Husholdningene sparer mindre

Publisert:

Husholdningenes sesongjusterte sparerate er beregnet til 5,6 prosent i 3. kvartal 2018, mot 6,2 prosent i 2. kvartal. Den disponible inntekten økte med 0,5 prosent, mot henholdsvis 0,7 og 1,2 prosent i 1. og 2. kvartal.

Figur 1. Sparerate sesongjustert

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018
Sparerate 6.2 8.6 11.3 7.1 7.4 9.2 10.5 9.1 6 7.7 6.7 7.7 7.7 13 8 10.7 0.6 -2 0.6 -1 1 -0.2 3 1 1 2.2 4.9 7.2 3.6 5.2 6.4 6.1 2.5 5.5 5.4 3.4 6 5.2 7.3 6.1 7.7 6.5 6.9 7.9 6.8 7.9 7.6 8.4 7.6 8.2 9.3 8.7 10.5 11.7 10.9 9.8 7.2 7.7 7.6 7.5 7.4 6.6 7.1 6.7 6.8 6.2 5.6

Figur 2. Disponibel realinntekt. Sesongjustert. 2009 = 100

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018
Disponibel realinntekt 78.7053219 79.7725021 83.5826443 81.0833021 81.3578222 83.8231293 86.6919318 86.1299044 86.0054076 87.534301 87.6489456 87.8634565 91.0538012 97.3458203 93.974552 95.7613959 87.6556631 87.108862 90.0596174 88.9122756 93.8142287 92.5912035 96.329245 93.9933609 95.7295999 96.8209629 98.6082546 96.8841071 96.7493101 99.2293956 101.947727 102.073567 101.207911 102.397349 104.0073 102.855479 105.017158 105.667855 108.962545 107.70638 111.204832 109.992107 112.088402 112.901214 112.754774 115.849283 117.535365 117.670609 114.721645 117.97603 121.463286 121.32625 123.163699 126.086241 125.983688 125.483013 122.352678 122.341034 122.681833 123.87978 124.996669 123.648252 125.004282 125.709615 125.783955 126.38584 126.462419

Lønnsinntektene var 1,0 prosent høyere i 3. kvartal enn kvartalet før, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapets kvartalsvise inntekts- og kapitalregnskap

Det var også en tilsvarende økning i inntekter fra pensjoner og stønader. Det var derimot nedgang i netto formuesinntekter og inntekter fra produksjonsvirksomhet, der sistnevnte i stor grad er påvirket av svikt i produksjonsinntektene i jordbruksnæringen grunnet sommerens tørke.

Den disponible inntekten til husholdningene var 1,7 milliarder kroner høyere i 3. kvartal 2018 enn i 2. kvartal, som utgjør en økning på 0,5 prosent. I årets tre første kvartaler var disponibel inntekt samlet sett 3,3 prosent høyere enn i samme periode i 2017.

Husholdningenes konsum økte noe mer enn disponibel inntekt, og dermed ble sparingen litt lavere i 3. kvartal enn i 2. kvartal.

Sterk oppgang i disponibel inntekt for Norge

Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) var sesongjustert 3,5 prosent høyere i 3. kvartal enn i 2. kvartal. Tar vi hensyn til skatter og andre ytelser overfor utlandet, endte den disponible inntekten på 792 milliarder kroner, 30 milliarder kroner mer enn i 2. kvartal. Forklaringen på økningen er hovedsakelig knyttet til høyere bruttonasjonalprodukt og økte formuesinntekter fra utlandet. Samlet konsum hadde en moderat vekst på 0,8 prosent, noe som ga vekst i sparingen for Norge på hele 14,9 prosent.

Revisjoner av tidligere publiserte års- og kvartalstall

I forbindelse med frigiving av tall for 3. kvartal 2018 er ny informasjon innarbeidet for 1. kvartal og 2. kvartal 2018. Lavere lønnsinntekter har ført til en nedjustering av husholdningenes disponible inntekt, på om lag 3 milliarder kroner for 1. halvår samlet. Disponibel inntekt for Norge er revidert ned nesten 5 milliarder kroner i samme periode, viser ujusterte tall. 

Normalt publiseres nasjonalregnskapet i 3 foreløpige versjoner før endelige tall foreligger for år t-2. Utover disse revisjonene er det enkelte ganger behov for revisjon av lengre tidsserier. Disse kalles hovedrevisjoner. Siste hovedrevisjon var i 2014.

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis inntekts og kapitalregnskap (KNRI). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig inntekts- og kapitalregnskap (NRI) publiseres i august to år senere. Les mer i Om statistikken.