Rapporter 2013/27

En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre

Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

Statistikk over ettårige aldersgrupper viser at andelen personer med yrkesinntekt har økt for alle aldersgrupper fra 60 til 75 år i perioden 2001-2011. Andelen personer med yrkesinntekt blant 68- til 70- åringene har eksempelvis økt med rundt 8 prosentpoeng i tiårsperioden.

Statistikk over ettårige aldersgrupper viser at andelen personer med yrkesinntekt har økt for alle aldersgrupper fra 60 til 75 år i perioden 2001-2011. Andelen personer med yrkesinntekt blant 68- til 70- åringene har eksempelvis økt med rundt 8 prosentpoeng i tiårsperioden.

Denne SSB-rapporten viser blant annet at kvinner har hatt en større økning enn menn i andelen med yrkestilknytning fra 2001 til 2011. Ser vi eksempelvis på 63-åringene, økte andelen kvinner med tilknytning til arbeidslivet fra 59 prosent i 2001 til 66 prosent i 2011. Tilsvarende tall for menn var respektive 73 og 76 prosent.

Samlet inntekt til en 64-åring som tar ut alderspensjon, er i gjennom¬snitt 80 prosent høyere enn samlet inntekt til dem som ikke tar ut alderspensjon. Målt ved inntekt etter skatt er forskjellen på 66 prosent.

Høyere realinntekt som pensjonist

Ved å følge husholdninger der hovedinntektstaker var 68 år og alderspensjonist i 2009 finner vi at 68 prosent hadde minst like høy inntekt to år etter (i 2011) som de hadde to år før pensjonsalder (i 2007). I husholdninger der hovedinntektstaker var 62 år og alderspensjonist i 2011, finner vi at 76 prosent av husholdningene hadde minst like høy inntekt etter skatt som pensjonister, som det de hadde to år før de ble pensjonister. Blant de husholdningene der hovedinntektstaker var 62 år i 2011, men som ikke benyttet seg av ordningen om å ta ut alderspensjon, hadde 64 prosent likt eller høyere inntektsnivå enn to år før.

Formålet med denne rapporten er å etablere et grunnlag som viser inntektsnivå og inntekts¬sammen¬setning i aldersgruppen over 60 år. I 2011 trådte nye regler om fleksibel pensjon i kraft. Statistikken viser hvordan inntektene ble påvirket av disse regelendringene.

Om publikasjonen

Tittel

Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011. En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre

Ansvarlige

Gunnar Claus, Carol Romay, Ingrid Melby, Frøydis Strøm

Serie og -nummer

Rapporter 2013/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Inntekt og formue

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8698-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8697-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

82

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.