232904_tabell_249475_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
232904_tabell_249475
statistikk
2015-12-16T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser husholdningenes inntektsnivå, inntektsfordeling, formue og gjeld. I 2014 var medianinntekt etter skatt for husholdningene 478 700 kroner og gjennomsnittsinntekten var på 563 700 kroner.

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2014

Innhold

Registrerte inntekter for busette personar. Talet på personar med beløp og beløp i millionar kroner.
20132014
Talet på personar med beløpMillionar kronerTalet på personar med beløpMillionar kroner
1Frå og med inntektsåret 2014 inngår ikkje lenger underskot på utleige av fast eigedom utanom næring.
2Frå og med inntektsåret 2014 inngår underskot på utleige av fast eigedom utanom næring.
3Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007).
4Inkluderer mottakarar av gammal privat ordning for avtalefesta pensjon (AFP).
5Sjukepengar utbetala frå folketrygda. Feriepengar av sjukepengar er medrekna.
6Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
7Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og mottekne underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Frå 2009 inngår tiltakspengar (individstønad) og frå 2014 inngår kompensasjonstillegg for avtalefesta pensjon (AFP).
8Negative overføringar omfattar betalte underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskudd til privat og offentleg pensjonsordning i arbeidsforhold.
YRKESINNTEKTER3 045 5031 160 218,23 077 5131 209 215,0
Lønnsinntekter2 927 1721 089 066,42 963 4451 135 138,0
Netto næringsinntekter1341 53171 151,8326 81774 076,6
 
KAPITALINNTEKTER3 972 44788 196,64 025 83896 416,8
Renteinntekter3 966 16626 337,14 019 46526 323,5
Aksjeutbytte524 04837 405,8520 72542 605,2
Realisasjonsvinster267 63220 430,1276 48524 789,7
Realisasjonstap177 8856 433,7179 0517 610,0
Andre kapitalinntekter2886 25010 457,4926 90010 308,4
 
OVERFØRINGAR2 895 149431 045,02 935 906455 412,4
SKATTEPLIKTIGE OVERFØRINGAR2 130 541390 222,12 162 788413 280,3
Pensjonar frå folketrygda1 286 263257 090,51 310 391272 438,6
Alderspensjonar760 133157 425,3795 547171 615,7
Uførepensjon m.v.3319 10359 292,2323 74261 714,4
Arbeidsavklaringspengar208 60335 385,8207 40134 436,1
Tenestepensjonar mv760 79457 194,1784 38060 706,6
Avtalefesta pensjon78 41910 354,280 8629 613,8
Avtalefesta pensjon offentlig sektor449 2899 017,642 1837 714,0
Avtalefesta pensjon privat sektor29 1371 336,638 6831 899,7
Dagpengar ved arbeidsløyse152 88510 093,1158 57311 364,7
Sjukepengar5731 33936 116,0737 00037 783,2
Andre skattepliktige overføringar6215 88219 374,2225 24321 373,5
 
SKATTEFRIE OVERFØRINGAR1 441 11540 822,81 450 08942 132,1
Barnetrygd705 18614 965,0707 75814 886,0
Bostøtte145 0502 906,4141 6942 928,5
Studiestipend395 3577 583,2402 6657 903,7
Sosialhjelp118 0635 017,8122 8325 503,1
Grunn-og hjelpestønad175 5003 403,8172 6843 432,9
Kontantstøtte50 4961 176,950 6431 337,8
Andre skattefrie overføringar7218 1415 769,7217 9346 140,2
 
SAMLA INNTEKT4 140 8461 679 459,84 191 2471 761 044,0
 
Utlikna skatt og negative overføringar3 629 610428 426,43 668 296444 329,1
Utlikna skatt3 607 971418 428,03 642 826434 012,8
Negative overføringar81 164 2429 998,41 185 50110 316,3
 
INNTEKT ETTER SKATT4 141 1061 251 033,54 191 4981 316 715,0
 
TALET PÅ PERSONAR5 109 056..5 165 802..