20825_not-searchable
/helse/statistikker/speshelse/arkiv
20825
Kostnadsveksten i spesialisthelsetjenesten fortsetter
statistikk
2007-06-20T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kostnadsveksten i spesialisthelsetjenesten fortsetter

I spesialisthelsetjenesten steg utgiftene per innbygger i 2006 med 1 100 kroner til 16 200 kroner. Samlet vekst eksklusive avskrivninger var på 7,8 prosent. Dette er den største veksten siden sykehusreformen i 2002.

I overkant av 81 milliarder kroner ble den totale kostnaden for spesialisthelsetjenesten i 2006. Dette tallet inkluderer også avskrivninger. Holdes disse utenfor, ligger totalbeløpet på 75,7 milliarder. Sammenlignet med 2005 er dette en oppgang på om lag 5,5 milliarder eller 7,8 prosent. Delvis kan denne stigningen forklares med et utvidet ansvar som helseforetakene har fått. Opptreningsinstitusjoner, pasienttransport, pasientskadeerstatning og finansiering av TNF-hemmere (tumornekrosefaktor-hemmere) er noen av de punktene som krever økt innsats. Hovedårsaken til økningen i kostnadene er likevel utviklingen i tjenestetilbudet og aktivitetsnivå.

Spesialisthelsetjenesten. 2000-2006. Nøkkeltall, regnskap
  2000 2001 12002 20032 20042 2005 2006
Driftskostnader spesialisthelsetjenesten (inkl. avskrivninger). Millioner kroner           75 342 81 246
Driftskostnader spesialisthelsetjenesten (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner 42 160   47 992   56 503   61 110   65 894   70 231   75 717
Driftskostnader somatiske helsetjenester (inkl. avskrivninger). Millioner kroner           54 692 58 648
Driftskostnader somatiske helsetjenester (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner 33 954 38 813 43 796 47 100 48 324 50 627 54 342
Driftskostnader psykisk helsevern for voksne (inkl. avskrivninger). Millioner kroner           11 314 11 924
Driftskostnader psykisk helsevern for voksne (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner 7 075 7 895 8 310 9 437 9 631 10 602 11 117
Driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge (inkl. avskrivninger). Millioner kroner           2 124 2 407
Driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner 1 059 1 240 1 579 1 705 1 851 2 007 2 268
Driftskostnader tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (inkl. avskrivninger). Millioner kroner           2 132 2 320
Driftskostnader tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner .. ..  121  122 1 774 2 049 2 223
               
Driftskostnader spesialisthelsetjenesten (inkl. avskrivninger) per innbygger. Kroner           16 200 17 400
Driftskostnader spesialisthelsetjenesten (ekskl. avskrivninger) per innbygger. Kroner - - 12 500 13 400 14 300 15 100 16 200
Driftskostnader somatiske helsetjenester (inkl. avskrivninger) per innbygger. Kroner           11 800 12 500
Driftskostnader somatiske helsetjenester (ekskl. avskrivninger) per innbygger. Kroner 7 600 8 600 9 700 10 300 10 500 10 900 11 600
Driftskostnader psykisk helsevern for voksne (inkl. avskrivninger) per innbygger 18 år og over. Kroner           3 200 3 300
Driftskostnader psykisk helsevern for voksne (ekskl. avskrivninger) per innbygger 18 år og over. Kroner 2 100 2 300 2 400 2 700 2 700 3 000 3 100
Driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge (inkl. avskrivninger) per innbygger 0-17 år. Kroner           1 900 2 200
Driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge (ekskl. avskrivninger) per innbygger 0-17 år. Kroner 1 000 1 200 1 500 1 600 1 700 1 800 2 100
Driftskostnader tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (inkl. avskrivninger) per innbygger. Kroner            500  500
Driftskostnader tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (ekskl. avskrivninger) per innbygger. Kroner 0 0 0 0  400  400  500
1  Totale kostnader er fra 2002 inkludert ambulansetjeneste, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk og administrasjon i regionale helseforetak (RHF). Disse kostnadene lå til og med 2001 i fylkeskommunale regnskaper.
2  Tallene for 2003 ble rettet 27. juni 2005.

Stor vekst innenfor psykisk helsevern

Den største veksten fant sted innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge som vokste med 13,0 prosent. Tilsvarende tall for somatiske tjenester var 7,3 prosent, for psykisk helsevern for voksne 4,9 prosent og for rusbehandling 8,5 prosent.

Somatiske tjenester utgjør nesten 72 prosent av alle kostnader innenfor spesialisthelsetjenesten. Denne andelen er nesten uforandret fra 2005. Psykisk helsevern for voksne står for 14,7 prosent av alle kostnader, mens psykisk helsevern for barn og unge utgjør 3,0 prosent. 2,9 prosent av totalkostnadene går til tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere.

For 2006 publiseres for første gang helseforetakenes årsresultat samlet. Av de 29 helseforetakene har kun ett foretak avsluttet regnskapet med overskudd.

Spesialisthelsetjenesten. 2000-2006. Nøkkeltall, aktivitet
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Døgnplasser 22 533 22 544 22 662 22 774 24 086 23 861 23 427
Utskrivninger  764 546  801 939  820 660  869 320 1 885 605  912 694  924 255
Liggedager/oppholdsdøgn i 1 000 6 825 6 929 6 918 6 920 7 220 7 286 7 127
Polikliniske konsultasjoner i 1 0002 4 347 4 386 3 993 4 378 4 568 4 848 5 101
Dagbehandlinger/oppholdsdager i 1 000  470  613  584  623 3 648  679  693
1  Det foreligger ikke opplysninger om antall utskrivninger i institusjoner i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk for 2004.
2  Data fra Norsk Pasientregister (NPR) er hovedkilde. I tillegg innhentet SSB opplysninger om polikliniske konsultasjoner ved private sykehus uten driftsavtale for 2002 og 2003, henholdsvis 34 679 og 93 127 konsultasjoner. Opplysningene ble ikke innhentet for 2004.
3  Det foreligger ikke opplysninger om antall utskrivninger i institusjoner i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk for 2004.

Aktivitetsvekst innenfor samlet spesialisthelsetjeneste

Det har vært en økning i samlet aktivitet innenfor spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både for døgn- og dagbehandling så vel som poliklinisk behandling. Den største økningen har funnet sted innenfor poliklinisk behandling, den var på 5,2 prosent fra året før. Veksten i dagbehandlinger var på 2,2 prosent. Utskrivninger etter døgnopphold har økt med 1,3 prosent. Men antallet oppholdsdøgn har gått ned med 2,2 prosent. Likeledes har antallet senger hatt en nedgang på 1,8 prosent.

Fortsatt økning i årsverk - størst for psykologene

Antall årsverk i spesialisthelsetjenesten i 2006 var i underkant av 95 000. Dette var over 2 200 flere enn i 2005, noe som tilsvarer en vekst på 2,4 prosent. Den største veksten kom innenfor personellgruppen psykologer, som har økt med 7,5 prosent fra året før. Veksten har imidlertid kommet innenfor alle personellgrupper unntatt hjelpepleiere. Hjelpepleiere har hatt en nedgang på 3,1 prosent. Mens årsverk for sykepleiere steg med 2,7 prosent, var det tilsvarende tallet for leger 3,2 prosent.

Spesialisthelsetjenesten. 2000-2006. Nøkkeltall, årsverk
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
I alt 80 297   82 929   85 442   87 897   91 364   92 700   94 923
Leger 9 001 9 279 9 300 9 690 10 189 10 515 10 854
Psykologer 1 758 1 811 2 002 2 134 2 388 2 548 2 738
Offentlig godkjente sykepleiere, inkl. jordmødre 27 472 27 932 29 019 30 115 31 114 31 387 32 219
Hjelpepleiere, inkl. barnepleiere 8 396 8 291 8 225 8 142 7 821 7 513 7 281
Annet personell i pasientrettet arbeid 12 615 14 164 14 896 15 842 18 073 18 361 19 196
Ansatte innen administrasjon/kontor, servicefunksjoner, tekniske og/eller driftsfunksjoner 20 887 21 452 21 999 21 974 21 780 22 347 22 636

Økning i aktivitet i somatiske sykehus og institusjoner

Utviklingen i somatiske sykehus og institusjoner gjenspeiler stort sett situasjonen for den samlede sektoren. Dagbehandlinger har hatt den sterkeste veksten fra året før med 7,4 prosent. Antall utskrivninger etter døgnopphold var rundt 861 000, dette var en økning på 1,0 prosent fra året før. Polikliniske konsultasjoner steg med 2,7 prosent, til over 3,5 millioner. Antallet liggedager gikk ned 2,7 prosent, fra 5,0 millioner til 4,9 millioner. Utviklingen med kortere liggetid i somatiske sykehus fortsetter fra året før, i 2006 varte et gjennomsnittlig sykehusopphold i 5,0 dager, det vil si 0,1 dager kortere enn i 2005. I alt hadde somatiske sykehus i underkant av 13 900 senger ved utgangen av 2006, en nedgang på 100 senger fra 2005.

Sterk vekst i oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner

Tallet på oppholdsdøgn innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk har økt med om lag 4 000 til over 561 000 oppholdsdøgn i 2006, mens tallet på plasser er konstant. Mange av disse plassene er ad-hoc-plasser som selges fritt uten avtale om salg til helseforetakene. Litt over halvparten av institusjonene i rusbehandlingen er i offentlig eie. Tallet på polikliniske konsultasjoner har økt med om lag 25 prosent, til nesten 87 200 registrerte konsultasjoner i 2006. Noe av økningen skyldes trolig bedre rapporteringsrutiner. Likeså har antall årsverk steget, veksten er på nesten 10 prosent.

Betydelig økning i poliklinisk virksomhet

Antallet refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helsevern steg med 10,7 prosent fra 2005. Fagfeltet ga over 1,4 millioner polikliniske konsultasjoner i 2006. Den døgnbaserte kapasiteten i psykisk helsevern var stabil for barn og unge, mens den gikk ned med 49 plasser for voksne. Antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern var rundt 84 000 for barn og unge og 1,58 millioner for voksne.

Mer bruk av ambulansetjenestene

Antall oppdrag i ambulansetjenesten økte fra om lag 497 000 i 2005, til nesten 530 000 i 2006. Totalt tilbakela ambulansebiler og -båter mer enn 2,9 millioner mil i 2005, en økning på 2,5 prosent.

Om foretaksstrukturen

Antallet helseforetak er redusert siden eierreformen i 2002 fra 43 helseforetak til 29 i 2005 og 2006. Dette skyldes omfattende omorganiseringer. En oversikt over helseforetakene i perioden 2002-2006 finnes her .

Samarbeid med SINTEF Helse i kvalitetssikringen

Kvalitetssikringen av regnskapstallene fra helseforetakene er utført i samarbeid med SINTEF Helse. Målsettingen med dette samarbeidet er å redusere, etter hvert helt eliminere forskjellen i kostnadstall for spesialisthelsetjenesten fra ulike institusjoner. SINTEF Helse har vært ansvarlige for Samdata-rapportene siden 1986. Det har tidvis vært store forskjeller i anslagene for samlede kostnader. I 2005 brukte spesialisthelsetjenesten 70,2 milliarder kroner ifølge SSB, mens det ble brukt 68,3 milliarder kroner ifølge Samdatatall. Deler av dette skyldes forskjellig beregningsgrunnlag. For året 2006 er differansen mellom SSBs og SINTEF Helses tall betydelig redusert.