Rapporter 2013/37

Innvandrernes fordeling og sammensetning på kommunenivå

Rapporten handler om innvandring til fylker og kommuner

De store endringene i innvandringens omfang og sammensetning de siste årene har fått stor oppmerksomhet. Endringene i innvandrernes regionale fordeling har derimot ikke fått like mye omtale. Rapporten handler om innvandring til fylker og kommuner.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 13,1 prosent av befolkningen i Norge ved inngangen til 2012. Bare 43 kommuner har større andel enn 13,1 prosent. Blant disse er Oslo (på topp med 29,6 prosent) og mange av nabokommunene. Innvandrere som kommer fra EØS etc. (EU/EØS-land, USA, Canada, Australia og New Zealand), er jevnere fordelt mellom kommunene enn innvandrere fra det vi kaller ”Afrika og Asia etc.”. Denne betegnelsen dekker Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, samt Europa utenom EU/EØS. Alle kommuner har innvandrere både fra ”EØS etc.” og fra ”Afrika, Asia etc.”.

Mange fra EØS etc. på Vestlandet

I de fleste fylkene er det færre fra EØS etc. enn fra resten av verden, men på Vestlandet er andelen ganske lik, og det er flertall fra EØS etc. i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Dette er også noe nytt. Ved inngangen til 2006 utgjorde de fra EØS etc. 33 prosent av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre på landsbasis. Seks år senere var andelen steget til 41,5 prosent. Lavest andel fra EØS etc. hadde Oslo.

Høy andel arbeidsinnvandrere i Rogalands-kommunene

Hvert år fra 2006 har opphold på grunnlag av ”Arbeid” vært den største inn¬vandrings¬grunnen, med ”Familie” som den andre store gruppen. Arbeid har hatt sterk økning etter EU-utvidelsen i 2004, i takt med etterspørselen etter utenlandsk arbeidskraft. Den største andelen arbeidsinnvandrere i befolkningen finner vi i mange små fiskerikommuner, og dessuten sentralt i Rogaland. Osloregionen har også høy andel. Relativt flest flyktninger finner vi i noen spredte småkommuner, samt i Oslo, Østfold¬byene og i Vest-Agder. Av Norges 429 kommuner er det 93 uten flyktninger.

Polakkene største gruppe i 16 fylker

Siden det er flere innvandrere fra Polen (72 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) enn fra noe annet land, er det naturlig at denne gruppen er den største i mange kommuner (211 av 429) og i hele 16 fylker i 2012. Tyskland og Litauen er størst i om lag 40 kommuner hver, mens pakistanere er største gruppe bare i tre kommuner og ett fylke. Land i Afrika, Asia etc. er største innvandrerland i 74 kommuner, mot 200 i 1998.

I 1998 var det mange færre bosatte innvandrere, og det var ingen gruppe som dominerte slik de fra EØS gjør nå. Danmark og Bosnia-Hercegovina var størst i flest kommuner, henholdsvis i 91 og 83, 2012 var de størst i to kommuner hver. I 1998 var det ni ulike land som var størst i et fylke. Flyktningeland var størst i vel 180 kommuner i 1998, men bare i 51 kommuner i 2012.

Uten innvandringsoverskuddet fra utlandet ville 259 kommuner hatt nedgang i folketallet 2008-2011, takket være nettoinnvandringen var det bare 122 som fikk nedgang.

Prosjektet som denne rapporten er en del av, er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrernes fordeling og sammensetning på kommunenivå

Ansvarlige

Lars Østby, Even Høydahl, Øivind Rustad

Serie og -nummer

Rapporter 2013/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8740-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8739-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

81

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.