Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Inntekt og formue

Alt innhold for delområdet inntekt og formue

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2014

  Husholdningene, og spesielt eldre aldersgrupper, har opplevd en betydelig økning i disponibel realinntekt de senere årene. I fjor avtok veksten i konsum noe, mens sparingen var rekordhøy.

  Artikkel
 • Inntektsvekst over livsløpet

  Rapporter 2014/03

  Hvordan er inntektsveksten mot slutten av yrkeskarrieren, sammenliknet med veksten i pensjonen? En analyse av dette er viktig for å kunne vurdere hvordan pensjonssystemet skal reguleres i fremtiden.

  Publikasjon
 • Boligpris- og kredittvekst forsterker hverandre

  Økonomiske analyser 5/2013

  Stigende gjeld og økende boligpriser påvirker hverandre gjensidig. Økte boligpriser i annenhåndsmarkedet stimulerer også bygging av nye boliger. Med et lite tidsetterslep demper dette boligprisveksten, og på lengre sikt også kredittveksten.

  Artikkel
 • Er rike mennesker alltid rike?

  Økonomiske analyser 4/2013

  I 2010 delte de 1 prosent rikeste her i landet 7,7 prosent av den totale inntekten i Norge. Drøye 20 år tidligere delte de 1 prosent rikeste 4,1 prosent. Men er det de samme personene som er rike fra et år til et annet?

  Artikkel
 • Fattigdomsdynamikk blant innvandrere

  Rapporter 2013/40

  Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika er mer utsatt for å gå inn i fattigdom. Sannsynligheten for at de også forblir fattige, er mye høyere enn i befolkningen for øvrig.

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013

  Rapporter 2013/32

  Denne rapporten handler om de gruppene i befolkningen som ofte er å finne nederst i inntektsfordelingen.

  Publikasjon
 • Høy inntekt blant yngre alderspensjonister

  Fra 2011 gjør nye regler det mulig for personer med tilstrekkelig opptjening å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Drøyt 35 000 personer i alderen 62-66 år tok ut alderspensjon i 2011. 62-åringer som mottok alderspensjon, hadde en gjennomsnittlig...

  Artikkel
 • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

  Rapporter 2013/27

  Statistikk over ettårige aldersgrupper viser at andelen personer med yrkesinntekt har økt for alle aldersgrupper fra 60 til 75 år i perioden 2001-2011. Andelen personer med yrkesinntekt blant 68- til 70- åringene har eksempelvis økt med rundt 8 pr...

  Publikasjon
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2013

  I de senere årene har det vært en betydelig økning i husholdningens disponible realinntekter.

  Artikkel
 • Halvparten av husholdningene har over en million i nettoformue

  Ny formuesstatistikk hvor alle landets boligeiendommer har fått beregnet en markedsverdi, viser at nesten halvparten av landets 2,1 millioner husholdninger hadde en nettoformue på over en million kroner i 2009.

  Artikkel
 • Wealth distribution in Norway

  Rapporter 2012/35

  Publikasjon
 • Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

  Rapporter 2012/38

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

  Rapporter 2012/08

  Publikasjon
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2012

  Husholdningssektoren er en av de største sektorene i norsk økonomi.

  Artikkel
 • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009

  Rapporter 2012/04

  Rapporten gir et bilde av inntektene til personer som er 60 år og eldre i årene 1999 til 2009. Formålet er å etablere et grunnlag som viser inntektsnivå og inntektssammensetning til denne gruppen før reglene om fleksibel pensjon trer i kraft.

  Publikasjon