Statistikkområde

Helse: Helsetjenester

Alt innhold for delområdet helsetjenester

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Betydelige forskjeller i bruk av kommunale omsorgstjenester blant eldre

  I 2016 mottok 6 av 10 personer over 80 år i Norge en eller flere kommunale omsorgstjenester. Det er relativt store forskjeller mellom fylkene og kjønnene. Finnmark og Sør-Trøndelag er fylkene med høyest andel brukere i befolkningen 80 år og eldre,...

  Artikkel
 • Fleire brukarar, aukande bistandsbehov

  I løpet av 2016 tok over 355 000 personar imot ein eller fleire kommunale omsorgstenester anten heime eller på institusjon. Det er ein auke på om lag 2 prosent frå 2015 og 8 prosent frå 2009. Bistandsbehovet er størst blant dei yngste og dei eldst...

  Artikkel
 • Langt fleire årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta

  Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka med vel 9 prosent frå 2015 til 2016. Auken gjeld særleg for sjukepleiarar, fysioterapeutar og jordmødrer. Vel 3,5 milliardar kroner blei brukte på desse tenestene i 2016.

  Artikkel
 • Kvinner dominerer spesialisthelsetjenesten

  I 2016 ble det utført 113 000 årsverk i spesialisthelsetjenesten. 7 av 10 årsverk ble utført av kvinner. Det er blant sykepleierne og de med lavest utdanning at andelen og antallet kvinner er størst.

  Artikkel
 • Ein av fire 18-åringar har aldri hatt hol i tennene

  I 2016 hadde om lag 24 prosent av landets 18-åringar vakse opp utan besøk av Karius og Baktus. Mykje har hendt med borns tannhelse sidan 1985 då nær sagt alle 18-åringane hadde hatt eitt eller fleire hol i tennene.

  Artikkel
 • Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester

  Rapporter 2017/16

  I hvilken grad er det sosiale forskjeller i bruk av lege, sykehus, fysioterapeut, tannlege og psykolog? Rapporten viser at grupper med lav utdanning/inntekt har dårligere helse og generelt bruker helsetjenester i større grad enn grupper med høyere...

  Publikasjon
 • Ungdom går mer til legen

  En større andel av ungdom mellom 16 og 19 år gikk til fastlegen i 2016 enn i 2015. Ungdommen gikk også oftere til legen, og økningen var størst blant guttene. 

  Artikkel
 • 7 millioner behandlinger på norske sykehus

  I 2016 mottok litt under 2 millioner pasienter i overkant av 7 millioner behandlinger på norske sykehus. Poliklinisk konsultasjon er den hyppigst brukte behandlingsformen.

  Artikkel
 • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

  Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 sank kostnadene med flere milliarder kroner. Dette skyldtes verken færre pasienter eller effektivisering, men derimot endringer i pensjonsordningen.

  Artikkel
 • Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester

  Samfunnsspeilet 1/2017

  Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. Nesten to tredeler av de innkjøpte tjenestene fra private er kjøp av somatisk...

  Artikkel
 • Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten

  Rapporter 2016/43

  Norske kommuner sørger i gjennomsnitt for å ha et dagaktivitetstilbud 4,5 dager i uken. Det viser denne rapporten som har som mål å belyse tjenestens aktiviteter, organisering, brukere og omfang.

  Publikasjon
 • Bruker Norge mye på helse?

  Helseutgiftene utgjorde 60 000 kroner per innbygger i 2015. Justert for forskjeller i kjøpekraft brukte Norge mest per innbygger av alle de nordiske landene. Ser vi derimot på helseutgifter som andel av BNP er Norges helseutgifter på nivå med elle...

  Artikkel
 • Fulle sykehus = korridorpasienter?

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Akershus universitetssykehus og Helse Stavanger har færrest ledige senger og flest korridorpasienter. På St. Olavs Hospital i Trondheim og Diakonhjemmet i Oslo er det òg få ledige senger, men her ligger nesten ingen på gangen. Hva kan forskjellene...

  Artikkel
 • Frisklivssentralane i frammarsj

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Stadig fleire kommunar har frisklivssentralar som førebyggande og helsefremjande tilbod til innbyggjarane. I 2015 hadde tre av fem kommunar slike sentralar, ei dobling frå 2011. 16 000 personar deltok på minst eitt av tilboda ved sentralane i 2013.

  Artikkel
 • Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg

  Rapporter 2016/28

  Opplysningar frå Sverige kan seie mykje om korleis tannhelsetenesta i Noreg er organisert og blir brukt. For første gong har SSB gjort ei samanlikning mellom dei to landa.

  Publikasjon