3,2 prosent. Foreløpige beregninger viser at veksten i petroleumsinvesteringene økte med 1,8 prosent i 2. kvartal 2017, etter en vekst på 0,9 prosent i 1. kvartal. Veksten kommer etter en nærmest kontinuerlig nedgang som startet i andre halvår 2013.

I Fastlands-Norge ble næringsinvesteringene derimot redusert med 0,8 prosent i både 1. og 2. kvartal. I industri og bergverk falt investeringene med hele 12,9 prosent, etter en nærmest like sterk nedgang i 1. kvartal. I de andre fastlandsnæringene sett under ett økte investeringene litt.

Investeringer i boliger har i lengre tid steget sterkt og økte med 1,8 prosent i 2. kvartal 2017.

Bruttoinvesteringene i offentlig forvaltning økte med 9,0 prosent, og det aller meste av denne veksten kan tilskrives leveranse av tre nye kampfly i 2. kvartal. Andre statlige investeringer har holdt seg på tilnærmet samme nivå siden andre halvår 2016, men kommunale investeringer har vært stabile tre kvartaler på rad.   

Økt eksport og redusert import

Eksporten av varer og tjenester økte samlet sett med 1 prosent i 2. kvartal 2017, etter en tilsvarende nedgang kvartalet før. Eksporten av tradisjonelle varer var i volum 3 prosent større enn i 1. kvartal, mens det var 6 prosent økning fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Økningen må ses på bakgrunn av et enda større fall gjennom 2016 med et spesielt kraftig fall i 4. kvartal på 7,3 prosent. Eksport av raffinerte oljeprodukter i 2. kvartal økte litt mer enn hele oppgangen i tradisjonell vareeksport og bidro også i 1. kvartal i betydelig grad til veksten. Eksportvolumet av olje og gass økte i 2. kvartal, etter en nedgang kvartalet før.

Importen av tradisjonelle varer gikk ned med 1,8 prosent etter en sterk vekst kvartalet før. Samlet import av varer og tjenester gikk ned med 0,4 prosent i 2. kvartal.

Klarere vekst i sysselsettingen

Foreløpige beregninger viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10 600 personer i 2. kvartal, etter mer enn to år med beskjeden vekst. Det var i 2. kvartal om lag 23 700 flere sysselsatte enn i samme kvartal i fjor. Veksten kommer i hovedsak innenfor bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet. Samtidig ser det ut til at nedgangen i petroleumsvirksomhet og oljerelaterte tjenestenæringer har avtatt noe.

For omtale av SSBs kilder for sysselsetting, se «Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene»

Revisjon av tidsserier tilbake til 2007

I forbindelse med frigivning av tall for 2. kvartal 2017 er basisåret oppdatert med ny informasjon fra endelig nasjonalregnskap 2015. I tillegg har det vært mindre revisjoner i tidsseriene tilbake til 2007, se nærmere omtale i Reviderte nasjonalregnskapstall 2007-2016.

I tillegg er ny informasjon innarbeidet for alle kvartalene fra 1. kvartal 2016. De nye tallene for 2016 viser en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 1,0 prosent på årsbasis, som er 0,1 prosentpoeng mer enn det tidligere anslaget.

Den sesongjusterte veksten i BNP Fastlands-Norge gjennom 2016 er for øvrig lite endret som følge av den nye informasjonen. Veksten i 1. kvartal 2017 er oppjustert med 0,1 prosentpoeng. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av tabell 8.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Slik beregnes tallene 

Foreløpig årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap publiseres i august, 1,5 år etter rapporteringsåret. Endelige årstall innarbeides samtidig som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR i forbindelse med utarbeidingen av kvartalstall i august. Det vil si at endelig årstall for 2015 fra og med august 2017 er basisår for alle kvartalstall fra og med 1. kvartal 2016. Les mer i Om statistikken.