Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Inntekt og formue

Alt innhold for delområdet inntekt og formue

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sterk inntektsvekst til dem som kombinerte jobb med alderspensjon

  64 000 personer i aldersgruppen 62-66 år tok ut tidlig alderspensjon i kombinasjon med yrkesinntekt i 2013. Disse personene har hatt høyere yrkesinntekter og sterkere inntektsvekst enn resten av denne aldersgruppen.

  Artikkel
 • Fortsatt få fattige og sosialt ekskluderte i Norge

  Innbyggerne i Norge har få økonomiske utfordringer sammenlignet med resten av Europa. Nordmenn er i stor grad tilknyttet arbeidsmarkedet, og svært få mangler materielle goder på grunn av dårlig råd.

  Artikkel
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2015

  Hvordan er utviklingen i husholdningenes inntekter, forbruk, gjeld, formue og sparing? Og hvordan varierer det med eldre aldersgrupper og unge barnefamilier? 

  Artikkel
 • Flere økonomisk utsatte barn

  Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, økte fra 8,0 prosent i 2012 til 8,6 prosent i 2013. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier.

  Artikkel
 • Mange innvandrere er økonomisk sårbare

  Innvandrere - spesielt personer fra områder som Afrika og Asia - er mer økonomisk sårbare enn resten av befolkningen. De opplever sin egen økonomi som mer presset, mangler oftere goder fordi de har dårlig råd og er svakere tilknyttet arbeidsmarkedet.

  Artikkel
 • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

  122 000 personer i Norge bor trangt eller har en økonomisk situasjon som gjør at de er vanskeligstilte på boligmarkedet. Særlig er personer i husholdninger med barn utsatt.

  Artikkel
 • Sterk vekst i boligformuen

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Median realkapital, hovedsakelig boligformue, økte med 14,5 prosent fra 2010 til 2012. En viktig forklaring på at norske husholdninger har blitt mer formuende de siste årene, er økte boligverdier, og at stadig flere husholdninger eier mer enn én b...

  Artikkel
 • Store forskjeller mellom innvandrere fra gamle og nye EU-land

  Arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene i Øst-Europa har selv etter lang botid i Norge et inntektsnivå lavere enn i befolkningen generelt. For arbeidsinnvandrere fra de gamle EU-landene i Vest-Europa er det ofte motsatt.

  Artikkel
 • KPIs rolle for arbeidet i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene – et kort tilbakeblikk

  Økonomiske analyser 5/2014

  Med unntak av perioden med kombinerte inntektsoppgjør fra midt på 1970-tallet og fram til 1980, har Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene analysert prisutviklingen og lagd egne prognoser for veksten i konsumprisindeksen.

  Artikkel
 • Økt inntekt etter skatt ved passert pensjonsalder

  Personer som var 60 år i 2002, hadde noe lavere samlet inntekt før skatt ti år etter. Fordi skattereglene behandler pensjon lempeligere enn lønnsinntekter, hadde dette årskullet likevel en økning i inntekt etter skatt. De som var uførepensjonister...

  Artikkel
 • Utlignet skatt etter alder

  Eldre med relativt lave inntekter har fått skattelette etter pensjonsreformen i 2011, mens eldre med høye inntekter har fått en skatteskjerpelse.  I 2012 var 60 prosent av dem som betalte formuesskatt over 60 år, og disse betalte 46 prosent av sam...

  Artikkel
 • Store regionale forskjeller i husholdningsinntekt innenfor OECD

  Ferske tall fra OECD viser at Norge har små regionale forskjeller i husholdningenes inntektsnivå, mens disse forskjellene er store i land som Australia, Spania og Italia.

  Artikkel
 • Lavere inntekt blant innvandrere

  Generelt sett hadde innvandrere lavere medianinntekt enn hele befolkningen i 2012. Innvandrernes inntektsnivå varierte likevel etter hvilke land de kom fra, hvor lenge de hadde bodd i Norge, og hvilken grunn de hadde til innvandringen.

  Artikkel
 • Flere med jobb og alderspensjon

  Blant personer i aldersgruppen 62-66 år tok 20 prosent ut alderspensjon i 2012. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra 2011.

  Artikkel
 • Flere innvandrerbarnefamilier med lavinntekt

  Etter flere år med små endringer i antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, var det en økning i 2012. Det er først og fremst et økt innslag av innvandrerbarn i lavinntektsgruppen som forklarer denne utviklingen.

  Artikkel