Svak vekst i næringsinntekten

Publisert:

Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 249 000 kroner i 2015. Dette er en økning fra året før på 5 000 kroner, eller 2 prosent.

Figur 1

Figur 1. Næringsinntekt for personlig næringsdrivende,etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt

Totalt ble om lag 332 000 personer lignet for næringsinntekter i 2015. Det er vel 1 000 flere enn i 2014.

4 av 10 har hovedinntekt fra næring

Av de personlig næringsdrivende hadde 133 000 personer sin hovedinntekt fra næring. Dette er en økning på 5 prosent fra 2014. Gjennomsnittlig næringsinntekt har i denne perioden sunket med 2 prosent til 538 000 kroner for denne gruppen næringsdrivende. Nær 200 000 av de næringsdrivende hadde sin hovedinntekt fra lønn og pensjoner. Dette er 5 000 færre enn i 2014. Denne siste gruppen hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 56 000 kroner.

Blant dem som er lignet som personlig næringsdrivende eller er lignet for næringsinntekt, har en del ikke plikt til å levere næringsoppgaver på grunn av lav omsetning eller fordi de er deltakerlignet. Disse er ikke med i statistikken som viser inntekter og kostnader for næringsdrivende i enkeltpersonforetak.

Uendret resultat for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring

I alt 235 000 enkeltpersonforetak hadde levert elektronisk næringsoppgave i 2015 med et gjennomsnittlig driftsresultat på 245 700 kroner.

Enkeltpersonforetakene med hovedinntekt fra næring omfatter nær 104 000 foretak. Gjennomsnittlig driftsresultat utgjorde 495 000 kroner og er på omtrent samme nivå som året før. Både driftsinntektene og driftskostnadene viser en svak nedgang. Driftsinntektene utgjorde i snitt 1 290 000 kroner, mens driftskostnadene utgjorde 795 000 kroner. Av driftsinntektene går salgsinntektene ned med i underkant av 3 prosent. Når det gjelder driftskostnadene, går både vare- og lønnskostnadene ned med over 5 prosent. Disse sammenligningene med 2014 må forstås på bakgrunn av endringer i datagrunnlaget beskrevet i boksen nedenfor. Resultatregnskap for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring er næringsfordelt og viser følgende for noen næringsområder:

•Primærnæringene. Enkeltpersonforetak i primærnæringene hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 421 000 kroner. Det er 1 prosent mer enn i 2014. Nivået på gjennomsnittlige driftsinntekter og driftskostnader lå på henholdsvis 1 707 000 kroner og 1 286 000 kroner.

•Transport og lagring. Gjennomsnittlig driftsresultat for enkeltpersonforetak i næringen utgjorde 539 000 kroner, som innebærer en økning på 0,2 prosent siden 2014. Gjennomsnittlige driftsinntekter og driftsutgifter utgjorde henholdsvis 1 602 000 kroner og 1 063 000 kroner.

•Bygge- og anleggsvirksomhet. Driftsresultatet for enkeltpersonforetak i slike virksomheter utgjorde 469 000 kroner, som er 4 prosent mer enn forrige år. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 197 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 728 000 kroner.

•Varehandel og reparasjon av motorvogner. Driftsresultatet for enkeltpersonforetak utgjorde 401 000 kroner, som er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 2014. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 2 272 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 1 871 000 kroner.

•Andre næringer. Se statistikkbanktabell: http://www.ssb.no/tabell/10265

Fra utvalg til totaltelling

Inntektsstatistikk for personlig næringsdrivende har frem til nå vært en utvalgsundersøkelse hvor elektronisk innleverte ligningsopplysninger ble vektet for å gi tall for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak. Når vi nå har tilgang til alle innleverte næringsoppgaver elektronisk, bygger resultatregnskapet for enkeltpersonforetak på en fulltelling, da med unntak av de som ikke er pliktig å levere næringsoppgave på grunn av lav omsetning. Denne endringen skaper et visst brudd i tidsserien, og kompliserer dermed direkte sammenlikninger med tidligere år. Det ses blant annet en betydelig økning på over 10 prosent i leverte næringsoppgaver innen kultur, underholdning og fritid, undervisning og informasjon og kommunikasjon.

Se for øvrig Om statistikken.

 

Hvor hentes tallene fra?

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skatteetatens register over ligningen for personer 2015. Uttrekket er hentet ut etter ordinær ligning.

Det er skilt mellom hvorvidt inntekten til den næringsdrivende i hovedsak er fra:
1.lønn og pensjon
2.næring

Tabellene som er næringsfordelt bygger på enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring.

Obligatorisk elektronisk levering av næringsoppgave

Fra og med inntektsåret 2015 må alle næringsdrivende levere ligningsopplysninger elektronisk. Samtidig med at Skatteetaten pålegger elektronisk innlevering har de også laget en forenklet innrapporteringsløsning for næringsdrivende med enkle skatteforhold.

 

Kontakt