Statistikkområde

Innvandring og innvandrere: Befolkning

Alt innhold for delområdet befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2014/08

  Hvor vanlig er det å gifte seg innad eller på tvers av egen land- og innvandrerbakgrunn? I hvilke grupper er det vanligst å gifte seg med en partner med samme landbakgrunn og hvem gifter seg med en person uten innvandrerbakgrunn?

  Publikasjon
 • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

  Rapporter 2014/04

  Rapporten gir en oppdatert oversikt over hva vi vet om demografien hos innvandrerne i Norge og deres barn i dag, med vekt på analyser av utviklingen i fruktbarheten.

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2013

  Rapporter 2013/64

  SSBs årlige undersøkelse om nordmenns holdninger til innvandrere og innvandring viser at befolkningen hadde mindre tro på verdien av innvandreres innsats i arbeidslivet i 2013 enn året før.

  Publikasjon
 • Flere barn, men færre per kvinne

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Stadig flere av barna som fødes i Norge, hvert fjerde barn i 2012, har en mor som er innvandrer. Tall fra en rapport som snart publiseres, viser at fruktbarheten blant de fleste grupper av innvandrerkvinner i Norge har gått ned over tid.

  Artikkel
 • Innvandrere – hva vi nå vet og ikke vet

  Samfunnsspeilet 5/2013

  På ti år er antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre doblet. Veksten skyldes økt arbeidsinnvandring fra EUs nye medlemsland. Vi har mye kunnskap fra registre om innvandrerne og deres norskfødte barn, men det er fortsatt mye vi ikk...

  Artikkel
 • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Sverige har flest innvandrere, både i absolutte tall og i forhold til folketallet. Norge har relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn Sverige og Danmark har hatt. Hvordan det går med innvandrere, henger ofte sammen med forskjeller i...

  Artikkel
 • Stort mangfold i lille Norge

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Folketallet i Norge vokste med 1,3 prosent i fjor, og innvandringen sto for hele 72 prosent av denne veksten. Befolkningen er dermed blitt mer sammensatt. Like sammensatte er grunnene til at mennesker født i andre land velger å slå seg ned i Norge.

  Artikkel
 • Kjenner kjærligheten ingen grenser?

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Å være gift er langt mer vanlig blant innvandrere og deres norskfødte barn enn blant den øvrige befolkningen i tilsvarende alder. Men både innvandrere og deres norskfødte barn gifter seg nå sjeldnere i ung alder enn de gjorde tidligere.

  Artikkel
 • Tidlig ekteskap – lik bakgrunn

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Åtte av ti norskfødte med innvandrerforeldre som i perioden 1990-2012 giftet seg for første gang, valgte en partner som også hadde innvandrerbakgrunn. De som gifter seg med en person med samme innvandrerbakgrunn som de selv har, er tidligere ute e...

  Artikkel
 • Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest?

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Innvandringen har endret art og omfang: I 1998 var det innvandrere fra Norden og fra flyktningland som utgjorde de største innvandrergruppene i kommunene, nå er det innvandrere fra EUs nye medlemsland som er størst i flertallet av kommunene. Arbei...

  Artikkel
 • Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn

  Rapporter 2013/46

  Mer regional spredning av arbeidsinnvandring

  Publikasjon
 • Innvandrernes fordeling og sammensetning på kommunenivå

  Rapporter 2013/37

  Rapporten handler om innvandring til fylker og kommuner

  Publikasjon
 • Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

  Rapporter 2013/34

  I perioden 1990-2011 har 525 000 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Denne rapporten tar for seg de forskjellige innvandringsgrunnene.

  Publikasjon
 • Utvandring fra Norge 1971-2011

  Rapporter 2013/30

  Innvandrere utgjør en stadig større andel av dem som utvandrer fra Norge. Til tross for en mer internasjonal verden er det få tegn til økt utvandring blant personer uten innvandringsbakgrunn.

  Publikasjon
 • Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?

  Samfunnsspeilet 3/2013

  Siste framskrivninger av Norges befolkning, foretatt i 2012, viser ifølge hovedalternativet at det blir rundt 1,3 millioner innvandrere i Norge i 2050. Dette betyr at andelen innvandrere nesten fordobles - fra 11 prosent i 2012 til 20 prosent i 2050.

  Artikkel