Liten nedgang i husholdningenes sparing

Publisert:

Husholdningenes sesongjusterte sparerate er beregnet til 6,6 prosent i 2. kvartal 2018 mot 7 prosent i 1. kvartal. Den disponible inntekten økte med 1,1 og 1,4 prosent i henholdsvis 1. og 2. kvartal.

Figur 1. Disponibel realinntekt. Sesongjustert. 2009 = 100

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018
Disponibel realinntekt 78.7053219 79.7725021 83.5826443 81.0833021 81.3578222 83.8231293 86.6919318 86.1299044 86.0054076 87.534301 87.6489456 87.8634565 91.0538012 97.3458203 93.974552 95.7613959 87.6556631 87.108862 90.0596174 88.9122756 93.8142287 92.5912035 96.329245 93.9933609 95.7295999 96.8209629 98.6082546 96.8841071 96.7493101 99.2293956 101.947727 102.073567 101.207911 102.397349 104.0073 102.855479 105.017158 105.667855 108.962545 107.70638 111.204832 109.992107 112.088402 112.901214 112.754774 115.849283 117.535365 117.670609 114.721645 117.97603 121.463286 121.32625 123.163699 126.086241 125.983688 125.483013 122.304312 122.464635 122.688103 123.780362 124.938451 123.82201 124.945617 125.600793 125.878895 126.68723

Figur 2. Sparerate sesongjustert. 2009

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018
Sparerate 6.2 8.6 11.3 7.1 7.4 9.2 10.5 9.1 6 7.7 6.7 7.7 7.7 13 8 10.7 0.6 -2 0.6 -1 1 -0.2 3 1 1 2.2 4.9 7.2 3.6 5.2 6.4 6.1 2.5 5.5 5.4 3.4 6 5.2 7.3 6.1 7.7 6.5 6.9 7.9 6.8 7.9 7.6 8.4 7.6 8.2 9.3 8.7 10.5 11.7 10.9 9.8 7.2 7.8 7.6 7.4 7.4 6.7 7.1 6.6 7 6.6

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapets kvartalsvise inntekts- og kapitalregnskap viser at disponibel inntekt var 4,9 milliarder høyere i 2. kvartal 2018 enn kvartalet før. Bak dette lå en tilsvarende økning i lønnsinntektene, mens det bare var mindre endringer i de andre inntekts- og utgiftsartene.

Husholdningenes konsum økte noe mer enn disponibel inntekt og samlet sett ble sparingen litt lavere enn i 1. kvartal.

Fortsatt oppgang i disponibel inntekt for Norge

Norges sesongjusterte disponible inntekt var vel 30 milliarder høyere i 2. kvartal 2018 enn kvartalet før. Dette ga en økning på 4,2 prosent i den sesongjusterte disponible inntekten.

Forklaringen på økningen i disponibel inntekt er hovedsakelig knyttet til høyere bruttonasjonalprodukt, men også at formuesinntekter fra utlandet økte. Til sammenlikning økte den sesongjusterte disponible inntekten i 1. kvartal 2018 med i underkant av 18 milliarder kroner eller 2,5 prosent.

Revisjoner av tidligere publiserte års- og kvartalstall

Års- og kvartalstall for 2016 og 2017 samt 1. kvartal 2018 er revidert som følge av normal revisjonssyklus. For året 2016, hvor endelige tall er innarbeidet, er husholdningenes disponible inntekt revidert ned 0,6 prosent som tilsvarer 7,7 milliarder kroner, mens sparingen er revidert opp med nesten 2 milliarder kroner. Årsaken til revisjonen i den disponible husholdningsinntekten er lavere anslag på husholdningenes bidrag fra driftsresultat i næringene og at premier til kasser og fond har økt. For 2017 er også inntekts- og formuesskattene oppjustert.

Den disponible inntekten for Norge i 2016 er revidert ned 12,6 milliarder kroner, i hovedsak som følge av nedjusterte formuesinntekter fra utlandet. I 2017 er det nedjustering av formuesinntektene fra utlandet Som forklarer nedgangen i nasjonalinntekten og disponibel inntekt.

Veksten i disponibel realinntekt for Norge er dermed revidert ned 0,4 prosentpoeng både i 2016 og 2017 til henholdsvis -2,8 prosent og 4,6 prosent.

I 2016 var det negativ endring i bytteforholdet, hovedsakelig som følge av prisnedgang på råolje og naturgass, som bidro til å trekke ned veksten i disponibel realinntekt. Produksjonsvekst bidro derimot til å trekke opp realinntekten med 1,1 prosentpoeng. Bidraget til økningen i disponibel realinntekt i 2017 forklares både med produksjonsvekst, bedring i bytteforhold og oppgang i rente- og stønadsbalansen. Revisjon av årstallene for 2016 og 2017 betyr at all kvartalsinformasjon tilbake til 1. kvartal 2016 er oppdatert tilsvarende.

Normalt publiseres nasjonalregnskapet i 3 foreløpige versjoner før endelige tall foreligger for år t-2. Utover disse revisjonene er det enkelte ganger behov for revisjon av lengre tidsserier. Disse kalles hovedrevisjoner. Siste hovedrevisjon var i 2014.

For revisjoner av bruttoprodukt, konsum og investeringer henvises til nasjonalregnskapets side..

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis inntekts og kapitalregnskap (KNRI). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig inntekts- og kapitalregnskap (NRI) publiseres i august to år senere. Les mer i Om statistikken.