Fortsatt høy aktivitet i fastlandsøkonomien

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,7 prosent i perioden juni-august, sammenliknet med mars-mai, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august var det en svak nedgang på 0,2 prosent, etter en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli.

Tremånedersveksten i fastlandsøkonomien holdes oppe av god utvikling i flere næringer, viser tall fra Nasjonalregnskapet. Privat tjenesteproduksjon, inkludert finans og informasjonstjenester, var den største bidragsyteren til veksten. Samlet hadde tjenestenæringene en vekst på 0,8 prosent. Elektrisitetsproduksjon, fiske og akvakultur bidro også til veksten i juni-august sammenlignet med mars-mai. Månedsveksten i august trekkes ned av svake industritall. Nedgangen på månedsbasis må ses i sammenheng med svært høy vekst i juli.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 98.1 97.6
Apr. 2016 97.9 97.2
Mai 2016 97.8 97.1
Jun. 2016 97.6 97.1
Jul. 2016 97.5 97.3
Aug. 2016 97.5 97.3
Sept. 2016 97.7 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.1 98.3
Des. 2016 98.3 98.5
Jan. 2017 98.5 98.9
Feb. 2017 99 99.2
Mar. 2017 99.2 99.3
Apr. 2017 99.3 99.2
Mai 2017 99.5 99.4
Jun. 2017 99.9 99.8
Jul. 2017 100.2 100.3
Aug. 2017 100.4 100.3
Sept. 2017 100.6 100.6
Okt. 2017 100.9 100.7
Nov. 2017 101.2 101
Des. 2017 101.3 101.3
Jan. 2018 101.5 101.1
Feb. 2018 101.7 100.8
Mar. 2018 101.9 100.9
Apr. 2018 102.1 101.6
Mai 2018 102.3 102.2
Jun. 2018 102.4 102.6
Jul. 2018 102.7 102.5
Aug.2018 102.8 102.5
Sept.2018 102.7 102.4
Okt. 2018 103.1 102.7
Nov. 2018 103.4 102.6
Des. 2018 103.9 102.7
Jan. 2019 104.1 102.7
Feb. 2019 104.2 102.7
Mar. 2019 104.4 103.2
Apr. 2019 104.6 103.3
Mai 2019 104.8 103.5
Jun. 2019 105.1 103.5
Jul. 2019 105.4 103.8
Aug. 2019 105.6 104.1

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.2 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mar. 2016 97.6 96.9
Apr. 2016 97.7 96.6
Mai 2016 97.4 97.2
Jun. 2016 96.9 96.9
Jul. 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.3 97.4
Sept. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.8 98.3
Des. 2016 98.3 98.2
Jan. 2017 98.7 99.3
Feb. 2017 99.1 99.3
Mar. 2017 99 98.5
Apr. 2017 99.1 99
Mai 2017 99.8 100
Jun. 2017 100.1 99.8
Jul. 2017 99.9 100.3
Aug. 2017 100.3 100.2
Sept. 2017 100.8 100.6
Okt. 2017 100.6 100.4
Nov. 2017 101.3 101.3
Des. 2017 101.2 101.3
Jan. 2018 101.3 99.8
Feb. 2018 101.7 100.6
Mar. 2018 102 101.7
Apr. 2018 101.9 101.8
Mai 2018 102.1 102.4
Jun. 2018 102.5 102.6
Jul. 2018 102.6 101.6
Aug.2018 102.5 102.6
Sept.2018 102.3 102.1
Okt. 2018 103.6 102.4
Nov. 2018 103.6 102.6
Des. 2018 103.7 102.2
Jan. 2019 104.2 102.6
Feb. 2019 103.9 102.5
Mar. 2019 104.3 103.6
Apr. 2019 104.7 103
Mai 2019 104.8 103
Jun. 2019 104.9 103.8
Jul. 2019 105.7 103.7
Aug. 2019 105.5 103.9

Annen vareproduksjon, som omfatter primærnæringene, bygg og anlegg og elektrisitetsproduksjon, vokste med 1,5 prosent over de tre siste månedene, mens månedsutviklingen viste en nedgang på 0,6 prosent. Industrien steg med 1,0 prosent i juni-august og falt med 1,3 prosent i august. Produksjonen i sommermånedene påvirkes av ferieavvikling, og gjør sesongjusterte tall for disse månedene mer usikre.

Konsum

Husholdningenes konsum økte 0,6 prosent i perioden juni-august sammenlignet med mars-mai. Oppgangen knyttes til en vekst på 0,9 prosent i tjenestekonsumet, mens varekonsumet hadde nullvekst i samme periode. For tremånedersperioden er det særlig bilkjøpene som demper utviklingen i varekonsumet.

Utlendingers kjøp i Norge falt med 1,2 prosent i tremånedersperioden, mens norske husholdningers kjøp i utlandet økte med 1,1 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning hadde en tremånedersvekst på 0,6 prosent.

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital steg 2,4 prosent fra mars-mai til juni-august og hadde en nedgang på 0,4 prosent fra juli til august. Boliginvesteringene steg 1,2 prosent i tremånedersperioden og 0,3 prosent i juli-august.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

Eksport og import

Samlet eksport falt 1,7 prosent fra mars-mai til juni-august, mens eksporten av tradisjonelle varer falt 0,4 prosent.  Importen av tradisjonelle varer falt 1,7 prosent i samme periode, mens samlet import falt 1,0 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre.

Veksten i BNP Fastlands-Norge i andre kvartal 2019 er revidert ned fra 0,7 (som publisert ved forrige kvartalspublisering og sist publisering av månedlig nasjonalregnskap) til 0,6 prosent. Veksten i juli 2019 er revidert ned fra 1,0 prosent i forrige publisering, til 0,8 prosent nå.