166916_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
166916
418 milliarder kroner i utlignet skatt
statistikk
2014-11-13T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

418 milliarder kroner i utlignet skatt

I 2013 fikk 3,6 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 418 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 5,4 prosent sammenlignet med 2012.

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
2013Prosentvis endring i beløp
Antall personer med beløpGjennomsnitt for alle personer med beløp (kr)2012 - 20132008 - 2013
Bruttoinntekt4 007 559411 4004,018,2
Toppskattegrunnlag3 875 046397 9003,820,9
Alminnelig inntekt etter særfradrag3 902 772309 3003,724,0
Skattepliktig bruttoformue3 984 628950 7006,643,5
Gjeld2 944 122918 4004,625,9
 
Toppskatt982 24624 3004,319,1
Formuesskatt614 64822 40012,669,7
Utlignet skatt3 602 597116 1004,123,4

Gjennomsnittlig utlignet skatt for bosatte personer 17 år og eldre med utlignet skatt utgjorde 116 100 kroner i 2013, en økning på 4,1 prosent fra 2012.

Samlet bruttoinntekt økte med 5,4 prosent

Samlet bruttoinntekt utgjorde 1 649 milliarder kroner i 2013, en økning på 5,4 prosent fra året før.

Samlet særfradrag økte med 57,7 prosent, eller 5,5 milliarder kroner, fra 2012, og endte på 15,1 milliarder kroner i 2013. Samlet særfradrag består av særfradrag for uførhet, nedsatt ervervsevne, store sykdomsutgifter og særfradrag for enslige forsørgere. Fra og med 2013 lignes ikke lenger enslige forsørgere i skatteklasse 2, og et nytt særfradrag for denne gruppen ble innført. Det var i hovedsak dette som førte til den store økningen i særfradrag fra 2012 til 2013.

Nesten én million betalte toppskatt

Toppskatten utgjorde 23,8 milliarder kroner i 2013, en økning på 5 prosent fra 2012. Totalt 982 000 personer betalte toppskatt i 2013, om lag 9 000 flere enn året før. 27 prosent av alle personer med utlignet skatt fikk utlignet toppskatt i 2013. Dette er samme andel som året før. Personer med toppskatt betalte i gjennomsnitt 24 300 kroner i toppskatt.

Utlignet inntektsskatt til kommuner og fylker, samt fellesskatt, utgjorde i alt 289 milliarder kroner i 2013, 5,6 prosent mer enn i 2012. Medlemsavgift til folketrygden økte fra 107 milliarder kroner i 2012 til 112,5 milliarder kroner i 2013.

284 milliarder mer i skattepliktig bruttoformue

Skattepliktig bruttoformue blant bosatte 17 år og eldre var på 3 788 milliarder kroner i 2013. Dette var en økning på 284 milliarder kroner, eller 8,1 prosent, fra 2012.

Det var flere grunner til at bruttoformuen økte. Ligningsverdi av boligeiendom og bankinnskudd utgjør de viktigste formuespostene. Samlet ligningsverdi av boliger økte med 9,7 prosent fra 2012 til 2013, mens samlet bankinnskudd økte med 6,5 prosent. En del av økningen i boligverdien kom av at ligningstaksten for sekundærboliger steg fra 40 til 50 prosent av beregnet markedsverdi. Andeler i aksjefond, aksjer og verdipapirer var også formuesposter som økte mye fra året før.

Samlet gjeld i 2013 utgjorde 2 704 milliarder kroner, en økning på 7 prosent fra 2012. Siden den skattepliktige bruttoformuen økte mer enn gjelden, økte også skattepliktig nettoformue – med nærmere 11 prosent fra 2012 til 2013. Totalt utgjorde skattepliktig nettoformue 1 084 milliarder kroner i 2013, eller i gjennomsnitt 270 400 kroner per person 17 år og eldre, som hadde positiv nettoformue.

Gjennomsnittlig formuesskatt økte med 12,6 prosent

Blant de bosatte 17 år og eldre var det 614 000 personer som fikk utlignet formuesskatt i 2013. Det var vel 42 000 færre enn i 2012, og skyldes at innslagspunktet for å betale formuesskatt økte fra 750 000 kroner i 2012 til 870 000 kroner i 2013. Gjennomsnittlig formuesskatt blant de med utlignet formuesskatt økte med 12,6 prosent fra 2012 til 2013, eller fra 19 900 kroner til 22 400 kroner. Sum formuesskatt økte fra 13,1 milliarder kroner i 2012 til 13,8 milliarder kroner i 2013.

11,4 milliarder i skatt for ikke-bosatte personer

251 000 personer som ikke var registrert bosatt i Norge ved utgangen av 2013, men som hadde et ligningsforhold til landet, fikk tilsammen 11,4 milliarder kroner i utlignet skatt til Norge. Dette inkluderer blant annet nordmenn og utlendinger bosatt i utlandet med et ligningsforhold til Norge samt dødsbo. Av den totale utlignede skatten blant disse skattyterne utgjorde inntektsskatt til kommuner og fylker, samt fellesskatt, 6,8 milliarder kroner og medlemsavgift til folketrygden 3 milliarder kroner. Vel 2 300 personer hadde et samlet fradrag for utenlandsskatt på 0,7 milliarder kroner.