Statistikkområde

Innvandring og innvandrere: Inntekt og forbruk

Alt innhold for delområdet inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Høy formue blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Innvandrerhusholdninger har generelt lavere formue enn øvrige husholdninger, men både alder, opprinnelsesland og botid i Norge er med på å avgjøre nivået. Formuesnivået til husholdninger av norskfødte med innvandrerforeldre er imidlertid relativt ...

  Artikkel
 • Økonomisk integrering for innvandrere over tid

  Rapporter 2020/20

  Denne analysen ser på ulike innvandrergruppers økonomiske integrering de 12 første botidsårene i Norge, for ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005.

  Publikasjon
 • Tjener bedre enn foreldrene

  Mange norskfødte med innvandrerforeldre har mer utdanning og har derfor gjerne også høyere inntekter enn foreldrene. Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam.

  Artikkel
 • Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn. Inntektene varierer imidlertid mye når en grupperer etter foreldrenes landbakgrunn.

  Artikkel
 • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

  Innvandrere i Norge 2017

  Hvor høy inntekt og lønn har innvandrere sammenlignet med resten av befolkningen? Har barna deres høyere inntekter enn foreldrene?

  Artikkel
 • Kontantstøttebruken gikk ned

  Etter toppåret i 2015 falt andelen som mottok kontantstøtte i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn sank.

  Artikkel
 • 6 av 10 menn selvforsørget etter 8 år

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Inntektene til flyktningene som kom til Norge i 2000, har økt med botid, men særlig blant menn stoppet utviklingen etter hvert opp. Snaut 60 prosent av mennene var selvforsørget etter åtte år, deretter gikk andelen ned.

  Artikkel
 • Selvforsørging etter botid blant ikke-nordiske innvandrere

  Økonomiske analyser 4/2016

  I denne artikkelen analyseres grad av selvforsørging og forskjeller blant ikke nordiske-innvandrere. Etter få år er selvforsørgingsgraden særlig høy for arbeidsinnvandrere, mens den knapt når 40 prosent for kvinner med flukt som innvandringsgrunn.

  Artikkel
 • Flere økonomisk utsatte barn

  Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, økte fra 8,0 prosent i 2012 til 8,6 prosent i 2013. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier.

  Artikkel
 • Mange innvandrere er økonomisk sårbare

  Innvandrere - spesielt personer fra områder som Afrika og Asia - er mer økonomisk sårbare enn resten av befolkningen. De opplever sin egen økonomi som mer presset, mangler oftere goder fordi de har dårlig råd og er svakere tilknyttet arbeidsmarkedet.

  Artikkel
 • Store forskjeller mellom innvandrere fra gamle og nye EU-land

  Arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene i Øst-Europa har selv etter lang botid i Norge et inntektsnivå lavere enn i befolkningen generelt. For arbeidsinnvandrere fra de gamle EU-landene i Vest-Europa er det ofte motsatt.

  Artikkel
 • Lavere inntekt blant innvandrere

  Generelt sett hadde innvandrere lavere medianinntekt enn hele befolkningen i 2012. Innvandrernes inntektsnivå varierte likevel etter hvilke land de kom fra, hvor lenge de hadde bodd i Norge, og hvilken grunn de hadde til innvandringen.

  Artikkel
 • Flere innvandrerbarnefamilier med lavinntekt

  Etter flere år med små endringer i antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, var det en økning i 2012. Det er først og fremst et økt innslag av innvandrerbarn i lavinntektsgruppen som forklarer denne utviklingen.

  Artikkel
 • Fattigdomsdynamikk blant innvandrere

  Rapporter 2013/40

  Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika er mer utsatt for å gå inn i fattigdom. Sannsynligheten for at de også forblir fattige, er mye høyere enn i befolkningen for øvrig.

  Publikasjon
 • Mange låner mye

  Samfunnsspeilet 2011/4

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre gjør på flere vis som resten av befolkningen på lånemarkedet, og likheten er til en viss grad større jo lenger de har bodd her.

  Artikkel