Sykepleiere på avveie?

Publisert:

De fleste sykepleiere med over fem års erfaring fra helsetjenesten velger seg gjerne arbeidssted som kan ha helserelaterte oppgaver når de skifter jobb. Sykepleiere med kortere erfaring jobber oftere med noe annet.

Sykepleiermangelen i Norge er økende. Flere eldre og høyere levealder vil øke behovet for blant annet sykepleiere ytterligere i årene fremover.

I 2014 var det i overkant av 100 000 utdannede sykepleiere i jobb i Norge. Omtrent 16 prosent av disse jobbet i næringer utenfor helsetjenesten. De fem største næringene disse jobber i er undervisning, offentlig administrasjon, sosialtjenester og vikarbyrå. For å se litt nærmere på hvor sykepleiere går, og når de velger en jobb utenfor helsetjenesten, følger vi et kull med sykepleiere gjennom 10 år.

Våren 2004 var det 3 452 nyutdanna sykepleiere i Norge. Ti år etter fullført utdanning var det 20 prosent som ikke jobbet i helsetjenesten. Av disse var nærmere halvparten uten tilknytning til arbeidslivet, mens den andre halvparten jobbet i andre næringer. Vi ser nærmere på de 387 sykepleierne som jobbet i andre næringer enn helse i 2014, og deres vei ut av helsetjenesten.

Hvor jobber sykepleierne?

Sykepleierne som forlater helsenæringene gjør det på forskjellig tidspunkt i arbeidskarrieren. Noen har kun jobbet i helsetjenesten et par år, mens andre har lang fartstid innen ulike deler av helsetjenesten. For å vite mer om hvor sykepleieressursene forsvinner, ser vi på hvor sykepleierne jobber året etter siste jobb i helsetjenesten.

Sykepleierne som velger å jobbe utenfor helsetjenesten, jobber i flere ulike andre næringer. Samtidig er det flere av disse som stadig jobber med helserelaterte oppgaver. For eksempel vil personer som arbeider i bedriftshelsetjenesten ikke være registrert i helsetjenesten, men den næringen arbeidsstedet tilhører.

Figur 1 viser de fem største næringene sykepleiere går over til etter siste arbeidsforhold i helsetjenesten. Omtrent 2 av 5 sykepleiere jobber i offentlig administrasjon, undervisning, vikarbyråer og sosialtjenester.

Figur 1. Sykepleiere som har forlatt helsetjenesten, etter næring

Sykepleiere som jobber i andre næringer
Annen næring 107
Offentlig administrasjon 59
Sosialtjenester 49
Detaljhandel 45
Undervisning 42
Vikarbyrå 19

Grunnlagsdata gir ikke uttømmende informasjon om hvilke oppgaver sykepleierne utfører etter at de avslutter sitt arbeidsforhold i helsetjenesten. Næringene de jobber i kan ha arbeidsoppgaver som er direkte relatert til helse, som for eksempel sykepleiere i bedriftshelsetjenesten. Samtidig spesialiserer enkelte vikarbyråer seg på utleie og rekruttering av sykepleiere og annet helsepersonell.

Det kan også være at sykepleiere som rekrutteres til offentlig administrasjon og sosialtjenester jobber indirekte med helse, da fagfeltet i arbeidet er helserelatert. Det samme gjelder sykepleierne som jobber med opplæring av neste generasjons helsearbeidere, der de overfører sin kunnskap og deler erfaringen fra sykepleieryrket.

Populasjonen i figur 1 er liten og er basert på ett utdanningskull. Dermed er ikke datagrunnlaget nødvendigvis representativ for alle sykepleierkull. Ser man på alle sykepleiere, i overkant av 17 000, som jobber utenfor helsetjenesten i 2014, finner man likevel en tilsvarende fordeling på næringer.

Flest erfarne sykepleiere forlater helsetjenesten

Arbeidskarrieren til sykepleierne som går ut av helsetjenesten er variert, med tanke på både arbeidssted, arbeidsoppgaver og hvor lenge de har jobbet i helsetjenesten. Figur 2 viser at blant de som forlater helsetjenesten er de fleste erfarne sykepleiere. Det vil si at de har minst tre års erfaring fra helsetjenesten. Det er bare en veldig liten gruppe som aldri begynte i helsetjenesten i løpet av de første 10 årene etter endt utdanning.

Figur 2. Sykepleiere som har forlatt helsetjenesten, etter antall år i helsetjenesten

Sykepleiere med arbeidserfaring fra helsetjenesten
0 år 24
1 år 20
2 år 37
3-5 år 161
over 5 år 145

Det er imidlertid stor forskjell på hvor sammenhengende arbeidserfaring sykepleierne har hatt i helsetjenesten. Noen har utelukkende jobbet innenfor samme del av helsetjenesten, som helse- og omsorgstjenester, i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Andre har prøvd flere av de ulike områdene innenfor helsetjenesten før de bytter jobb. Blant de mest erfarne sykepleierne med over 5 års erfaring, har de fleste jobbet i enten spesialisthelsetjenesten eller helse- og omsorgstjenesten gjennom hele karrieren i helsetjenesten. Flere sykepleiere med kortere erfaring har imidlertid skiftet arbeidsplass innad i helsetjenesten.

Ute av helsetjenesten, men jobber fremdeles med helse?

De fleste sykepleierne går over i annen jobb når de slutter i helsetjenesten. Det er bare noen få som ikke har tilknytning til en arbeidsplass året etter at de forlot helsetjenesten. Noen sykepleiere begynte på et nytt utdanningsløp, andre gikk ut i fødselspermisjon etter avsluttet arbeidsforhold, mens resten mottok arbeidsavklaringspenger.

Det viser seg at det er en tydelig sammenheng mellom lengden på arbeidserfaringen i helsetjenesten, og hvor sannsynlig det er at de nye oppgavene sykepleierne får utenfor helsetjenesten har en relasjon til helse. Figur 3 viser at sykepleiere med over fem års arbeidserfaring i helsetjenesten oftere velger å jobbe med helserelaterte oppgaver i andre næringer. Imidlertid er det flere sykepleiere med kortere arbeidserfaring, som velger å jobbe i butikker, barnehager og i forsvaret. 

Figur 3.Sykepleiere som har forlatt helsetjenesten, etter helseerfaring og næring for første arbeid

0-5 års erfaring 5-9 års erfaring
Barneverntjenester 44.44 55.56
Kommunale sosialkontortjenester 45.00 55.00
Offentlig administrasjon 47.37 52.63
Undervisning høyere utdanning 48.00 52.00
Andre Næringer 56.15 43.85
Vikarbyråer 63.64 36.36
Handel med apotekvarer 68.18 31.82
Undervisning Grunnskole 69.23 30.77
Uoppgitt 77.03 22.97
Trygdeordninger 77.78 22.22
Barnehager 93.75 6.25
Forsvar 100.00 0.00

Det er grunn til å understreke at studien er begrenset til 10 år etter at sykepleierne fullførte sin utdanning i 2004. Det betyr at de som forlot helsetjenesten i løpet av de første 3 årene, har jobbet i annen næring i minst 7 år. Sannsynligheten for at denne gruppen kommer til å jobbe i helsetjenesten etter 2014 er fremdeles til stede. Det er derimot vanskeligere å si noe om hvorvidt de mer erfarne sykepleierne kommer tilbake til arbeid i helsetjenesten i framtiden.

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon om arbeidssted utenfor helsetjenesten kan vi anta at flere erfarne sykepleiere fremdeles kan jobbe med helse utenfor helsetjenesten. Sannsynligvis svekker dette sjansene for at de returnerer en gang i framtiden.

Benner & Have (1995). Fra novise til ekspert: dyktighet og styrke i klinisk sykepleiepraksis.

Gautun, I., Øien, H. og Bratt, C. H. (2016). Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. (Rapport 2016/6). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Roksvaag, K. og Texmon, I. (2012). Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD. (Rapport 2012/14). Statistisk sentralbyrå.

Faktaside