Lengst kjøretid til akuttmottak i Finnmark

Publisert:

Endret:

I opptaksområdet til Finnmarkssykehuset er beregnet kjøretid fra bosatte adresser til nærmeste akuttmottak lengst, mens den er kortest i opptaksområdet til Oslo Universitetssykehus. Sjekk hvor lang kjøretiden er for din kommune.

Se interaktivt kart over kjøretid nederst i artikkelen.

Per 1. januar. 2019 hadde Norge 51 akuttmottak. Statistisk sentralbyrå har beregnet kjøretid langs vei fra bosatte adresser til nærmeste akuttmottak for henholdsvis kommuner, fylker, helseforetakenes opptaksområder og akuttmottakenes serviceområder.

Resultatene viser tydelig variasjon i kjøretid innenfor alle disse geografiske inndelingene, og vi ser flere av de samme trendene som for beregnet kjøretid til nærmeste fødested. Tallene som omtales i denne artikkelen er medianverdier, med mindre annet er spesifisert.

Hvordan tolke tallene 1)

Tallene viser beregnet kjøretid til nærmeste akuttmottak, og er ikke en beregning av responstid.

Tallene som omtales i denne artikkelen er medianverdier, med mindre annet er spesifisert. Hvis man setter alle kjøretider opp i stigende rekkefølge, vil medianen være verdien i midten.

Beregningen er gjort på grunnlag av vegnettverk og transportkostnad (tid og distanse) som oppgitt i nasjonal vegdatabank (NVDB), samt plassering av bosatte adresser og akuttmottak.

For å kompensere for kostnaden av at ferger ikke går kontinuerlig, har fergene blitt tilegnet en effektiv hastighet på 12.3 km/t i NVDB.

1) Teksten er endret 4. desember 2019.

Lengst kjøretid lengst nord

Den lengste kjøretiden til nærmeste akuttmottak finner man i nord. Det gjelder både om utgangspunktet er helseforetakenes opptaksområder (Finnmarksykehuset HF) eller landets fylker (Finnmark). Av de 8 kommunene med lengst beregnet kjøretid ligger 6 i Finnmark.

Når det gjelder helseforetakenes opptaksområder, har alle 19 minst ett akuttmottak. I 15 av disse er det dessuten flere enn ett slikt mottak. Figur 1 viser innbyggere per akuttmottak etter helseforetakenes opptaksområder.

Figur 1. Innbyggere per akuttmottak. 01.01.2019

HF Innbgyggere
Oslo universitetssykehus 142158.5
Vestre Viken 123520.5
St. Olavs hospital 163416
Helse Stavanger 366471
Helgelandssykehuset 26115.66667
Sykehuset i Telemark 86541
Helse Bergen 150626.6667
Sørlandet sykehus 101621
Helse Fonna 59982.33333
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 64192.66667
Sykehuset i Vestfold 234164
Sykehuset Østfold 296250
Sykehuset Innlandet 80312.4
Helse Møre og Romsdal 66236.75
Akerhus universitetssykehus 261857
Nordlandssykehuset 45610.33333
Helse Nord-Trøndelag 68134.5
Helse Førde 36506.33333
Finnmarkssykehuset 37812

Opptaksområdene har varierende størrelse og befolkningstetthet. Det er også en del av forklaringen på variasjonen vi ser i beregnet kjøretid mellom disse. Figur 2 viser medianverdiene for beregnet kjøretid for helseforetakenes opptaksområder.

Figur 2. Beregnet kjøretid langs veg til nærmeste akuttmottak. Median. 01.01.2019

Median
Oslo universitetssykehus 9
Vestre Viken 14
Helse Stavanger 16
St. Olavs hospital 16
Helgelandssykehuset 18
Sykehuset i Telemark 20
Helse Bergen 20
Sørlandet sykehus 21
Sykehuset Østfold 23
Helse Fonna 23
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 23
Sykehuset i Vestfold 23
Sykehuset Innlandet 25
Helse Møre og Romsdal 27
Akerhus universitetssykehus 28
Nordlandssykehuset 35
Helse Nord-Trøndelag 37
Helse Førde 47
Finnmarkssykehuset 138

Som for beregnet kjøretid til nærmeste fødested topper Helse Førde og Finnmarksykehuset listen over opptaksområder med lengst kjøretid til nærmeste akuttmottak. Imidlertid har disse nå byttet plass samtidig som differansen har økt. Medianverdien for kjøretid er beregnet til 2 timer og 18 minutter for Finnmarssykehuset og 47 minutter for Helse Førde.

I den andre enden av skalaen ser vi at Oslo universitetssykehus har kortest kjøretid med 9 minutter, fulgt av Vestre Viken og Helse Stavanger med henholdsvis 14 og 16 minutter.

Størst variasjon mellom kommunene

Akuttmottak sorterer under spesialisthelsetjenestens ansvarsområde, og av den grunn er det nettopp forskjeller i kjøretid etter helseforetakenes opptaksområde som er av størst interesse.

På den andre siden er det av interesse å kjenne til hvordan kjøretiden varierer etter kommuner, siden personer i forskjellige kommuner innenfor samme opptaksområde kan ha ulik kjøretid til akuttmottak. Tabell 1 inneholder medianverdiene for kjøretid til akuttmottak i landets 422 kommuner.

Tabell 1. Beregnet kjøretid til akuttmottak. Kommuner. Median. 2019

Til tabellen

Variasjonen i beregnet kjøretid til nærmeste akuttmottak er, ikke uventet, størst blant de minste geografiske enhetene, kommunene.

Samtidig er det en tydelig tendens at det er blant kommunene i nord, og kommuner der befolkningen i stor grad er avhengig av fergetransport, at kjøretiden er lengst. Kjøretiden er for øvrig kortest i det sentrale østlandsområdet.

Datagrunnlag og metode

Beregningen er gjort på basis av følgende datasett:

- Nasjonal vegdatabank (NVDB)

- Stedfestede, bosatte adressepunkt trukket ut fra befolkningsregisteret

- Akuttmottakenes geografiske plassering

Selve beregningen er en nettverksanalyse basert på Dijkstras algoritme.

Per 01.januar 2019 var det ca. 1 590 000 bosatte adresser i Norge. Beregningene er gjort på grunnlag av de 99,8 prosentene av denne populasjonen som var tilkoblet vegnettverket (inkludert ferge) i NVDB.

Kart over median kjøretid til nærmeste akuttmottak. 2019

Faktaside