232904_tabell_249473_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
232904_tabell_249473
statistikk
2015-12-16T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser husholdningenes inntektsnivå, inntektsfordeling, formue og gjeld. I 2014 var medianinntekt etter skatt for husholdningene 478 700 kroner og gjennomsnittsinntekten var på 563 700 kroner.

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2014

Innhold

Formuesrekneskap for hushald
20142013 - 2014
Gjennomsnitt for dei med beløp (kroner)Hushald med beløp (prosent)Millionar kronerProsentvis endring (millionar kroner)
Berekna realkapital2 970 80081,95 590 1183,7
Berekna marknadsverdi primærbustad2 984 30067,64 640 0374,5
Berekna marknadsverdi sekundærbustad2 260 20010,4538 724-0,8
Skattepliktig bruttofinanskapital940 80098,92 139 7259,3
Bankinnskot434 70098,9988 1468,4
Aksjar og andre verdipapir1 705 10020,7813 04612,8
Partar i aksje-, obligasjons- og pengemarknadsfond189 30030,8133 94712,2
Skattepliktig formue i utlandet ekskl. fast eiendom439 4003,535 5941,5
Berekna bruttoformue3 395 50099,07 729 8435,2
Gjeld1 459 90084,02 819 0205,8
Studiegjeld212 60023,9116 8026,7
Berekna nettoformue2 147 20099,54 910 8234,8
Positiv nettoformue2 776 40080,95 163 7144,6
Negativ nettoformue-592 00018,6-252 8920,5
Formuesskatt33 90017,013 216-2,8