Rapporter 2016/35

Inntektsmobilitet blant barnefamilier med lav inntekt: 2007 - 2014

I løpet av en periode på åtte år opplever mange barn «minst en gang» at husholdningsinntektene er så lave at de havner under lavinntektsgrensen. Samtidig er det svært få barn som «hele tiden» befinner seg i lavinntektsgruppen

Basert på EUs lavinntektsdefinisjon har Jon Epland funnet at nær en firedel av alle barn «minst en gang» var under de årlige lavinntektsgrensene (EU 60) mellom 2007 og 2014. På den annen side var kun 1,4 prosent av alle barn «alltid» under denne lavinntektsgrensen. De barna som er mest overrepresentert blant dem som «hele tiden» befinner seg under lavinntektsgrensen, er barn fra store familier og der svært få av de voksne er yrkestilknyttet. Mange tilhører småbarnsfamilier og mer enn halvparten har innvandrerbakgrunn fra land i Afrika, Asia etc. En stor andel er videre bosatt i hovedstadregionen.

Sammenligning over to perioder

I rapporten sammenligner Jon Epland utviklingen mellom to ulike fireårsperioder (2007-2010 og 2011-2014). Om lag 1,8 prosent av alle barn «falt ned» i lavinntektsgruppen fra den ene til den andre perioden. Om lag like mange, 2 prosent, forlot lavinntektsgruppen mellom de to periodene, mens 3,5 prosent av alle barn var under lavinntektsgrensen både i første og siste fireårsperiode.

Demografiske og økonomiske endringer er avgjørende

Både det å forlate lavinntektsgruppen og det å være tilgang til lavinntektsgruppen sammenfaller i stor grad med demografiske og økonomiske endringer som samtidig skjer innen husholdningene barna tilhører. Den viktigste forklaringen på at noen barn forlater lavinntektsgruppen ser ut til å være at tallet på voksne husholdningsmedlemmer øker, for eksempel ved at husholdningstypen endrer seg fra enslig med barn til par med barn. Ofte fører dette til at også tallet på yrkestilknyttede i husholdningen øker og dermed også inntektene. I tillegg er også økt yrkestilknytning blant eksisterende husholdningsmedlemmer en vei ut av lavinntekt for barnefamilier.

For barn som kommer inn i lavinntektsgruppen er utviklingen omvendt. Disse barna opplever ofte at det ble færre voksne i husholdningen fra første til siste periode, for eksempel som følge av samlivsbrudd.

Ulikheter mellom barn med og uten innvandrerbakgrunn

Det ser ut til at det er en noe ulik utvikling for barn med og uten innvandrerbakgrunn. Både når det gjelder barn som forlater og ankommer lavinntektsgruppen, ser det ut som at demografiske endringer betyr noe mer for barn uten innvandrerbakgrunn. I husholdninger med barn med innvandrerbakgrunn, ser derimot økonomiske forhold, som for eksempel endring i tallet på yrkestilknyttede, å ha større betydning.

Rapporten er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Inntektsmobilitet blant barnefamilier med lav inntekt: 2007 - 2014

Ansvarlig

Jon Epland

Serie og -nummer

Rapporter 2016/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne- og likestillingsdepartementet.

Emner

Inntekt og formue , Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9433-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9432-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

25

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt