20827
/helse/statistikker/speshelse/arkiv
20827
Over 70 milliarder kroner brukt i spesialisthelsetjenesten
statistikk
2006-06-21T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 70 milliarder kroner brukt i spesialisthelsetjenesten

Driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten var på mer enn 70,2 milliarder kroner i 2005. Dette tilsvarer 15 100 kroner per innbygger og har gått opp med 800 kroner siden 2004.

Totalt økte kostnadene for spesialisthelsetjenesten med 4,3 milliarder kroner, tilsvarende 6,6 prosent, fra 2004. Mens kostnader knyttet til somatiske sykehus bare økte med 4,9 prosent, steg de totale driftskostnadene for psykisk helsevern for voksne og i psykisk helsevern for barn og unge med 9,2 og 8,4 prosent. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk viser en økning på nesten 16 prosent1. Denne utviklingen reflekteres delvis også i aktivitets- og kapasitetstallene.

Spesialisthelsetjenesten. 2000-2005. Nøkkeltall, regnskap
 
 200020012002120032200422005
 
Driftskostnader spesialisthelsetjenesten (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner42 160  47 992  56 503  61 110  65 894  70 231
Driftskostnader somatiske helsetjenester (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner33 95438 81343 79647 10048 32450 634
Driftskostnader psykisk helsevern for voksne (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner7 0757 8958 3109 4379 63110 602
Driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner1 0591 2401 5791 7051 8512 007
Driftskostnader tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner.... 121 1221 7742 049
       
Driftskostnader spesialisthelsetjenesten (ekskl. avskrivninger) per innbygger. Kroner--12 50013 40014 30015 100
Driftskostnader somatiske helsetjenester (ekskl. avskrivninger) per innbygger. Kroner7 6008 6009 70010 30010 50010 900
Driftskostnader psykisk helsevern for voksne (ekskl. avskrivninger) per innbygger 18 år og over. Kroner2 1002 3002 4002 7002 7003 000
Driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge (ekskl. avskrivninger) per innbygger 0-17 år. Kroner1 0001 2001 5001 6001 7001 800
Driftskostnader tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (ekskl. avskrivninger) per innbygger. Kroner0000 400 400
 
1 Totale kostnader er fra 2002 inkludert ambulansetjeneste, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk og administrasjon i regionale helseforetak (RHF). Disse kostnadene lå til og med 2001 i fylkeskommunale regnskaper.
2 Tallene for 2003 ble rettet 27. juni 2005.

Drift av somatiske sykehus og øvrig somatisk spesialisthelsetjeneste står for 72 prosent av totalkostnadene. Denne andelen har gått ned med over 1 prosentpoeng fra 2004. Tilsvarende har andelen for psykisk helsevern økt med om lag 0,5 prosentpoeng, noe som tilsvarer 1 milliard kroner mer enn i 2004. Andelen for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk har gått opp med 0,3 prosentpoeng til litt over 2 milliarder kroner.

Nedgang i antall senger i sykehus og somatiske institusjoner ...

I alt hadde somatiske sykehus og andre somatiske institusjoner i spesialisthelsetjenesten i underkant av 16 700 senger ved utgangen av 2005, en nedgang på over 2 prosent fra 2004. Nedgangen er størst ved sykehusene og gjelder i alle regioner. 84 prosent av sengene innenfor somatisk spesialisthelsetjeneste er ved sykehus.

men oppgang i aktivitet ...

Antall liggedager i somatiske institusjoner var tilnærmet konstant, utskrivningene økte derimot med 1,7 prosent til 809 970. Utviklingen fra 2004 med kortere liggetid fortsatte dermed også i 2005; i gjennomsnitt varte et sykehusopphold 5,1 dager, mot 5,2 dager året før. Sammenlignet med 2004 økte også antall dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner. Somatiske sykehus gjennomførte 10 prosent flere dagbehandlinger enn året før; antall polikliniske konsultasjoner steg med 2,6 prosent til nesten 3,5 millioner.

og oppgang i antall senger innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk

Kapasiteten i denne delen av spesialisthelsetjenesten har økt med om lag 300 plasser. Mange av disse plassene er ad-hoc-plasser som selges fritt uten avtale om salg til helseforetakene. Oversikten over plassutnyttelsen viser at også disse plassene var i bruk tre av fire dager i 2005. Avtaleplassene hadde en gjennomsnittlig beleggsprosent på 84 av alle dager.

Psykisk helsevern: Stor økning i poliklinisk virksomhet

Den døgnbaserte kapasiteten i psykisk helsevern gikk noe ned fra 2004 til 2005. Totalt var det 128 færre plasser for voksne og barn/unge, en nedgang på 2,3 prosent. Antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern var med rundt 1,69 millioner vel 1,5 prosent lavere enn året før. Til gjengjeld økte antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner med nesten 26 prosent. Fagfeltet ga over 1,3 millioner polikliniske konsultasjoner i fjor. Endringer i takstreglene fra 2005 hvor det også kan gis refusjon for telefonkonsultasjoner, kan antakelig forklare den sterke stigningen det siste året.

Om publiseringsnivå innenfor psykisk helsevern

Statistisk sentralbyrå har lagt om publiseringen av tjenestedata for 2005. Det vil være mulig å dele enhetene i psykisk helsevern i tre grupper: sykehustjenester, Distriktspsykiatriske senter (DPS) og sykehjemstjenester. Denne inndelingen som finnes i Statistikkbanken, vil gjøre det mulig å følge kostnadsutviklingen for disse gruppene når regnskapstallene er tilrettelagt for dette formål. Datakvaliteten i regnskapene tillater imidlertid ennå ikke dette for 2005.

Spesialisthelsetjenesten. 2000-2005. Nøkkeltall, aktivitet
 
 200020012002200320042005
 
Døgnplasser22 53322 54422 66222 77424 08623 861
Utskrivninger 764 546 801 939 820 660 869 3201 885 605 912 694
Liggedager/oppholdsdøgn i 1 0006 8256 9296 9186 9207 2207 286
Polikliniske konsultasjoner i 1 00024 3474 3863 9934 3784 5684 848
Dagbehandlinger/oppholdsdager i 1 000 470 613 584 6233 648 679
 
1 Det foreligger ikke opplysninger om antall utskrivninger i institusjoner i tverrfaglig spesialisert
behandling for rusmiddelmisbruk for 2004.
2 Data fra Norsk Pasientregister (NPR) er hovedkilde. I tillegg innhentet Statistisk sentralbyrå
opplysninger om polikliniske konsultasjoner ved private sykehus uten driftsavtale for 2002 og
2003, heholdsvis 34 679 og 93 127 konsultasjoner. Opplysningene ble ikke innhentet for 2004.
3 Det foreligger ikke opplysninger om antall utskrivninger i institusjoner i tverrfaglig spesialisert
behandling for rusmiddelmisbruk for 2004.

Fortsatt økning i årsverk

Antall årsverk i spesialisthelsetjenesten i 2005 var 92 700. Dette er 1 336 flere årsverk enn i 2004 og svarer til en økning på 1,5 prosent. Veksten i antall årsverk gjelder for alle store personellgrupper med unntak av hjelpepleiere, men størrelsen varierer. Mens årsverk for sykepleiere steg med 0,8 prosent, var det tilsvarende tallet for leger og psykologer henholdsvis 3,2 og 6,7 prosent. Dermed fortsetter utviklingen fra 2004 med størst relativ vekst i de høyest utdannede personellgruppene.

Sammenlignet med 2004 er det i 2005 flere årsverk i alle fagområder, med unntak av privatpraktiserende spesialister som har hatt en nedgang på 0,5 prosent. Størst økning er det for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, som har økt med 14,8 prosent. Innenfor somatiske sykehustjenester er antall årsverk nesten uforandret med en oppgang på 0,6 prosent. Årsverk i psykisk helsevern har steget med 2,7 prosent i forhold til 2004.

Spesialisthelsetjenesten. 2000-2005. Nøkkeltall, årsverk
 
 200020012002200320042005
 
I alt80 297   82 929   85 442   87 897   91 364   92 700
Leger9 0019 2799 3009 69010 18910 515
Psykologer1 7581 8112 0022 1342 3882 548
Offentlig godkjente sykepleiere, inkl. jordmødre27 47227 93229 01930 11531 11431 387
Hjelpepleiere, inkl. barnepleiere8 3968 2918 2258 1427 8217 513
Annet personell i pasientrettet arbeid12 61514 16414 89615 84218 07318 361
Ansatte innenfor administrasjon/kontor, servicefunksjoner, tekniske funksjoner og/eller driftsfunksjoner20 88721 45221 99921 97421 78022 347
 

Driftsavtaler med private spesialister på vei ned

Tallet på driftsavtaler med private spesialister går ned for første gang siden 2002. Totalt har de regionale helseforetakene 1 074 avtaler med ulike typer spesialister, mot 1 096 i 2004. Det totale antall årsverk for disse spesialistene går likevel bare svakt ned.

Økende bruk av ambulansetjenestene

Antall oppdrag i ambulansetjenesten økte med 16 705 fra 2004 til 2005. Totalt tilbakela ambulansebiler og -båter mer enn 2,8 millioner mil i 2005. På et gjennomsnittlig oppdrag ble det kjørt 5,7 mil. Ambulanser i Nord-Norge kjører lengst per oppdrag, nesten ni mil. Også i Luftambulansetjenesten viser gjennomførte oppdrag en økning på om lag 1 000 sett i forhold til 2004, til 16 300 oppdrag.

Om foretaksstrukturen

Første driftsår etter Sykehusreformen (2002) var det 43 helseforetak (HF) organisert under fem regionale helseforetak (RHF). Året etter fant det sted omfattende omorganisering, og antall helseforetak ble redusert til 31. I 2005 var 29 helseforetak i drift. Se en oversikt over helseforetakene i perioden 2002-2005 .

Om statistikken for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk

Statistisk sentralbyrå innhentet opplysninger om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk for første gang i 2004. I 2005 har ikke alle rapporteringsenheter kunnet gi fullstendige svar på alle spørsmål i skjemaet på grunn av problemer med implementering av ny programvare og inkompatible systemer. To av enhetene har ikke rapportert data for 2005. De publiserte tallene vil derfor være minimumstall, men av bedre kvalitet enn i 2004. Av hensyn til personvernet publiseres ikke oversikten over aldersfordelingen på regionsnivå.

Se også :
Regnskap
Psykisk helsevern
Somatikk
Rusbehandling
Ambulansetjenesten
Spesialister med driftsavtale med helseforetakene


1 Ved beregning av endringstallene er det tatt hensyn til feilføringer i 2004. Se egen tekstboks om dette i artikkelen om regnskapstallene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB