28 500 kroner per innbygger til sykehustjenester

Publisert:

I 2019 utgjorde driftskostnadene til spesialisthelsetjenesten i overkant av 153 milliarder kroner. Dette tilsvarer 28 500 kroner per innbygger. Kostnadene varierer mellom de fire helseregionene.

I Helse Nord var driftskostnadene til spesialisthelsetjenester 37 700 kroner per innbygger, mot 26 100 kroner per innbygger i Helse Vest, viser nye tall fra Spesialisthelsetjenesten. Se figur 1. Variasjonen i kostnadsnivået mellom helseregionene har sin bakgrunn i flere forhold. Kostnadsnivået påvirkes blant annet av demografiske forhold (f.eks. befolkningens alderssammensetning), sosioøkonomiske kjennetegn (f.eks. befolkningens utdanningsnivå) og geografiske forhold. Slik vil kravet om å tilby likeverdige tjenester til befolkningen koste ulikt i ulike områder,

Figur 1. Kostnader per innbygger, etter helseregion. 2019

Kroner
Helseregion Nord 37700
Helseregion Midt-Norge 29500
Helseregion Sør-Øst 27300
Helseregion Vest 26100

I Helse Nord er gjennomsnittsalderen høyere og utdanningsnivået lavere enn i andre regioner. I tillegg har regionen store reiseavstander.

Mest døgnbehandling i nord

Sammenligner vi aktiviteten i regionene, finner vi at Helse Nord har flere senger og mer døgnbehandling i forhold til befolkningsgrunnlaget enn de andre regionene. På den andre siden er forholdstallet mellom aktivitet og befolkning for polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger lavere i denne regionen. Det er grunn til å tro at dette skyldes at Helse Nord er satt til å dekke tjenestebehovet til befolkningen i en landsdel som er preget av store avstander og spredt bosetting. Døgnbehandling krever mer ressurser enn annen type behandling.

Mest til behandling av fysiske sykdommer og skader

Kostnadene i spesialisthelsetjenesten fordeles på ulike helsetjenester. Somatikk (fysiske sykdommer og skader) koster mest. Fordelingen er ganske lik i de ulike regionene, men andelen som går til ambulansetjenester mv. er vesentlig høyere i Helse Nord.

Figur 2. Fordeling av driftskostnader i helseregionene etter tjenesteområde. Prosent. 2019

Helseregion Sør-Øst Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord
Annet 1.3 1.1 1.2 1.6
Psykisk helsevern og rusbehandling 20.9 21.9 18.1 16.7
Ambulansetjenester mv. 5.3 6.0 7.8 13.5
Somatiske tjenester 72.5 71.0 72.9 68.2

Høye kostnader til ambulansetjeneste i Helse Nord

Geografiske avstander i Helse Nord bidrar til høyere kostnader til ambulansetjeneste. Dette gir samtidig behov for at mer av den medisinske behandlingen må skje i ambulansen. Tjenesteområdene somatikk og ambulansetjeneste bør derfor ses i sammenheng.

Ikke minst er det mer bruk av luftambulanse i Helse Nord enn i resten av landet. I 2019 ble det gjennomført i underkant av 18 800 luftambulanseoppdrag, og nær halvparten av disse var i Helse Nord.

 

Faktaside