84535_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/arkiv
84535
Like mange jaktet småvilt som hjortevilt
statistikk
2012-08-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2011/2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Like mange jaktet småvilt som hjortevilt

Om lag 147 000 personer deltok i en eller flere former for jakt i løpet av jaktåret 2011/2012. I alt jaktet 92 000 av dem på hjortevilt, det samme antallet som gikk på småviltjakt.

Aldersfordeling i hele befolkningen og blant jegere. Prosentandel

Antall jegere som deltok på en eller flere former for jakt, etter bostedsfylke. 2011/2012

Andel jegere som jaktet småvilt og/eller hjortevilt. 2011/2012. Prosent

Det var i løpet av jaktåret 2011/2012 en liten oppgang i antall småviltjegere fra forrige jaktår: Det skyldtes blant annet at flere jaktet rype - i alt 55 000 jegere. Blant hjorteviltjegerne var det fortsatt elgjakta som var mest populær, til sammen jaktet om lag 61 000 jegere elg sist høst. Siden begynnelsen av 1990-årene har fellingskvotene og utbyttet fra hjortejakta økt kraftig. Som en følge av det har det også blitt flere hjortejegere. I alt 43 000 jegere jaktet hjort sist jaktår, det er en økning på 4 prosent fra jaktåret før.

3 800 lisensjegere siste jaktår

I alt deltok 3 800 jegere på lisensfelling av jerv, bjørn eller ulv i 2011/2012. Av disse medvirket 2 500 på lisensfelling av bjørn, 1 900 på jerv og 750 på ulv. I tillegg var det 4 200 jegere som jaktet på gaupe.

Flere kvinner jaktet

Tidligere var kvinnene nesten fraværende på jakt, og det er først de senere årene at de har gjort seg mer gjeldende. De første tallene som ble samlet inn, viste at om lag 400 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 1971/1972. Siden har antallet økt, og i jaktåret 2011/2012 utgjorde kvinnene 5,9 prosent av de som jaktet. I alt har om lag 8 500 kvinner jaktet sist jaktår. Det er en økning på 5 prosent fra forrige jaktår.

Gjennomsnittsjegeren 46 år

Jegerne som deltok på jakt i 2011/2012, var i gjennomsnitt 46,3 år. Siden 2001/2002 har gjennomsnittsalderen økt med mer enn tre år. Det kan være flere årsaker til dette. Andelen jegere i gruppen under 40 år har blitt mindre, mens andelen i gruppen 40-75 år har økt. En tilsvarende utvikling for disse to aldersgruppene ser en også i befolkningen som helhet.

Andel av den mannlige befolkningen over 16 år som jaktet i 2011/2012, etter kommune. Prosent

Størst andel jegere i Engerdal og Lierne

På landsbasis har 7 prosent av mennene jaktet dette jaktåret. Lierne i Nord-Trøndelag og Engerdal i Hedmark er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år, relativt sett. Her har henholdsvis 48 og 45 prosent av den mannlige befolkningen jaktet i 2011/2012. I de største byene er det derimot relativt få jegere. I Oslo og Bergen hadde bare 3 prosent av de mannlige innbyggerne jaktet. Unntaket er imidlertid Trondheim, hvor andelen var 6 prosent.

Hjorteviltjakt

Med hjorteviltjakt menes jakt på artene elg, hjort, villrein eller rådyr.

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling der et bestemt antall av en viltart kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. For å kunne delta på lisensfelling må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret.

Tabeller: