Færre alderspensjonister blant innvandrere

Publisert:

For innvandrere er det mindre vanlig å motta alderspensjon fra folketrygden enn i befolkningen ellers. Minst vanlig er det blant innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Det er forholdsvis få innvandrere i den eldre befolkningen i Norge. 60 700 personer, eller om lag 6 prosent, av den bosatte befolkningen som var 62 år eller eldre i 2017, hadde innvandrerbakgrunn. For disse var det langt mindre vanlig å motta alderspensjon enn i befolkningen ellers, viser statistikken over alderspensjon. 61 prosent av innvandrerne over 61 år mottok alderspensjon fra folketrygden mot 82 prosent av befolkningen ellers.

Alderssammensetningen gir store utslag

Figur 1 viser at det er et markert skille i andelen alderspensjonister før og etter 67 år. 32 prosent av befolkningen mellom 62 og 66 år var alderspensjonister i 2017, mens nær samtlige over 66 år mottok alderspensjon. Noe av forskjellen i andelen alderspensjonister over 61 år blant innvandrere og befolkningen ellers skyldes alderssammensetningen i de to ulike gruppene. 37 prosent av innvandrere over 61 år var i aldersgruppen 62 til 66 år mot bare 26 prosent av befolkningen ellers. Samtidig ser vi at det er forskjeller i mottak av alderspensjon mellom innvandrere og befolkningen ellers, også innenfor ulike aldersgrupper. 34 prosent av befolkningen ellers mellom 62 og 66 år mottok alderspensjon, mens bare 10 prosent av innvandrerne gjorde det samme. Også i befolkningen over 66 år var det forskjeller mellom innvandrere og befolkningen ellers. Omtrent én av ti innvandrere mottar ikke alderspensjon i denne aldersgruppen, mens å være uten slik pensjon er svært sjelden i befolkningen ellers.

De viktigste reglene for rett til alderspensjon

I hovedsak er det et vilkår for rett til alderspensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid fra fylte 16 år. Trygdetid regnes som perioder med medlemskap i folketrygden. For personer som har bodd i land med trygdeavtale, kan trygdetiden i disse landene anvendes til sammenlegging for å fylle vilkåret. Samtidig gjelder egne regler for flyktninger som ikke har krav til trygdetid. Alle som har opparbeidet seg tilstrekkelig trygdetid, har rett på alderspensjon når de fyller 67 år. I 2011 fikk i tillegg personer som ikke mottar full uføretrygd, gjenlevendepensjon eller AFP i offentlig sektor, muligheten til å ta ut tidlig alderspensjon fra 62 år. Uttaket av alderspensjon fra 62 år krever imidlertid en inntekt som gir rett til en pensjon som minst tilsvarer minste pensjonsnivå fra fylte 67 år. Fra januar 2011 ble begrepet «minstepensjon» erstattet med «minste pensjonsnivå». For personer født etter 1953 blir minste pensjonsnivå gradvis erstattet med begrepet «garantipensjon».

Figur 1. Alderspensjonister i 2017, etter alder og landbakgrunn. Prosent

Befolkningen i alt Befolkningen ellers Innvandrere i alt
62 år eller eldre 81.1 82.3 60.9
62-66 år 32.4 34.2 10.2
67-74 år 98.2 98.6 91.2
75 år eller eldre 99.5 100 88.6

Minst vanlig blant innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika

Sammenligner vi ulike innvandrergrupper, ser vi at det var personer fra Asia, Afrika etc. som hadde den minste andelen alderspensjonister i befolkningen. Blant personer mellom 62 og 66 år var det 14 prosent av innvandrere fra EU/EØS etc. som hadde valgt å ta ut alderspensjon, mens den tilsvarende andelen blant innvandrere fra Asia, Afrika etc. bare var 7 prosent. Fra 67 år har alle med rett til alderspensjon muligheten til å ta ut denne, men det er også mulig å utsette uttaket fram til 75 år. Både blant innvandrere fra Asia, Afrika etc. og fra EU/EØS etc. i aldersgruppen fra 67 til 74 år stod omtrent én av ti uten alderspensjon i 2017. Selv om noen av disse kan ha valgt å utsette alderspensjonen, kan denne andelen også skyldes at enkelte innvandrer så sent at de har hatt begrensede muligheter til å opparbeide seg rettigheter. Dette blir tydelig blant innvandrere som er 75 år eller eldre. I denne aldersgruppen er det ikke lenger mulig å utsette uttaket av alderspensjon. Omtrent 540 personer, eller 5 prosent av innvandrerne fra EU/EØS etc. og 1 290 personer, eller 23 prosent av innvandrerne fra Asia, Afrika etc. stod likevel uten alderspensjon.

Figur 2. Innvandrere med alderspensjon i 2017, etter alder og landbakgrunn. Prosent

EU/EØS, etc. Asia, Afrika etc.
62 år eller eldre 68.6 51.7
62-66 år 14.2 6.8
67-74 år 92.1 90.1
75 år eller eldre 94.8 77.1

Kontakt