Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid

Publisert:

Én av seks yter regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. Det er i aldersgruppen 45–66 år at man finner den største andelen som jevnlig utfører ulønnet omsorgsarbeid, og disse gir oftest hjelp til egne foreldre.

Levekårsundersøkelsen om helse viser at 15 prosent av den voksne befolkningen regelmessig utfører ulønnet omsorgsarbeid for andre. Den største delen av omsorgsarbeidet utføres for personer utenfor egen husholdning. 2 prosent av befolkningen oppgir å yte ulønnet omsorgsarbeid for eldre, syke eller funksjonshemmede i egen husholdning, mens 13 prosent yter slik hjelp for personer utenfor husholdningen. Til tross for økende levealder er disse nivåene stabile sammenliknet med tidligere målinger.

Én av fem middelaldrende

Personer i aldersgruppen 45–66 år yter oftere ulønnet omsorgsarbeid enn både yngre og eldre personer. 20 prosent i denne aldersgruppen yter regelmessig ulønnet hjelp til eldre, syke eller funksjonshemmede, mot 11 prosent i yngre aldersgrupper og 15 prosent i alderen 67 år eller mer. 12 prosent i aldersgruppen 45–66 år gir regelmessig hjelp til foreldre utenfor egen husholdning, mens 7 prosent oppgir å gi hjelp til andre slektninger.

Figur 1

Figur 1. Andel som har utført ulønnet omsorgsarbeid for eldre, syke eller funksjonshemmede. 2015

Hjelper eldre foreldre

Ser man bare på personer som har foreldre i live, er andelen 45–66-åringer som yter omsorgsarbeid for foreldrene 19 prosent. Blant personer over 66 år ligger denne andelen på 31 prosent. Det er likevel bare 4 prosent i denne aldersgruppen som har foreldre i live, mot 63 prosent i aldersgruppen 45–66 år.

Figur 2

Figur 2. Andel av befolkningen som har utført ulønnet omsorgsarbeid for eldre, syke eller funksjonshemmede

Fem timer i uka

Personer som regelmessig gir hjelp til andre, bruker i snitt fem timer i uka på ulønnet omsorgsarbeid. Dette nivået er likt for personer som yter hjelp, uavhengig av alder og kjønn.

Vanligst med praktisk hjelp

Det er vanligere å gi ulike typer praktisk hjelp til egne foreldre enn å gi tilsyn eller pleie. Mens 5 prosent av personer som har foreldre over 66 år har gitt foreldrene tilsyn eller pleie, har 8 prosent hjulpet foreldrene med dagligvareinnkjøp i løpet av siste fire uker. 4 prosent har gitt rengjøringshjelp, og 10 prosent har gitt annen praktisk hjelp i samme tidsrom. 3 prosent oppgir å ha gitt foreldre råd eller hjelp med hjemmetjenesten.

Figur 3

Figur 3. Ulønnet omsorgsarbeid til personer utenfor egen husholdning. 2015

Små kjønnsforskjeller

Andelen som yter ulønnet hjelp, er omtrent like stor blant menn og kvinner. Det er likevel enkelte forskjeller i hvilken type hjelp man yter. Det er noe vanligere at kvinner hjelper foreldre med dagligvareinnkjøp – henholdsvis 10 prosent av kvinner med foreldre over 66 år oppgir å gjøre dette, mot 7 prosent av mennene. Kvinner hjelper også noe oftere med rengjøring – 5 prosent av kvinner med eldre foreldre hjelper med rengjøring, mot 2 prosent av mennene. Det er mindre kjønnsforskjeller med hensyn til annen praktisk hjelp, pleie og tilsyn samt råd og hjelp med hjemmetjenesten.

Figur 4

"Figur 4. Type hjelp gitt til foreldre siste 4 uker, andel av personer med foreldre over 66 år. 2015

Deltidsarbeidende gir mest ulønnet hjelp

Yrkesaktive i deltidsarbeid gir mest ulønnet hjelp til andre hvis man sammenlikner grupper etter selvdefinert økonomisk status. Mens 15 prosent av heltidsarbeidende utfører ulønnet omsorgsarbeid, gjelder det samme for 20 prosent av deltidsarbeidende. Forskjellen mellom heltids- og deltidsarbeidende er størst blant menn: 13 prosent av heltidsarbeidende menn oppgir å gi ulønnet hjelp til andre, mot 22 prosent av menn i deltidsarbeid. 17 prosent av heltidsarbeidende kvinner og 20 prosent av deltidsarbeidende kvinner oppgir å yte ulønnet omsorgsarbeid for eldre, syke eller funksjonshemmede.

Noe mindre ulønnet omsorgsarbeid i byene

Andelen som regelmessig utfører ulønnet omsorgsarbeid for eldre, syke eller funksjonshemmede, er noe mindre i storbyene enn i andre bostrøk. Totalt gir 13 prosent av personer bosatt i tettsteder med minst 100 000 innbyggere ulønnet hjelp til andre, mot 16 prosent av personer bosatt i mindre tettsteder og 15 prosent i spredtbygde strøk. Forskjellene mellom bostrøk er relativt små og kan ha sammenheng med ulike bosettingsmønstre med hensyn til alder og nærhet til familiemedlemmer som har behov for hjelp.

Faktaside

Kontakt