Avtakende vekst i fastlandsøkonomien

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge var 0,3 prosent høyere i perioden august-oktober enn i mai-juli, viser sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet. Fra september til oktober var veksten 0,1 prosent.

Månedstallene er volatile, og det er derfor hensiktsmessig å vurdere utviklingen over tremånedersperioder. For hver av de tre månedene august, september og oktober har veksten vært svak, men veksten i juli var uvanlig sterk. Det gir et overheng, som trekker opp tremånedersveksten, viser tall fra Nasjonalregnskapet.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 98.1 97.6
Apr. 2016 97.9 97.2
Mai 2016 97.9 97.1
Jun. 2016 97.6 97.1
Jul. 2016 97.5 97.3
Aug. 2016 97.5 97.3
Sept. 2016 97.7 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.1 98.3
Des. 2016 98.4 98.5
Jan. 2017 98.5 98.8
Feb. 2017 99 99.2
Mar. 2017 99.2 99.3
Apr. 2017 99.3 99.3
Mai 2017 99.5 99.4
Jun. 2017 99.9 99.8
Jul. 2017 100.2 100.3
Aug. 2017 100.4 100.3
Sept. 2017 100.6 100.6
Okt. 2017 100.9 100.6
Nov. 2017 101.2 101
Des. 2017 101.3 101.2
Jan. 2018 101.5 101
Feb. 2018 101.7 100.9
Mar. 2018 101.9 101
Apr. 2018 102.1 101.7
Mai 2018 102.3 102.2
Jun. 2018 102.4 102.6
Jul. 2018 102.7 102.5
Aug.2018 102.8 102.5
Sept.2018 102.7 102.4
Okt. 2018 103.1 102.6
Nov. 2018 103.4 102.6
Des. 2018 103.9 102.6
Jan. 2019 104.1 102.7
Feb. 2019 104.2 102.8
Mar. 2019 104.4 103.2
Apr. 2019 104.6 103.4
Mai 2019 104.8 103.5
Jun. 2019 105 103.5
Jul. 2019 105.4 103.8
Aug. 2019 105.6 104.1
Sept. 2019 105.8 104
Okt. 2019 105.7 104

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.3 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mar. 2016 97.6 96.9
Apr. 2016 97.7 96.6
Mai 2016 97.4 97.2
Jun. 2016 97 96.9
Jul. 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.3 97.4
Sept. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.8 98.3
Des. 2016 98.4 98.2
Jan. 2017 98.6 99.3
Feb. 2017 99.1 99.4
Mar. 2017 99 98.6
Apr. 2017 99.1 99
Mai 2017 99.7 99.9
Jun. 2017 100.1 99.8
Jul. 2017 99.9 100.3
Aug. 2017 100.4 100.2
Sept. 2017 100.8 100.6
Okt. 2017 100.6 100.4
Nov. 2017 101.3 101.2
Des. 2017 101.2 101.3
Jan. 2018 101.3 99.8
Feb. 2018 101.7 100.7
Mar. 2018 102 101.7
Apr. 2018 101.9 101.8
Mai 2018 102.2 102.4
Jun. 2018 102.5 102.6
Jul. 2018 102.6 101.6
Aug.2018 102.4 102.7
Sept.2018 102.4 102
Okt. 2018 103.6 102.4
Nov. 2018 103.6 102.5
Des. 2018 103.7 102.3
Jan. 2019 104.2 102.6
Feb. 2019 103.9 102.7
Mar. 2019 104.2 103.7
Apr. 2019 104.7 103
Mai 2019 104.8 103
Jun. 2019 104.8 103.8
Jul. 2019 105.7 103.7
Aug. 2019 105.4 103.9
Sept. 2019 105.4 103.7
Okt. 2019 105.6 103.5

Tremånedersveksten i fastlandsøkonomien ble trukket opp av tjenester tilknyttet oljeutvinning og bygging av oljeplattformer og moduler. Like viktig var oppgangen i akvakultur og bearbeiding av fisk. Bruttoproduktet i IKT-tjenester økte i samme størrelsesorden, og flere andre tjenestenæringer bidro også til veksten, Samlet økte tjenestenæringene med 0,3 prosent i perioden august-oktober. Bygge- og anleggsnæringen hadde også oppgang i aktiviteten, men veksttakten var noe mer avdempet enn tidligere i 2019.

Konsum

Husholdningenes konsum økte 0,2 prosent i perioden august-oktober sammenlignet med mai-juli. Tjenestekonsumet hadde en vekst på 0,5 prosent i samme periode, mens varekonsumet falt med 0,4 prosent. For tremånedersperioden er det særlig bilkjøpene som bidrar til nedgangen i varekonsumet. 

Utlendingers kjøp i Norge økte med 0,6 prosent i tremånedersperioden, mens norske husholdningers kjøp i utlandet økte med 1,8 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning hadde en tremånedersvekst på 0,3 prosent. 

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital steg 3,5 prosent fra mai-juli til august-oktober og hadde en økning på 1,3 prosent fra september til oktober. Boliginvesteringene falt 0,3 prosent i tremånedersperioden og falt 0,8 prosent i september-oktober.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

Eksport og import

Samlet eksport falt 1,8 prosent fra mai-juli til august-oktober, mens eksporten av tradisjonelle varer økte 1,5 prosent. Eksport av råolje og naturgass falt 6,2 prosent i tremånedersperioden, som henger sammen med svake tall for august. Importen av tradisjonelle varer falt 1,3 prosent i samme periode, mens samlet import hadde falt 0,1 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre. Veksten i BNP Fastlands-Norge i tredje kvartal 2019 er ikke revidert fra forrige publisering.