Mest praktisk bistand til «yngre» brukere

Publisert:

Kommunale omsorgstjenester er ikke bare forbeholdt eldre som har passert pensjonsalderen. Blant dem som får ulike former for praktisk bistand i hjemmet, er en betydelig andel under 67 år, og 3 av 5 timer går til brukere under 50 år.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan brukerne av ulike former for praktisk bistand er fordelt etter alder, og hvordan timeinnsatsen fra kommunen i løpet av ett år fordeler seg på de samme aldersgruppene.

Mer detaljert informasjon om kommunale omsorgstjenester i løpet av året

Antall brukere, timer og døgn: datakilder

Statistisk sentralbyrå, har nå utarbeidet detaljerte tabeller som viser hvor mange som har brukt de ulike kommunale omsorgstjenestene i løpet av hvert kalenderår i landets kommuner og hvor mange timer hjelp som er tildelt i løpet av året. Det er tidligere publisert tre tabeller. I artikkelen er tallene hentet fra følgende tabeller:

www.ssb.no/tabell/11642

www.ssb.no/tabell/11643

www.ssb.no/tabell/11644

Siste tabell som nå gjøres tilgjengelig gir oversikt hvor mange som var brukere per 31.12 fordelt på alder og tjenestetype:

www.ssb.no/tabell/11645

De under 50 får tildelt flest timer hjemmehjelp

Selv om de fleste av dem som får praktisk bistand i form av hjelp til daglige gjøremål (hjemmehjelp), er over pensjonsalder, får de under 50 år tildelt flest timer. I antall utgjør brukere 50 år bare 10 prosent av dem som får hjemmehjelp. Denne gruppen fikk likevel hele 40 prosent av timene som ble utført i 2016.

Det store flertallet av dem som får hjemmehjelp, 75 prosent, er over 67 år. Disse får imidlertid bare nær 35 prosent av timene med hjemmehjelp som kommunene tildeler. Dette har sammenheng med at yngre brukere får mer hjelp per uke enn eldre.

Figur 1. Praktisk hjelp: daglige gjøremål etter aldersgrupper i 2016

0-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år eller eldre
Andel brukere 10 13 21 35 20
Andel timer per år 42 23 13 14 9

Opplæring i daglige gjøremål: Først og fremst for «yngre» brukere

For praktisk bistand i form av opplæring i daglige gjøremål er situasjonen litt annerledes når det gjelder hvordan brukere og timer fordeler seg etter alder. Brukere under 50 år utgjør 62 prosent av dem som har tjenesten, samtidig som de får i overkant av to tredeler av de timene som kommunene årlig tildeler av denne typen praktisk bistand.

Det er bare 13 prosent av brukerne som er 67 år eller eldre, og disse mottar 6 prosent av timene. Svært få av dem som er over 80 år, får opplæring i daglige gjøremål: De utgjør 6 prosent av alle brukerne av denne tjenesten og mottar 1 prosent av ressursene. Til sammenligning utgjør aldersgruppen mellom 50 og 66 år 25 prosent av brukerne samtidig som de får 26 prosent av timene. Opplæring i daglig gjøremål er særdeles viktig for å få yngre brukere til å greie seg selv i hverdagslivet.

Figur 2. Praktisk hjelp - opplæring - daglige gjøremål etter aldersgrupper i 2016

0-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år eller eldre
Andel brukere 62 25 7 4 2
Andel timer per år 67 26 5 1 0

Brukerstyrt personlig assistanse også for de yngre

Når det gjelder praktisk bistand i form av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kan denne kort oppsummert sies å være en tjeneste som i hovedsak tildeles yngre brukere av omsorgstjenester. Tall fra IPLOS-registeret viser at 85 prosent av brukerne av tjenesten er under 67 år, og at disse fikk 92 prosent av timene i løpet av 2016.

Sammenliknet med praktisk bistand i form av hjemmehjelp er BPA en ny type tjeneste som først i de senere år er lovhjemlet som en rettighet. BPA stiller en del krav til brukerens evne til å organisere hjelpen som trengs, og det er noe av bakgrunnen for at relativt få eldre har denne tjenesten. Det er ikke noen aldersgrense i loven. I praksis er det imidlertid bare 3 prosent av BPA-brukerne i 2016 som er 80 år eller eldre, og disse får om lag 0,1 prosent av timeressursene. De såkalte yngre eldre (67-79 år) er noe sterkere representert: Aldersgruppen utgjør 11 prosent av brukerne og mottar 7 prosent av timene.

Figur 3. Praktisk hjelp: brukerstyrt personlig assistent etter aldersgrupper i 2016

0-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år eller eldre
Andel brukere 54 31 11 2 1
Andel timer per år 66 26 7 0 0

Flest timer går til opplæring

I alt ble det avtalt nær 47 millioner timer til brukerne av ulike former for praktisk bistand. Av disse gikk over halvparten (56 prosent) til dem som fikk opplæring i daglige gjøremål, nær en tredel (31 prosent) til dem som fikk bistand i form av hjemmehjelp og resten (13 prosent) til brukere med personlig assistent.

Figur 4. Avtalte timer i løpet av året til praktisk bistand etter tjenestetype i 2016

Avtalte timer
Praktisk hjelp: daglige gjøremål 31% 14604704
Praktisk hjelp - opplæring - daglige gjøremål 56% 26119891
Praktisk hjelp: brukertyrt personlig assistent 13% 6166651

Kontakt