Fall vanligste arbeidsulykke

Publisert:

I 2019 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

I 2019 ble det rapportert i alt 21 991 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. I 45 % av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær, mens ulykkene i de resterende 55 % av tilfellene resulterte i kortvarig fravær.

Dødsulykker i arbeidslivet

Dødsulykker i arbeidslivet inngår for øvrig ikke i tallgrunnlaget fra NAV, men baserer seg utelukkende på informasjon innhentet fra ulike tilsynsmyndigheter i Norge.

Fall er den dominerende ulykkestypen

Som foregående år er fall den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2019. Fall er den mest rapporterte ulykkestypen innenfor næringsgrupper som gjerne blir assosiert med ulykker i arbeidslivet, som eksempelvis bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring.

Figur 1 viser hvordan antall arbeidsulykker fordeler seg etter ulykkestype i perioden 2017-2019. Figuren viser ellers at det er lite endring i ulykkestyper gjennom årene.

Figur 1. Antall arbeidsulykker, etter type ulykke. 2017-2019

2017 2018 2019
Eksplosjon, sprenging, brann 159 175 152
Høy/lav temperatur 167 210 209
Velt 358 391 313
Kjemikalier 275 335 313
Elektrisk spenning 364 407 373
Trusler om vold 473 565 697
Sammenstøt/påkjørsel 768 892 836
Klemt/fanget 1214 1274 1224
Påført voldsskade 1370 1585 1473
Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand 2097 2152 1934
Annet 2842 2805 2382
Støt/treff av gjenstand 3483 3628 3524
Ukjent 3787 3663 3935
Fall 4580 5196 4626

Yrkesskadedekning

NAV forvalter ytelser og stønader til personer som er yrkesskadedekket etter folketrygdloven. Vanlige arbeidstakere er dekket gjennom sin arbeidsgiver, men selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å være yrkesskadedekket. I næringene jordbruk, skogbruk og fiske er det en relativt stor andel selvstendig næringsdrivende. Dette er næringer der risikoen for yrkesskader anses å være større enn i en del andre næringer, men disse ulykkene vil ikke komme med i statistikken dersom den skadede ikke er yrkesskadedekket og følgelig ikke rapporterer arbeidsulykken til NAV. En må derfor være noe varsom i tolkningen av resultatene for disse næringene.

 

Flest alvorlige arbeidsulykker i transport og lagring

I 2019 var det i alt 7,7 rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i Norge, mens 3,5 ulykker per 1 000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb. Fordelt etter næring var forholdstallet for arbeidsulykker med langvarig fravær høyest i transport og lagring med 6,7 ulykker per 1 000 ansatte.

Det er stor variasjon mellom ulike næringer. Til sammenlikning var eksempelvis forholdstallet lavest innenfor informasjon, finansiering, og faglig tjenesteyting, med 0,7 arbeidsulykker per 1 000 ansatte.

Figur 2 viser rapporterte arbeidsulykker med langvarig fravær per 1 000 ansatte etter næring for perioden 2017-2019.

Figur 2. Antall arbeidsulykker med langvarig fravær per 1 000 ansatte, etter næring og fraværets lengde. 2017-2019

2017 2018 2019
58-75 Informasjon, finansieringsvirksomhet og faglig tjenesteyting 0.8 0.8 0.7
90-99 Personlig tjenesteyting 1.8 1.8 1.7
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 2.0 1.8 1.8
05-09 Bergverksdrift og utvinning 2.1 2.2 1.9
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 1.9 2.0 1.9
85 Undervisning 2.8 3.0 2.8
86-88 Helse- og sosialtjenester 3.8 3.9 3.6
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 3.9 4.1 3.9
10-33 Industri 4.8 5.0 4.5
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 5.5 5.2 4.8
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 5.8 7.0 5.6
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 6.2 6.6 6.1
84 Off.adm., sosialforsikring 6.2 6.8 6.4
49-53 Transport og lagring 6.3 6.6 6.7

Faktasider

Kontakt