20831
/helse/statistikker/speshelse/arkiv
20831
Vekst i kostnader og aktivitet
statistikk
2004-09-02T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i kostnader og aktivitet

Helseforetakenes kostnader til drift av spesialisthelsetjenesten var på vel 61 milliarder kroner i 2003. Dette var en økning på vel 4,7 milliarder, eller 8 prosent fra året før. Kostnadene tilsvarer 13 400 kroner per innbygger i 2003, mot 12 500 kroner per innbygger i 2002.

For første gang på flere år er veksten i kostnader til psykisk helsevern større enn kostnadsveksten til sykehus og andre somatiske institusjoner. Det ble brukt vel 11 milliarder kroner på psykisk helsevern i 2003, og en stadig større andel av disse kostnadene går til tiltak rettet mot barn og ungdom under 18 år. Fra 1990 til 2001 økte andelen fra 10 til 13 prosent, og fortsatte å stige til 17 prosent i 2003.

Spesialisthelsetjenesten. Nøkkeltall, regnskap. 2000-2003
  2000 2001 20021 2003
Brutto driftskostnader spesialisthelsetjenesten (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner 42 160 47 992 56 503 61 252
Brutto driftskostnader somatikk (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner 33 954 38 813 43 796 47 246
Brutto driftskostnader psykisk helsevern for voksne (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner 7 075 7 895 8 310 9 281
Brutto driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge (ekskl. avskrivninger). Millioner kroner 1 059 1 240 1 579 1 856
         
Brutto driftskostnader spesialisthelsetjenesten (ekskl. avskrivninger) per innbygger. Kroner - - 12 500 13 400
Brutto driftskostnader somatikk (ekskl. avskrivninger) per innbygger. Kroner 7 600 8 600 9 700 10 300
Brutto driftskostnader psykisk helsevern for voksne (ekskl. avskrivninger) per innbygger 18- år. Kroner 2 100 2 300 2 400 2 700
Brutto driftskostnader psykisk helsevern for barn og unge (ekskl. avskrivninger) per innbygger 0-17 år. Kroner 1 000 1 200 1 500 1 700
1  Totale kostnader er fra 2002 inkludert ambulansetjeneste, rusmiddeltiltak og administrasjon i regionale helseforetak (RHF). Disse kostnadene lå til og med 2001 i fylkeskommunale regnskaper.

I alt var det tilsatt personell tilsvarende nesten 88 000 årsverk i spesialisthelsetjenesten ved utgangen av 2003, eller nesten 2 500 flere årsverk enn året før. Fordelingen av personell på de ulike tjenesteområdene er som foregående år: 75 prosent av årsverkene er knyttet til sykehus og institusjoner, 21 prosent til institusjoner i psykisk helsevern, 3 prosent arbeider i ambulansetjenesten. 1 prosent er privatpraktiserende legespesialister eller kliniske psykologer som har driftsavtale med helseforetak eller regionale helseforetak.

Spesialisthelsetjenesten. Nøkkeltall, personell. 1990-2003
  19902 19952 2000 2001 2002 2003
årsverk1 i alt 63 062    67 098    80 297    82 929    85 442    87 897
årsverk1 for leger 5 680 6 700 9 001 9 279 9 300 9 690
årsverk1 for psykologer  766 1 074 1 758 1 811 2 002 2 134
årsverk1 for sykepleiere og jordmødre 19 237 23 996 27 472 27 932 29 019 30 115
årsverk1 for hjelpepleiere 10 327 9 107 8 396 8 291 8 225 8 142
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid 8 049 8 645 12 615 14 164 14 896 15 842
årsverk1 for personell innenfor administrasjon, tekniske funksjoner og servicefunksjoner 19 002 18 890 20 887 21 452 21 999 21 974
1  årsverk er summen av heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) ved utgangen av året. Overtid er ikke inkludert.
2  Innholder ikke ambulansetjenesten.

Lønnskostnadene utgjør en hovedfaktor i driftskostnadene for spesialisthelsetjenesten. Tendensen er den samme innenfor både somatisk spesialisthelsetjeneste (sykehus og øvrige somatiske institusjoner) og psykisk helsevern: Antall årsverk totalt hadde en svak vekst fra 2002 til 2003, mens behandler- og pleiepersonell med utdanning på universitets- eller høyskolenivå hadde langt kraftigere vekst.

Mer dagbehandling i sykehusene ...

Kostnadsveksten for sykehus og øvrige somatiske institusjoner har flatet ut. Samtidig viser endelige tall at aktiviteten, både døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner, øker. Døgnoppholdene i sykehus varer i gjennomsnitt kortere enn før, og antall senger har økt marginalt fra 2002. Ved utgangen av 2003 var det om lag 14 250 senger i somatiske sykehus, samtidig som det ble registrert 42 000 flere heldøgnsopphold, en økning på 5,4 prosent. Det ble registrert omtrent 419 500 dagbehandlinger i sykehusene i løpet av 2003, en økning på i overkant av 17 prosent fra 2002. Vel 3,3 millioner polikliniske konsultasjoner ble gjennomført, og dette er en økning på 7,6 prosent. Stadig flere sykdommer blir behandlet uten at pasientene blir lagt inn til døgnopphold.

Spesialisthelsetjenesten. Nøkkeltall, aktivitet. 1990-2003
  1990 1995 2000 2001 2002 2003
Døgnplasser 25 187 21 967 22 533 22 544 22 662 22 774
Utskrivninger  646 910  676 541  764 546  801 939  820 660  869 320
Liggedager/oppholdsdøgn i 1 000 7 477 6 636 6 825 6 929 6 918 6 920
Polikliniske konsultasjoner i 1 0001 2 943 3 793 4 347 4 386 3 993 4 378
Dagbehandlinger/oppholdsdager i 1 0002 0 0  470  613  584  623
1  Fra 2002 benyttes data fra Norsk Pasientregister (NPR) for somatikken.
2  Dagbehandlinger i somatiske sykehus var før 2002 inkludert i polikliniske konsultasjoner.

... og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern

Den sterke veksten i poliklinisk behandling innenfor psykisk helsevern fortsatte i 2003, både i absolutte tall og sett i forhold til befolkningsgrunnlaget. I alt ble det gjennomført nesten 144 000 flere konsultasjoner enn året før, eller 215 konsultasjoner per 1 000 innbyggere, mot 185 per 1 000 i 2002. Antall døgnplasser i institusjoner for voksne ble noe redusert gjennom året, mens vi i 2003 har sett en stor utbygging av døgnplasser avsatt for behandling av barn og unge.

Tilbudet om poliklinisk behandling i institusjoner og poliklinikker, suppleres av privatpraktiserende legespesialister og kliniske psykologer som helseforetak og regionale helseforetak har inngått driftsavtaler med. Det foreligger ikke statistikk over hvor mange konsultasjoner de gjennomfører. Samlet ble det registrert om lag 1 130 årsverk for privatpraktiserende med driftsavtale i 2003, og dette tallet omfatter spesialister både innenfor somatiske spesialiteter og psykiatere, samt kliniske psykologer.

Omstrukturering av foretak

Sykehusreformen som ble innført fra 1. januar 2002, hvor eierskapet til sykehus og institusjoner i spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene til staten ved 5 regionale helseforetak (RHF-er), skaper utfordringer med hensyn til å produsere statistikk med sammenlignbare tidsserier. Sykehus og institusjoner er organisert i helseforetak (HF) som sorterer under de regionale helseforetakene. Det har vært til dels store omorganiseringer i foretaksstrukturen, og antall helseforetak har blitt redusert fra 43 ved utgangen av 2002 til 31 ved utgangen av 2003. Det har altså blitt færre og større helseforetak. Helse Øst RHF og Helse Sør RHF har gjennomført omfattende omorganisering. Mens det i Helse Øst RHF var 15 helseforetak i 2002, var dette redusert til 7 i 2003. Helse Sør RHF har redusert antallet fra 13 til 10, mens Helse Midt-Norge ved utgangen av 2003 hadde 5 helseforetak, ett mindre enn antallet i 2002. I Helse Vest RHF og Helse Nord RHF har det ikke blitt gjennomført denne type omorganiseringer (se "Om statistikken" for nærmere informasjon).

Se også :
Psykisk helsevern
Ambulansetjenesten
Regnskap
Somatikk
Spesialister med driftsavtale med helseforetakene

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB