21 tonn pukkellaks tatt i elvane

Publisert:

I 2019 vart det for første gong rapportert fiske av pukkellaks i elvane. Det vart fiska 21 tonn av arten, som er uønskt i Noreg, og pukkellaksen utgjorde 7 prosent av all avliva laks som vart fiska i elvane dette året.

I alt vart det fiska og avliva 348 tonn laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks i dei norske elvane i 2019. Dette er ein auke på 13 prosent frå 2018. Noko av auken kjem av at pukkellaks først er rekna med frå 2019.

I tillegg vart 102 tonn laks, sjøaure og sjørøye sleppt levande ut i elva igjen, ein nedgang på knapt 4 prosent samanlikna med året før. I alt vart 1 av 5 fiskar sleppt levande ut i elva igjen. Det er førebels tal for elvefiske 2019 som viser dette. 

Figur 1. Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure

Fisk sleppt ut att Avliva fisk
2010 19917 167182
2011 21441 151682
2012 25650 166461
2013 25442 143454
2014 31629 130272
2015 34982 162508
2016 36943 143403
2017 37214 144638
2018 32075 114824
2019* 32189 131258

Namsenvassdraget på topp

Laksefiskarane i Namsenvassdraget drog på land ein samla fangst på 8 900 laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks i 2019, noko som er ein auke på 18 prosent frå året før.

8 prosent av fiskane vart sleppte levande ut igjen, medan 92 prosent vart avliva. Med dette var Namsenvassdraget laksefiskevassdraget med flest landingar i 2019.

Etter Namsen er det i Tanavassdraget det vart fiska mest. Det vart fiska 7 900 laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks i den norske delen av Tanavassdraget i 2019. Det er ein nedgang på 21 prosent frå året før. 98 prosent av fiskane vart avliva, og 2 prosent vart sleppte levande ut i elva igjen.

Størst del fang og slepp i Gaula og Orkla

Gaula og Orkla er dei største vassdraga når det gjeld fang og slepp.

I 2019 vart det fiska 3 900 laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks i Gaulavassdraget, og 65 prosent av desse vart sette ut igjen. Tilsvarande tal for Orkla var 3 700 fisk totalt, og av desse vart 60 prosent sette ut igjen.

Figur 2. Elver med størst fangst av laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure 2019. Førebelse tal

Fisk sleppt ut att Avliva fisk
Syltefjordelva/Ordo 437 2545
Mandalselva 411 2801
Bjerkreimselva 329 3371
Orkla 2264 1481
Gaulavassdraget 2529 1345
Numedalslågen 108 4380
Målselvvassdraget 284 4307
Altavassdraget 651 4688
Tanavassdraget (norsk del) 157 7728
Namsenvassdraget 743 8117

Pukkellaks

Pukkellaks er ein stillehavslaks som blei sett ut på Kolahalvøya frå 1956 til 1998. Den spreidde seg først til dei nordlege elvane i Noreg, der det no er påvist sjølvreproduserande bestandar. Laksen har ein toårig livssyklus og kjem tilbake til vassdraga annakvart år. Denne framande arten er uønskt i Noreg. Den vert forvalta med mål om å ha minst mogleg av den, og den skal ikkje settast levande ut i elva igjen. Pukkellaks vert og fanga i sjøen, og i 2019 vart det fiska 11 tonn pukkellaks i sjøen.

Faktaside

Kontakt