20843
/helse/statistikker/speshelse/arkiv
20843
Mer enn halvparten av fylkenes utgifter til helse
statistikk
2002-06-19T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelse, Spesialisthelsetjenesten, sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer enn halvparten av fylkenes utgifter til helse

Den gjennomsnittlige andelen av fylkenes brutto driftsutgifter som gikk til spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten, var 59 prosent i 2001. Dette utgjorde 50,3 milliarder på landsbasis. 76 prosent av dette gikk til somatiske spesialisthelsetjenester.

Brutto driftsutgifter, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten

Fylkenes brutto driftsutgifter lå på totalt 85,2 milliarder i 2001. Utgifter til spesialisthelsetjenesten, som består av somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester, samt ambulanse, utgjorde sammen med tannhelsetjenesten 59 prosent av fylkenes totale netto driftsutgifter.

Innenfor spesialisthelsetjenesten er den somatiske delen det største og mest ressurskrevende området. 38,2 milliarder gikk til denne tjenesten i 2001. Psykiatriske spesialisthelsetjenester utgjorde også en stor utgiftspost for fylkene. 9,4 milliarder brukte fylkene til dette i løpet av fjoråret. Ambulanse og tannhelse er forholdsvis små utgiftsposter for fylkene. Henholdsvis 1,3 og 1,5 milliard ble benyttet til disse tjenestene.

Når det gjelder antall årsverk per innbygger er også somatiske spesialisthelsetjenester det største området. Her utføres gjennomsnittlig 11,6 årsverk per 1 000 innbyggere. For voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri er tallene henholdsvis 4 per 1 000 innbyggere 18 år og over, og 2,2 per 1 000 innbyggere under 18 år. Det tilsvarende tallet for ambulansetjenesten er 0,6 årsverk per 1 000 innbyggere, og samlet for den offentlige og den private tannhelsetjenesten utføres gjennomsnittlig 0,8 tannlegeårsverk per 1 000 innbyggere.

Naturlig nok var også aktiviteten størst i den somatiske spesialisthelsetjenesten i 2001. Her ble det utført 3,1 millioner polikliniske konsultasjoner og tallet for liggedager var 3,9 millioner. Innenfor psykiatrien ble det utført om lag 550 000 konsultasjoner i voksenpsykiatrien og nesten 180 000 i barne- og ungdomspsykiatrien. Antall liggedager i voksenpsykiatriske institusjoner var 1,7 millioner i 2001, og 75 000 i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.

Tabeller

KOSTRA publisering for 2001

Om tallene

Tallene som publiseres i KOSTRA omfatter kun den fylkeskommunale delen av spesialisthelsetjenesten. Institusjoner som ikke inngikk på fylkenes helseplaner i 2001, er med andre ord ikke inkludert. Dette gjelder både private institusjoner og institusjoner som var statlig eid i 2001. Disse institusjonene vil inngå i de nasjonale tallene for spesialisthelsetjenesten som publiseres i uke 26.

Deler av de publiserte tallene for spesialisthelsetjenesten ble innrapportert nært opptil publisering. Disse er derfor ikke fullstendig kvalitetssikret. I tillegg er det fremdeles data som mangler på enkelte områder. Endelige tall for spesialisthelsetjenesten vil publiseres uke 38.


Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB