Rapporter 2013/08

Indikatorer for levekår og likestilling

Personer med nedsatt funksjonsevne

SSB har utviklet et indikatorsett, en samling av indikatorer, som kan belyse hvordan funksjonshemmedes levekår endrer seg over tid.

SSB har utviklet et indikatorsett, en samling av indikatorer, som kan belyse hvordan funksjonshemmedes levekår endrer seg over tid. Dermed kan myndigheter og organisasjoner i større grad enn tidligere følge med på om nasjonale mål blir nådd og internasjonale forpliktelser overholdes .

Målet med arbeidet har vært å finne frem til et indikatorsett som gir et bilde av funksjonshemmedes levekår og grad av likestilling, samt i hvilken grad denne delen av befolkningen deltar på ulike samfunnsarenaer. Interesserte vil kunne få informasjon om deltakelse og likestilling på følgende områder:

  1. Familie, nettverk og trygghet
  2. Tilfredshet, helse og hjelpebehov
  3. Deltakelse og sosial kontakt
  4. Boforhold
  5. Utdanning
  6. Sysselsetting og arbeidsforhold
  7. Inntekt og økonomiske levekår

Situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne blir sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen i alderen 20-66 år. Forskjellige typer funksjonshemning blir omtalt og ulike aldersgrupper av begge kjønn sammenlignes.

Nyttig verktøy

Det finnes allerede en god del enkeltstående undersøkelser som har tatt for seg situasjonen til én eller flere grupper funksjonshemmede på et gitt tidspunkt. Men myndighetene har lenge etterlyst pålitelig rapportering om funksjonshemmedes situasjon over tid.

Med indikatorsettet etableres et verktøy for å evaluere eksisterende politikk, prioritere og eventuelt iverksette nye tiltak. Resultatene som kommer frem ved hjelp av indikatorsettet, skal avdekke mangler, vise bedringspotensial og bidra til å dokumentere retningen på utviklingen.

Regelmessig dokumentasjon av levekårssituasjonen og samfunnsutviklingen blir spesielt viktig når Norge skal rapportere om effekten av tiltak som er truffet for å oppfylle forpliktelsene i FN-konvensjonen fra 2007 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne konvensjonen vil Norge sannsynligvis tiltre i løpet av sommeren.

Utnytter informasjon som allerede finnes

SSB har ikke satt i gang noen egen spørreundersøkelse for dette indikatorsettet, men utnytter data fra eksisterende undersøkelser; levekårsundersøkelsene og tilleggsundersøkelsen om funksjonshemmede i arbeidskraftundersøkelsen.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Om publikasjonen

Tittel

Personer med nedsatt funksjonsevne. Indikatorer for levekår og likestilling

Ansvarlige

Jorun Ramm, Berit Otnes

Serie og -nummer

Rapporter 2013/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Funksjonsevne , Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8598-1

ISBN (trykt)

978-82-537-8597-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

54

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt