Notater 2020/05

Levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse – mål for sysselsetting

SSB anbefaler hvilken informasjon om sysselsetting som burde inngå i registerbasert offisiell levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse, og om det kan hjelpe å belyse Norges oppfyllelse av CRPD artikkel 27 om sysselsetting.

Det mangler mye faktakunnskap om levekårene til personer med funksjonsnedsettelse. Norges tilslutning til FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse, CRPD (FN, 2008), har også utløst behov for ny og mer detaljert statistikk. SSB ga anbefalinger i notat 2019/42 om hvordan man bør utvikle offisiell statistikk om personer med funksjonsnedsettelse. Dette notatet tar utgangspunkt i anbefalingene, og vurderer hvilken informasjon om sysselsetting og arbeid som burde inngå i offisiell statistikk, og om det kan hjelpe å belyse Norges oppfyllelse av CRPD artikkel 27 om sysselsetting.

Om sysselsetting og CRPD

Det anbefales at det lages offisiell statistikk om sysselsetting som inneholder blant annet andel sysselsatte fordelt på tydelige grupperinger av mennesker, varig tilrettelagt arbeid (VTA), arbeidstid i form av hel- eller deltid, hvorvidt man jobber i offentlig eller privat sektor, og hvorvidt man er selvstendig næringsdrivende. I tillegg bør statistikken kunne publiseres på lands- og fylkesnivå, og etter demografiske kjennetegn som kjønn, alder, utdanning, og yrke. Anbefalingen baserer seg på gjeldende kunnskapsbehov i samfunnet

Anbefalt statistikk og indikatorer kan delvis belyse Norges etterlevelse av CRPD 27. Varig tilrettelagt arbeid i skjermet (VTA-S) eller ordinær (VTA-O) virksomhet kan delvis belyse bokstav d) om arbeidsrettede veiledningsordninger og i) om tilrettelegging av arbeidsplassen. Andel selvstendig næringsdrivende av flere grupperinger av personer med funksjonsnedsettelse kan delvis belyse bokstav f). Hvorvidt sysselsatte eller lønnstakere i statistikken har tilhørighet i offentlig eller i privat sektor kan belyse bokstavene g) og h). Heltid/deltid om arbeidstid kan delvis belyse bokstav a) og b) mht. like rettigheter og muligheter.

Det er flere levekårsområder som vil inngå i offisiell statistikk som kan utredes på tilsvarende måte. For eksempel kan det gjennomføres en tilsvarende gjennomgang om hvilken informasjon om utdanning som burde inngå i offisiell statistikk om personer med funksjonsnedsettelse, og som kan vurderes opp mot artikkel 24 om utdanning i CRPD. Det er også flere levekårsområder i offisiell statistikk og artikler i konvensjonen som kan være aktuelle for en tilsvarende gjennomgang.

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse – mål for sysselsetting

Ansvarlig

Joachim Wettergreen, Håkon Torfinn Karlsen, og Arne Jensen

Serie og -nummer

Notater 2020/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir)

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1075-9

ISSN

2535-7271

Antall sider

18

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt