Fortsatt god vekst i fastlandsøkonomien

Publisert:

Endret:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,9 prosent i perioden mai-juli, sammenliknet med februar-april. Månedsveksten fra juni til juli var 1,0 prosent.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 98.2 97.6
Apr. 2016 98 97.2
Mai 2016 97.9 97.1
Jun. 2016 97.7 97.1
Jul. 2016 97.6 97.3
Aug. 2016 97.6 97.3
Sep. 2016 97.8 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.2 98.3
Des. 2016 98.4 98.5
Jan. 2017 98.6 98.9
Feb. 2017 99 99.2
Mar. 2017 99.2 99.3
Apr. 2017 99.4 99.2
Mai 2017 99.6 99.4
Jun. 2017 100 99.8
Jul. 2017 100.1 100.2
Aug. 2017 100.2 100.3
Sep. 2017 100.5 100.6
Okt. 2017 100.9 100.6
Nov. 2017 101.2 101
Des. 2017 101.4 101.3
Jan. 2018 101.6 101.1
Feb. 2018 101.8 100.8
Mar. 2018 102 101
Apr. 2018 102.3 101.7
Mai 2018 102.4 102.3
Jun. 2018 102.6 102.6
Jul. 2018 102.8 102.4
Aug.2018 102.9 102.5
Sep.2018 102.9 102.3
Okt. 2018 103.1 102.7
Nov. 2018 103.5 102.6
Des. 2018 103.9 102.7
Jan. 2019 104.1 102.8
Feb. 2019 104.3 102.8
Mar. 2019 104.5 103.2
Apr. 2019 104.7 103.3
Mai 2019 105 103.5
Jun. 2019 105.2 103.5
Jul. 2019 105.6 103.7

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.3 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mar. 2016 97.7 96.9
Apr. 2016 97.8 96.6
Mai 2016 97.5 97.2
Jun. 2016 97 96.9
Jul. 2016 97.6 97
Aug. 2016 97.4 97.4
Sep. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.9 98.3
Des. 2016 98.4 98.2
Jan. 2017 98.7 99.4
Feb. 2017 99.2 99.3
Mar. 2017 98.9 98.6
Apr. 2017 99.2 99
Mai 2017 99.8 100
Jun. 2017 100.2 99.7
Jul. 2017 99.4 100.2
Aug. 2017 100.4 100.1
Sep. 2017 100.9 100.6
Okt. 2017 100.7 100.4
Nov. 2017 101.4 101.4
Des. 2017 101.4 101.3
Jan. 2018 101.3 99.8
Feb. 2018 101.8 100.6
Mar. 2018 102.2 101.7
Apr. 2018 102 101.9
Mai 2018 102.3 102.5
Jun. 2018 102.7 102.6
Jul. 2018 102.7 101.4
Aug.2018 102.5 102.7
Sep.2018 102.5 102.1
Okt. 2018 103.6 102.4
Nov. 2018 103.6 102.6
Des. 2018 103.8 102.2
Jan. 2019 104.2 102.7
Feb. 2019 104 102.6
Mar. 2019 104.4 103.7
Apr. 2019 104.7 103
Mai 2019 104.9 103
Jun. 2019 105.1 103.8
Jul. 2019 106.1 103

Tall fra Nasjonalregnskapet viser at det var sterk vekst i bruttoproduktet i en rekke næringer i perioden mai til juli. Innen annen vareproduksjon var oppgangen hele 2,7 prosent. Her inngår blant annet bygg og anlegg, fiskeri, akvakultur og elektrisitetsproduksjon, som alle har hatt en særlig sterk utvikling både når vi ser på tremånedersveksten og månedsveksten.

Industrien hadde en vekst på 1,5 prosent fra februar-april til mai-juli. Tjenestenæringene vokste samlet 0,9 prosent i samme periode. Her var veksten bredt sammensatt, men teknisk konsulentvirksomhet, IKT-tjenester og finans og forsikring bidro spesielt.

Konsum

Husholdningenes konsum økte med 0,4 prosent for perioden mai-juli sammenlignet med februar-april. Oppgangen knyttes til vekst på 0,9 prosent i tjenestekonsumet, mens varekonsumet holdt seg tilnærmet uendret med en nedgang på 0,1 prosent i samme tremånedersperiode. Utviklingen i varekonsumet preges av bilsalget, som svinger med leveranser av el-biler.

Utlendingers kjøp i Norge gikk opp med 0,2 prosent i tremånedersperioden, mens norske husholdningers kjøp i utlandet falt med 0,2 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning hadde en tremånedersvekst på 0,8 prosent.

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital steg 4,7 prosent fra februar-april til mai-juli og 6,9 prosent fra juni til juli. Boliginvesteringene steg 1,5 prosent i tremånedersperioden og 1,1 prosent fra juni-juli.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

Eksport og import

Samlet eksport falt 0,4 prosent fra februar-april til mai-juli, mens eksporten av tradisjonelle varer falt 1,6 prosent. Importen av tradisjonelle varer falt 1,8 prosent i samme periode, mens samlet import falt 0,2 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre. Husholdningenes konsumvekst er revidert opp fra 0,5 til 0,6 prosent for 1. kvartal i forhold til tallene som ble publisert i august.

Kontakt