118717
118717
forskning
2009-05-05T08:00:00.000Z
no

Modellene KOMMODE og MAKKO

Publisert:

To modeller er sentrale i SSBs forskning på kommunal økonomi. KOMMODE forklarer variasjoner i kommunenes utgifter per innbygger innenfor 8 ulike tjenesteytende sektorer. MAKKO brukes til å framskrive sysselsettingen og antall mottakere innenfor ulike kommunale tjenesteytende sektorer.KOMMODE er en modell for kommunenes budsjettatferd som forklarer variasjoner i kommunenes utgifter per innbygger innenfor 8 ulike tjenesteytende sektorer. Den forklarer også variasjoner i netto driftsresultatet per innbygger. Modellen viser hvordan ressursbruken til ulike kommuner avhenger av kommunenes inntekter, samt av demografiske, sosiale og geografiske forhold. Modellen blir estimert på tverrsnittsdata, der det er utarbeidet ulike versjoner av modellen basert på data for 1993 og 1998. KOMMODE har hatt ulike anvendelser, som for eksempel ved klassifisering av kommuner, analyser av kommunesammenslåing og fordelingen av kommunale tjenester.

Les mer om modellen KOMMODE og dokumentasjon.MAKKO er en makromodell for kommunal økonomi som brukes til å framskrive sysselsettingen og antall mottakere innenfor ulike kommunale tjenesteytende sektorer. Den demografiske utviklingen i MAKKO er basert på framskrivninger fra modellen BEFREG. Modellen omfatter sektorer som barnehager, grunnskoler, videregående skoler og eldreomsorg. Sysselsettingen i kommunal tjenesteyting blir beregnet ved hjelp av antakelser om utviklingen i standarder og dekningsgrader i det kommunale tjenestetilbudet.

Mer om modellen MAKKO og dokumentasjon .