God vekst i fastlandsøkonomien

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,7 prosent i tremånedersperioden mars-mai, sammenliknet med desember-februar. Månedsutviklingen fra april til mai var 0,3 prosent.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 100.1 99.9
Apr. 2016 99.9 99.5
Mai 2016 99.8 99.4
Jun. 2016 99.7 99.4
Jul. 2016 99.5 99.5
Aug. 2016 99.5 99.6
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.1 100.3
Nov. 2016 100.3 100.6
Des. 2016 100.5 101
Jan. 2017 100.7 101.2
Feb. 2017 101.1 101.5
Mar. 2017 101.3 101.6
Apr. 2017 101.5 101.5
Mai 2017 101.7 101.7
Jun. 2017 102 102.1
Jul. 2017 102.2 102.5
Aug. 2017 102.4 102.6
Sep. 2017 102.6 102.9
Okt. 2017 103 102.9
Nov. 2017 103.3 103.2
Des. 2017 103.5 103.6
Jan. 2018 103.7 103.6
Feb. 2018 103.8 103.5
Mar. 2018 104.1 103.5
Apr. 2018 104.3 104.1
Mai 2018 104.6 104.7
Jun. 2018 104.8 104.9
Jul. 2018 105.1 104.8
Aug.2018 105.1 104.8
Sep.2018 105.1 104.7
Okt. 2018 105.3 105
Nov. 2018 105.7 105
Des. 2018 106.3 105.1
Jan. 2019 106.4 105.2
Feb. 2019 106.5 105.3
Mar. 2019 106.7 105.8
Apr. 2019 106.9 106
Mai 2019 107.3 106.1

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.4 100.4
Feb. 2016 100 99.9
Mar. 2016 99.8 99.4
Apr. 2016 100 99.1
Mai 2016 99.6 99.7
Jun. 2016 99.5 99.4
Jul. 2016 99.4 99.5
Aug. 2016 99.7 99.9
Sep. 2016 100.3 99.9
Okt. 2016 100.4 100.9
Nov. 2016 100.2 101
Des. 2016 100.8 101
Jan. 2017 101.1 101.6
Feb. 2017 101.5 101.9
Mar. 2017 101.5 101.2
Apr. 2017 101.6 101.6
Mai 2017 101.9 102.4
Jun. 2017 102.6 102.2
Jul. 2017 102 102.7
Aug. 2017 102.7 102.8
Sep. 2017 103.2 103.1
Okt. 2017 103.1 102.8
Nov. 2017 103.7 103.8
Des. 2017 103.8 104.3
Jan. 2018 103.6 102.6
Feb. 2018 104.2 103.4
Mar. 2018 104.6 104.4
Apr. 2018 104.3 104.5
Mai 2018 105 105.1
Jun. 2018 104.9 105.1
Jul. 2018 105.4 104.2
Aug.2018 105 105.2
Sep.2018 104.8 104.7
Okt. 2018 106.2 105.1
Nov. 2018 106.2 105.2
Des. 2018 106.4 105
Jan. 2019 106.7 105.3
Feb. 2019 106.5 105.4
Mar. 2019 106.9 106.5
Apr. 2019 107.3 106
Mai 2019 107.7 105.8

Utviklingen i tjenestenæringene var sentral for veksten i BNP Fastlands-Norge. Tremånedersveksten for mars-mai fortsatte med en stabil vekst på 0,8 prosent. Veksten er bredt sammensatt, men forretningsmessig tjenesteyting og teknisk konsulentvirksomhet bidro spesielt. Også annen vareproduksjon, som består av primærnæringene, elektrisitetsproduksjon og bygg og anlegg, hadde en tremånedersvekst på 0,8 prosent. Bygg og anlegg bidro positivt som den har gjort lenge. Det samme gjorde fiske og fiskeoppdrett, mens elektrisitetsproduksjon trakk ned veksten. For industrien samlet viser tallene en vekst i tremånedersperioden på linje med de andre områdene.

Månedsveksten fra april til mai var også bredt sammensatt, men spesielt fiske og akvakultur bidro med sterk vekst.

Konsum

Husholdningenes konsum økte med 0,8 prosent for perioden mars-mai sammenlignet med desember-februar. Varekonsumet hadde en vekst på 1,2 prosent, der transportmidler og møbler var blant konsumgruppene som bidro mest. Tjenestekonsumet hadde en vekst på 0,8 prosent for tremånedersperioden.  

Utlendingers kjøp i Norge økte med 3,2 prosent i samme tremånedersperiode, mens norske husholdningers kjøp i utlandet falt med 0,4 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning var tilnærmet uendret i perioden, med en vekst på 0,1 prosent.

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital steg 6,8 prosent fra desember-februar til mars-mai og 4,2 prosent fra april til mai. Boliginvesteringene steg 1,2 prosent i tremånedersperioden og 1,3 prosent fra april-mai.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

Eksport og import

Samlet eksport økte svakt fra desember-februar til mars-mai, mens eksporten av tradisjonelle varer falt 2,0 prosent. Importen av tradisjonelle varer steg 0,9 prosent i samme periode, mens samlet import økte med 1,6 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre. Månedsveksten for BNP fastlands-Norge for april er revidert opp fra 0,3 til 0,4 prosent.

Det er nylig publisert en artikkel om sammenhengen mellom rullerende tremånedersveksten og månedsveksten i nasjonalregnskapet

 

Kontakt