118663
118663
forskning
2009-01-22T08:00:00.000Z
no

Lekser øker sosiale forskjeller

Publisert:

Lekser gir ikke elever med lavutdannete foreldre bedre skoleresultater. Lekser hjelper kun elever med høyutdannete foreldre. Skoleklasser som får lekser har større forskjeller i elevprestasjoner enn leksefrie klasser.

Det viser forskning av Marte Rønning. Hun har analysert en spørreundersøkelse med 4000 barneskoleelever gjort av nederlandske skolemyndigheter. Dette er første gangen det foretas en empirisk analyse av effekten av hjemmelekser på skoleelever med ulik økonomisk bakgrunn.Lekser øker forskjeller

I likhet med det norske skolesystemet, har det nederlandske skolesystemet en lang tradisjon for å fremme like muligheter. Rønning finner imidlertid at hjemmelekser kan ha bidratt til motsatt effekt: Lekser bedrer skoleprestasjonene til elever med ressurssterke foreldre, mens det gir ingen effekt blant elever med mindre ressurssterke foreldre. Ved å sammenligne skoleklasser der ingen elever får lekser med skoleklasser der lekser gis til alle, finner hun at forskjellen i elevprestasjonene er vesentlig større i sistnevnte klasser.Leksehjelp avgjør

En forklaring på at elever med ressurssvake foreldre ikke presterer bedre med lekser, kan være ulik grad av foreldreinnsats. Barn av ressurssterke foreldre får trolig mer leksehjelp, mens barn uten ressurssterke foreldre må klare seg selv i større grad.Forskjeller oppstår tidlig


Funnene i Rønnings artikkel peker på en potensiell forklaring til at forskjeller i elevprestasjoner oppstår eller øker allerede på barneskolenivå. Dersom mindre ressurssterke foreldre generelt har lavere forutsetninger for å følge opp instrukser fra skolen, tyder analysen også på at skolepolitikk som tar sikte på å øke foreldrenes ansvar for barnas læring kan bidra til økte sosiale forskjeller.

En lignende empirisk undersøkelse er ikke foretatt i Norge.

Mer på ssb.no