122475
122475
innrapportering
2013-06-11T15:43:00.000Z
no

Ikke aktiv

Betalingsformidling: Internasjonale kort

Måleperiodeårlig/ kvartalsvis

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Norges Bank skal benytte opplysningene i rapport 2 A og 2 B i arbeidet med å fremme effektive betalingssystemer. Opplysningene i rapport 2 C bruker vi til analyser av husholdningers økonomiske forbindelser med utlandet i det kvartalsvise og årlige utenriksregnskapet for Norge. De vil også bli benyttet som grunnlag for rapportering til makroindikatorer i Norges Bank, internasjonal rapportering til Det internasjonale Pengefondet (IMF), EUs statistiske kontor (Eurostat), FN og Organisasjonen for Økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Resultatene fra rapporteringen publiseres av Norges Bank som statistikk om kunderetta betalingsformidling

Dere skal sende rapportene til SSB som filvedlegg via Altinn.

Det skal leveres tre ulike rapporter:

 • Rapport 2A: Antall internasjonale kort
 • Rapport 2B: Bruk av internasjonale kort i Norge og over landegrensene fordelt etter typer transaksjoner.
 • Rapport 2C: Bruk av internasjonale kort over landegrensene fordelt geografisk og etter brukerstedskoder.

Rapport 2A skal dere levere årlig.

Rapport 2B skal dere levere minimum en gang per år, men dere kan også velge å levere hvert kvartal.

Rapport 2C skal dere levere hvert kvartal.

Rapporteringen skjer ved oversendelse av filer til Statistisk Sentralbyrå via Altinn.

Skjemaet i Altinn heter Kortdata til Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank RA-0551

 

Hvem skal rapportere?

Oversikten viser hvem som er ansvarlige for rapporteringen av opplysninger om betalingsformidling til Norges Bank og SSB. Levering av data kan skje gjennom andre, for eksempel datasentraler, i henhold til avtale.

Rapport

Rapportører

1A)

Antall EFTPOS brukersteder og terminaler, minibanker, BankAxept kort og avtaler

Forretnings- og sparebanker

1B)

Bruk av betalingsinstrumenter

Forretnings- og sparebanker

1C)

Giro betalingsmottak. Bruk av meldingstjenester

Forretnings- og sparebanker

2A)

Antall internasjonale kort

Utstedere ("Issuers")/

internasjonale kort

2B)

Bruk av internasjonale kort i Norge og over landegrensene fordelt etter typer transaksjoner

Utstedere ("Issuers")/

innsamlere ("acquirers")/

internasjonale kort

2C)

Bruk av internasjonale kort over landegrensene fordelt geografisk og etter brukerstedskoder

Utstedere ("Issuers")/

innsamlere ("acquirers")/

internasjonale kort

3A)

Antall nasjonale kredittkort

Utstedere av nasjonale kredittkort

3B)

Bruk av nasjonale kredittkort

Utstedere av nasjonale kredittkort

4A)

Antall brukersteder, betalingsterminaler og kort tilhørende oljeselskaper

Oljeselskaper

4B)

Bruk av kort i oljeselskapenes betalingsterminaler

Oljeselskaper

5B)Bruk av mobilbetalingstjenester

Eiere av systemer for mobilbetalingstjenester

 

Hjemmelsgrunnlag

Opplysninger til SSB innhentes med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 31 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 10 (1). Opplysningsplikten gjelder inntil videre opplysninger om internasjonale betalingskort.

Opplysninger til Norges Bank innhentes av Statistisk sentralbyrå på Norges Banks vegne i medhold av forskrift av 16.1.2020 om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i sentralbankloven. Statistisk sentralbyrå kan i medhold av lov av 21. juni 2019 nr. 31 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10 (1) benytte opplysningene i forbindelse med utarbeiding av offisiell statistikk. 

Nyheter

 • (10.7.20120) Det er lagt ut kodeliste og veiledning til rapport 2A – 2C datert 10.7.2020. Den nye kodelisten og veiledningen erstatter kodeliste og veiledning datert 4.12.2019. Forskjellene mellom ny og gammel kodeliste har ingen betydning på krav til hva som skal rapporteres.

  I ny kodeliste og veiledning til rapport 2A er betegnelsene på alle V5-poster for instrumenter/tjenester som begynner på 4…. endret så det går tydeligere fram at de skal brukes til å oppgi antall fysiske kort.

  Veiledningen har også ny /bedre forklaring om hva vi mener med fysiske kort nederst på s. 6. I kodelisten og veiledningen til rapport 2B er alle poster i V2-serien 50 (kontantuttak og betalinger) med V5-poster for instrumenter/tjenester som begynner med 4….endret slik at det går tydeligere fram at disse postene gjelder samlet bruk av fysiske kort etter oppgjørsmåte. I tillegg er oversikten over kodestruktur bakerst i veiledningen oppdatert. Det vil bli lagt ut en ny generell veiledning med nye lovhenvisninger over sommeren.
 • (04.12.2019) Det er lagt ut ny kodeliste og ny veiledning til rapport 2A – 2C datert 4.12.2019. Den nye kodelisten og veiledningen vil være gyldige fra og med 1.1.2020, og erstatter gjeldende kodeliste og veiledning datert 28.6.2018.

  Definisjonen av «mobilbetalinger» i utkast fra 9. juli i år som var på høring til 30.9.2019 utgår og erstattes med en beskrivelse av hva som kjennetegner «wallet betalinger» . Rapportørene skal gi opplysninger om wallet-betalinger inndelt etter om de skjer mot EFTPOS-betalinger eller over internett. I Utkastet til rapportmateriale den 9.7.2019 var det i stedet lagt opp en inndeling av mobilbetalinger etter om de skjedde mot EFTPOS-betalinger, over internett, som P2P betalinger eller som P2B betalinger.
 • (11.7.2019) Utkast til ny kodeliste og veiledning til rapport 2A – 2C datert 9.7.2019 er sendt på høring med tidsfrist 30.9.2019. Det er ingen endringer i rapport 2A. I rapport 2B legges det opp til at bruk av kort i EFTPOS-terminaler deles inn etter 1) fysisk bruk av kort, 2) kontaktløse betalinger med fysiske kort og 3) andre kontaktløse betalinger, og at mobilbetalinger skal rapporteres på aktuelle poster i samsvar med ny definisjon. Rapport 2C er uendret, men i ny veiledning legges det opp til at tidsfristen skal være 15 virkedager etter utløpet av statistikkperioden i stedet for 20 virkedager. Les mer om nytt rapportmateriale på høring
 • (29.6.2018) Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 28.6.2018 som vil erstatte gjeldende kodelister og veiledninger datert 5.12.2016. Det nye rapportmaterialet inneholder ingen nye krav til rapportering, men opplysninger fra systemeiere om VIPPS og tilsvarende mobilbetalinger i egne systemer skal heretter leveres i en ny rapport 5B (vil bli lagt ut senere). Kodelistene til rapport 2A - 2C og generell veiledning viser til dette. De har noen nye presiseringer, forklaringer og begreper. Les mer om nytt rapportmateriell fra 3. kvartal 2018
 • (06.12.2016) Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger til rapport 2A – 2C datert 5.12.2016 med nye poster, definisjoner og begreper som er utarbeidet i samarbeid med rapportørene. De nye kodelistene og veiledningene vil være gyldige for rapportering fra og med 2017, og erstatter gjeldende kodelister og veiledninger datert 14.12.2012. Les mer om nytt rapportmateriell fra 2017.
 • Ny rapportering / bruk av nye tjenester: I oktober 2015 la Statistisk sentralbyrå fram utkast til nye kodelister og veiledninger datert 12.10.2015, med nye poster for kontaktløse betalinger og mobile betalingstjenester til statistikk om kunderettet betalingsformidling til Norges Bank fra og med 2017. Utkastene til nytt rapportmateriell har blitt gjennomgått med aktuelle rapportører bilateralt og i møter i flere omganger. Det er nå lagt ut nye utkast til kodelister og veiledninger med høringsfrist 30.11.2016. Les mer om ny rapportering og utkast til nytt rapporteringsmateriell her (2016-10-20).
 • Ny rapportering / bruk av nye tjenester: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har gjennomført en kartlegging av nye betalingstjenester og utarbeidet forslag til nytt rapporteringsmateriell med nye poster for å ta høyde for nye tjenester i framtidig statistikk. Utkast til nye kodelister og veiledninger er sendt til rapportører. Les mer om ny rapportering og utkast til nytt rapporteringsmateriell her  (2015-10-29)
 • Lenken til XML-spesifikasjonen for rapport 2A – 2C har feilaktig i en periode ført til XML-spesifikasjon til andre rapporter til statistikk om betalingsformidling (rapport 1A – 1C, rapport 3A og 3B og rapport 4A og 4B). Dette er nå rettet opp slik at lenken skal føre til riktig XML-spesifikasjon (2015-01-12).
 • Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 14.12.2012 gjeldende fra 2013 med nye poster, definisjoner og begreper som er utarbeidet i samarbeid med rapportørene. (2013-09-01)

 

Kontakt

Mer på ssb.no