232900_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
232900
434 milliarder kroner i utlignet skatt
statistikk
2015-11-12T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false
Statistikk over inntekt, skatt og formue for personer i 2014.

Skatt for personer2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

434 milliarder kroner i utlignet skatt

I 2014 fikk 3,6 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 434 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 3,7 prosent sammenlignet med 2013.

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
2014Prosentvis endring i gjennomsnitt
Antall personer med beløpGjennomsnitt for alle med beløp (kr)2013 - 20142009 - 2014
Bruttoinntekt4 059 909426 1003,621,8
Toppskattegrunnlag3 921 161411 1003,321,0
Alminnelig inntekt etter særfradrag3 949 951320 6003,724,1
Skattepliktig bruttoformue4 043 3921 012 1006,543,3
Gjeld2 993 312956 3004,126,2
 
Toppskatt958 39826 0007,025,0
Formuesskatt572 68923 4004,549,0
Utlignet skatt3 637 788119 3002,823,0

Gjennomsnittlig utlignet skatt for bosatte personer 17 år og eldre utgjorde 119 300 kroner i 2014. Dette er en økning på 2,8 prosent fra 2013. Sammensetning og nivå på utlignet skatt endrer seg med alderen. Personer rundt 50 år hadde i gjennomsnitt 155 000 kroner i utlignet skatt, mens tilsvarende beløp for 80-åringer var på 50 000 kroner.

Sterk økning i trygdeavgiften

Som følge av økte prosentsatser for trygdeavgiften, økte samlet medlemsavgift til folketrygden med 10 prosent til 123,8 milliarder kroner i 2014. Økningen utgjorde 11,2 milliarder, eller vel 70 prosent av samlet økning i utlignet skatt på 15,6 milliarder kroner. Det ble færre personer som fikk utlignet toppskatt i 2014, men sum utlignet toppskatt økte. Antall personer med toppskatt ble redusert med 24 000 til 958 000 personer, mens samlet toppskatt økte med 4,5 prosent til 24,9 milliarder kroner.

Samlet alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde 1 266 milliarder kroner i 2014, en økning på 4,9 prosent fra året før. I 2014 ble skattesatsen på alminnelig inntekt redusert fra 28 til 27 prosent. Fellesskatten utgjorde 140,5 milliarder kroner, som er en nedgang på nær 1 prosent fra året før, mens kommune- og fylkesskatten samlet steg med 3,7 prosent til 152,4 milliarder kroner.

Færre betalte formuesskatt

I 2014 betalte 573 000 personer formuesskatt. Dette er 42 000 færre enn i 2013. Innslagspunktet ble i 2014 hevet fra 870 000 til 1 million kroner, og skattesatsen ble redusert fra 1,1 til 1 prosent. De som fikk utlignet formuesskatt hadde i gjennomsnitt 23 400 kroner i 2014 sammenlignet med 22 400 kroner i utlignet formuesskatt året før. For de drøyt 20 000 personene med høyest formue, mer enn 10 millioner kroner, ble gjennomsnittlig formuesskatt redusert med 33 000 kroner, fra 380 000 til 347 000 kroner.

Samlet formuesskatt sank med 2,9 prosent fra 2013 til 13,4 milliarder kroner i 2014. formuesskatten utgjør 3,1 prosent av samlet utlignet skatt.

Over 1000 milliarder i banken

Gjennomsnittlig bankinnskudd utgjorde om lag 250 000 kroner i 2014. Samlet bankinnskudd utgjorde 1 016 milliarder kroner. Renteinntektene er til sammenligning 6 600 kroner per person. Gjennomsnittlig innskuddsrente for husholdninger i 2014 var på 2,2 prosent. På tross av den lave innskuddsrenten økte samlet bankinnskudd med 8,3 prosent i 2014.

Større avkastning fra aksjer og verdipapirer

Samlet skattepliktig utbytte økte med 13,3 prosent i 2014. 355 000 aksjonærer mottok skattepliktig utbytte i 2014 på til sammen 39 milliarder kroner. I tillegg kom skattefritt aksjeutbytte på 3,5 milliarder kroner. Også samlet skattepliktig gevinst ved salg av verdipapir økte kraftig med 24,2 prosent i 2014. De som hadde beløp på denne posten hadde i gjennomsnitt gevinst på 68 300 kroner.

Den samlede verdien av verdipapirer og andeler i aksjefond har også økt i løpet av 2014. Størst økning var det i den samlede verdien av aksjer og verdipapirer med 12,9 prosent, til en samlet verdi på 821,6 milliarder kroner. Samlet verdi av andeler i aksje- og obligasjonsfond økte med 12,3 prosent. De som hadde aksjer og verdipapirer ved utgangen av 2014 hadde i gjennomsnitt 1,5 millioner kroner i aksjer og verdipapirer, mens det tilsvarende beløpet på andeler i aksje- og obligasjonsfond var 143 000 kroner.

304 milliarder mer i skattepliktig bruttoformue

Skattepliktig bruttoformue for bosatte 17 år og eldre utgjorde vel 4 092 milliarder kroner i 2014. Dette var en økning på 304 milliarder kroner eller 8 prosent fra 2013. Samlet ligningsverdi av boligeiendom økte med 7,4 prosent til 1 499 milliarder. I tillegg til generell verdistigning på boliger, skyldes dette også at ligningstaksten på sekundærboliger økte fra 50 til 60 prosent i 2014. Samlet gjeld i 2014 utgjorde 2 863 milliarder kroner, en økning på 5,9 prosent fra 2013. Siden den skattepliktige bruttoformuen økte mer enn gjelden, økte også skattepliktig nettoformue. Den økte med 13,4 prosent fra 2013 til 2014. Totalt beløp skattepliktig nettoformue seg til 1 230 milliarder kroner i 2014.

11,9 milliarder i skatt for ikke-bosatte personer

258 000 personer som ikke var registrert bosatt i Norge ved utgangen av 2014, men som hadde et ligningsforhold til landet, fikk tilsammen 11,9 milliarder kroner i utlignet skatt til Norge. Dette inkluderer blant annet nordmenn og utlendinger bosatt i utlandet med et ligningsforhold til Norge samt dødsbo. Av den totale utlignede skatten blant disse skattyterne utgjorde inntektsskatt til kommuner og fylker, samt fellesskatt, 7 milliarder kroner og medlemsavgift til folketrygden 3,4 milliarder kroner. Vel 2 400 personer hadde et samlet fradrag for utenlandsskatt på 0,7 milliarder kroner.

 

Om statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsdatabase for ligningsåret 2014.