257004_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar
257004
Mindre laksefiske i elvane
statistikk
2017-01-27T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elvefiske, Elvefiske, elvar, fangst, fang og slepp, gjenutsetjingFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken gir oversikt over fangst av laks, sjøaure og sjørøye i elvane. I 2016 blei det fiska 180 300 fisk. Av desse blei 79 prosent avliva og 21 sleppt levande ut i elva igjen.

Elvefiske2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Endelege tal vert publisert i Statistikkbanken om lag to månader seinare.

Mindre laksefiske i elvane

I alt blei det fiska 180 300 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i 2016. Det er 17 200, eller 9 prosent, færre fisk enn året før. Av desse fiskane blei 79 prosent avliva og 21 prosent sleppte levande ut igjen.

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Førebelse tal
20162015 - 20162013 - 20162016
KgEndring, prosentEndring, prosentStk
Avliva fisk
I alt392 934-3,717,5143 305
Laks i alt343 019-2,720,894 874
Laks under 3 kg79 640-26,6-12,348 766
Laks mellom 3 og 7 kg162 7662,939,834 945
Laks over 7 kg100 61317,231,111 163
Sjøaure og sjørøye49 915-10,3-0,848 431
 
Fisk sleppt ut att
I alt128 38014,380,936 954
Laks i alt117 17413,289,425 206
Laks under 3 kg14 668-28,417,49 186
Laks mellom 3 og 7 kg50 63620,3129,710 368
Laks over 7 kg51 87026,789,75 652
Sjøaure og sjørøye11 20627,823,211 748
Figur 1. Elvefiske etter laks

* = førebelse tal

Den avliva fangsten vog 393 tonn, fordelt på 343 tonn laks og 50 tonn sjøaure og sjørøye. Det er ein nedgang på 3 prosent frå året før for laks og 10 prosent for dei to andre fiskeslaga.

Rekna av all avliva laks, vog 51 prosent av fiskane under 3 kilo, medan 37 prosent vog mellom 3 og 7 kilo. 12 prosent av laksen vog over 7 kilo. Tilsvarande tal for 2015 var respektive 59, 32 og 9 prosent. Gjennomsnittsvekta for avliva laks auka frå 3,3 kilo i 2015 til 3,6 kilo i 2016.

Størst nedgang i Nord-Trøndelag

Det var nedgang i avliva fangst i dei fleste fylka. Størst nedgang hadde Nord-Trøndelag og Rogaland. Den avliva fangsten i Nord-Trøndelag var 36,9 tonn, 12,3 tonn mindre enn i 2015. Fangsten i Rogaland minka med 5 tonn, til 43,1 tonn.

I Finnmark auka den avliva fangstmengda med 4,4 tonn til 109,1 tonn, som svarar til 28 prosent av den avliva fangsten på landsnivå i 2016.

Tana framleis på topp

Tana med sideelvar var det viktigaste fiskevassdraget i 2016 med ein samla fangst på 38,6 tonn. Det er 0,3 tonn meir enn i 2015. Deretter følgde Gaulavassdraget og Namsenvassdraget med respektive 27,4 og 24,2 tonn. Samanlikna med 2015 er dette ei auke på 2,5 tonn for Gaulavassdraget og ein nedgang på 7 tonn for Namsenvassdraget. Rangeringa av elvane inkluderer både fangst som er avliva og fisk som er sleppte levande ut igjen.

Meir fang og slepp

Fangsten som blei sett levande ut igjen, fordelte seg på 25 200 laks og 11 700 sjøaure/sjørøye, og utgjer 21 prosent av det samla elvefisket i 2016. Tilsvarande tal for året før var 25 400 laks og 9 500 sjøaure/sjørøye. Gaula og Orkla var dei viktigaste vassdraga for dette fisket i 2016 med respektive 2 800 og 2 500 fiskar.

Det fylket der det blei sett ut igjen flest fisk, var likevel Finnmark med 6 000 laks og 1 600 sjøaure/sjørøye. Deretter følgde Sør-Trøndelag og Nordland.

Gjennomsnittsvekta for fiskar som blei sleppte ut igjen, var 4,6 kg for laks og 1,0 kg for sjøaure og sjørøye.