Antall dagpengemottakere økte med 255 prosent i 2020

Publisert:

Nedstengningen av Norge grunnet Covid-19-pandemien førte til stor økning i mottak av dagpenger og svak vekst i summen av lønnsinntekter.

Tall fra den forhåndsutfylte skattemeldingen viser at det blant bosatte personer 17 år og eldre var 371 100 personer som mottok dagpenger i 2020. Dette utgjør en økning på hele 255 prosent sammenlignet med de 104 500 som mottok dagpenger i 2019, viser statistikken Skatt for personer

Summen av all forhåndsrapportert lønnsinntekt økte med 1,7 prosent fra 2019 til 2020, samtidig som gjennomsnittlig lønnsinntekter økte med 3,1 prosent. Dette henger sammen med at det var en nedgang på 1,4 prosent i antall personer som hadde lønnsinntekter i 2020 sammenlignet med 2019. Tidligere publisert statistikk fra arbeidsmarked- og lønnsstatistikk og nasjonalregnskap har vist hvordan reduksjon i antall jobber/sysselsatte med lønn under gjennomsnittet drev opp lønnsveksten i 2020. Gjennomsnittlig lønnsinntekt i 2020 lå på 464 200 kroner. Merk at lønn i lønnsstatistikken og lønnsinntekt i skatte- og inntektsstatistikken er forskjellige statistiske begrep.

De med lavere lønnsinntekt i 2019, mottok i større grad dagpenger i 2020

For å bedre se effektene av pandemien på lønnsinntekter og dagpenger, sammenligner vi de bosatte i alderen 17 til 66 år som har en skattemelding fra 2020 og et skatteoppgjør fra 2019. 

Gjennomsnittsalderen til de som mottok dagpenger i 2020 var 40 år, mens alle bosatte 17 til 66 år som ikke mottok dagpenger hadde en gjennomsnittsalder på 42. De som mottok dagpenger i 2020 hadde i 2019 en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 393 800 kroner, mens de som ikke gjorde det i 2020 hadde en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 483 600 kroner i 2019.

38 prosent av dagpengemottakerne fikk imidlertid økt lønnsinntekt

Mange av de som har vært ledige i 2020 har også vært i lønnet arbeid gjennom året. Nedstengningen under pandemien begynte først i mars 2020, og det var varierende gjenåpninger gjennom 2020 forskjellige steder i landet. De fleste som mottok dagpenger i 2020, mottok ikke dagpenger i 2019. Disse har «kommet til» i løpet av året. 62 prosent av de som mottok dagpenger i 2020 hadde lavere lønnsinntekter i 2020 sammenlignet med 2019. Denne gruppen hadde en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 450 000 kroner i 2019 og på 327 300 kroner i 2020.

Samtidig mottok 38 prosent av de som var innom dagpenger i 2020 like mye eller mer i lønn i 2020 enn i 2019. Denne gruppen hadde imidlertid en lav gjennomsnittlig lønnsinntekt på 317 700 kroner i 2019. I 2020 var gjennomsnittlig lønnsinntekt 408 200 kroner for denne gruppen. Mottakere av dagpenger med lønnsoppgang hadde en fire år lavere snittalder (37 mot 41 år) enn den gruppen dagpengemottakere som hadde nedgang i lønnsinntekt.

Til sammenligning var det 33 prosent av de som ikke mottok dagpenger som hadde lavere lønnsinntekt i 2020 enn i 2019.

Flere med uføretrygd

Det ble flere uføretrygdede i 2020. Antallet mottakere av uføretrygd økte med 1,6 prosent til 368 200 personer. Totalt ble 96,9 milliarder kroner utbetalt som uføretrygd. Antall personer med arbeidsavklaringspenger falt med 1,7 prosent til 165 800 i 2020. Til sammenligning var det i 2010 211 900 personer som mottok arbeidsavklaringspenger.

Beskjeden vekst i alderspensjon

I 2020 mottok i overkant av 930 300 personer alderspensjon fra folketrygden, en økning på om lag 20 800 personer fra året før. De totale utbetalingene av alderspensjon var drøye 231,6 milliarder kroner. Gjennomsnittlig alderspensjon økte med 1,7 prosent til 248 900 kroner.

Kontakt