Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Inntekt og formue

Alt innhold for delområdet inntekt og formue

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svak vekst i næringsinntekten

  Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 249 000 kroner i 2015. Dette er en økning fra året før på 5 000 kroner, eller 2 prosent.

  Artikkel
 • Flere forsørgere er ofte en vei ut av lavinntekt

  Mer enn halvparten av alle barn som forlater gruppen med vedvarende lavinntekt, gjør dette fordi det blir flere voksne i husholdningen.

  Artikkel
 • Inntektsmobilitet blant barnefamilier med lav inntekt: 2007 - 2014

  Rapporter 2016/35

  I løpet av en periode på åtte år opplever mange barn «minst en gang» at husholdningsinntektene er så lave at de havner under lavinntektsgrensen. Samtidig er det svært få barn som «hele tiden» befinner seg i lavinntektsgruppen

  Publikasjon
 • Over 60 prosent av menn i privat sektor kombinerer jobb og alderspensjon

  Blant personer mellom 62 og 66 år blir det stadig vanligere å kombinere jobb med tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden. 38 prosent av de yrkesaktive i denne aldersgruppen gjorde dette i 2014. Andelen menn som tar ut tidlig alderspensjon, ...

  Artikkel
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

  Rapporter 2016/30

  De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende.

  Publikasjon
 • Selvforsørging etter botid blant ikke-nordiske innvandrere

  Økonomiske analyser 4/2016

  I denne artikkelen analyseres grad av selvforsørging og forskjeller blant ikke nordiske-innvandrere. Etter få år er selvforsørgingsgraden særlig høy for arbeidsinnvandrere, mens den knapt når 40 prosent for kvinner med flukt som innvandringsgrunn.

  Artikkel
 • Enslige uførepensjonister har lavest inntekt

  Uføres økonomi varierer mye med hvilken husholdningstype de tilhører. Uførepensjonister som bor alene, har klart lavere inntekter og mindre formue enn de som er gift eller samboere.

  Artikkel
 • Blir påfyll til sparegrisen

  Husholdninger med personer som tar ut tidlig alderspensjon, har i utgangspunktet mer nettoformue enn de som ikke tar ut, og denne forskjellen forsterker seg når den ene gruppen begynner å ta ut tidligpensjonen. Dette vises særlig i økte bankinnskudd.

  Artikkel
 • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie

  Barnefamilier har generelt gode levekår, men barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere er ikke helt med i det gode selskap. Flere sliter med å dekke løpende utgifter, og 20 prosent av familiene med lavest inntekt kan ikke dra på ferie.

  Artikkel
 • Inntektsforskjellene øker blant barnefamiliene

  Husholdningsinntektene til barnefamiliene med de høyeste inntektene øker klart raskere enn for dem med lavest inntekt. Dette fører til større økonomiske forskjeller blant barnefamiliene og et økende antall barn i husholdninger med lav inntekt.

  Artikkel
 • Barnefamilienes inntekter, formue og gjeld 2004-2014

  Rapporter 2016/11

  Inntektsutviklingen for barnefamilier har vært svakere enn for andre husholdningsgrupper mellom 2004 og 2014. En stor andel av barnefamiliene har riktig nok en nettoformue, men andelen med høy gjeldsbelastning øker.

  Publikasjon
 • Inntektsulikhet i Norge i lys av Piketty-debatten

  Samfunnsspeilet 1/2016

  Kan vi få et såkalt Downton Abbey-samfunn i Norge? Den franske økonomen Thomas Pikettys dystre spådommer blir i denne artikkelen testet mot det norske samfunnet. Det viser seg at Norge har en del velferdordninger som Piketty ikke tar hensyn til.

  Artikkel
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2016

  Hvordan er utviklingen i husholdningenes disponible realinntekt, forbruk, sparing, formue og gjeld?

  Artikkel
 • Nesten alle i arbeid – store inntektsforskjeller

  Samfunnsspeilet 4/2015

  De fleste jobber fem år etter at de tok en master- eller doktorgrad. Halvparten av sivilingeniørene, siviløkonomene og tannlegene tjener over 650 000 kroner fem år etter endt studium. For tre av ti veterinærutdannede lå yrkesinntekten under 350 000.

  Artikkel
 • Husholdningene i fire fylker eier halvparten av formuen

  Husholdningene i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland eier over halvparten av landets samlede formue. Også gjennomsnittlig nettoformue er høyest i disse fylkene, mens husholdninger i Nord-Norge har hatt sterkest formuesvekst de siste årene.

  Artikkel