137267_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
137267
Lavere oljeinvesteringer i 2015
statistikk
2014-06-12T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere oljeinvesteringer i 2015

Investeringene for 2015 innenfor næringene for rørtransport og utvinning av olje og gass blir i oljeselskapenes førstegangsanslag oppgitt til 182,4 milliarder kroner. Anslaget for 2014 øker med 8 milliarder, til rekordhøye 231,7 milliarder kroner.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2012201320142015
Antatte investeringer mai året før143 180194 285208 223182 420
Antatte investeringer august året før171 958204 045215 095.
Antatte investeringer november året før184 591207 815223 259.
Antatte investeringer februar samme år186 044198 678223 724.
Antatte investeringer mai samme år186 654211 303231 700.
Antatte investeringer august samme år184 942212 768..
Antatte investeringer november samme år180 600211 900..
Påløpte investeringer173 482211 883..
Figur 1. Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2012-2015. Milliarder kroner

Anslaget for 2014 er 20,4 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 2. kvartal 2013. Det oppgitte tallet for 2015 er 25,8 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 2. kvartal 2013. Dette indikerer at olje- og gassinvesteringene når en topp i 2014 og faller tilbake i 2015.

Nedstengning og fjerning påvirker tellingen

Fra og med dette kvartalets telling er kostnadsarten nedstengning og fjerning inkludert som investering i tellingen. Investeringene innenfor nedstengning og fjerning anslås til 7,4 milliarder i 2014 og 7,9 milliarder kroner i 2015.

Siden det ikke er gitt anslag for denne kostnadsarten tidligere, vil totalanslagene som nå er gitt, ikke være direkte sammenlignbare med samlede investeringsanslag i tidligere tellinger. Derfor blir denne tellingens indikerte oppgang fra 2013 til 2014 overdrevet tilsvarende det oppgitte 2014-anslaget for nedstengning og fjerning. Nåværende tellings indikerte nedgang fra 2014 til 2015 blir tilsvarende underdrevet, som følge av innføringen av den nye kostnadsarten.

Lavt førstegangsanslag for 2015

Investeringsanslaget for 2015 oppgis til 182,4 milliarder kroner. Det er 25,8 milliarder kroner lavere enn tilsvarende tall for 2014, gitt i 2. kvartal 2013. Sett bort fra anslaget for nedstengning og fjerning er nedgangen i anslaget fra 2014 til 2015 på hele 33,7 milliarder kroner.

Nedgangen kommer særlig innenfor investeringsområdene felt i drift og feltutbygging, mens mer moderat nedgang antydes innenfor landvirksomhet og rørtransport. Anslagene indikerer oppgang innenfor letevirksomheten.

Investeringene til feltutbygging anslås til 56,3 milliarder kroner i 2015. Dette er 12,2 milliarder kroner lavere enn tilsvarende tall for 2014, gitt i 2. kvartal 2013. Utbyggingsprosjekter blir ikke inkludert i investeringstellingen før plan for utbygging og drift er levert til myndighetene. Rettighetshaverne på feltet Johan Sverdrup forventer å levere plan for utbygging og drift i 4. kvartal i år. Anslag for dette store prosjektet vil da i så fall komme i tillegg til det som nå ligger inne i anslaget for feltutbygging, og dermed dempe den nedgangen fra 2014 til 2015 som nå indikeres.

Investeringene til felt i drift i 2015 anslås til 75,5 milliarder kroner. Det er hele 21,2 milliarder lavere enn tilsvarende anslag gitt for 2014 i 2. kvartal 2013.

Rekordhøyt anslag for 2014

Investeringsanslaget for 2014 oppgis nå av oljeselskapene til 231,7 milliarder kroner. Det er 8 milliarder mer enn anslaget gitt i forrige kvartal. Ser man bort fra anslaget for nedstengning og fjerning, er anslaget nå 0,6 milliarder høyere enn det som ble gitt i forrige kvartal.

Anslaget nå er 20,4 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2013. Sett bort fra anslaget for nedstengning og fjerning er anslaget 13 milliarder kroner høyere. Oppgangen er størst innenfor feltutbygging og rørtransport, der anslagene er henholdsvis 19,1 milliarder og 4,5 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2013. Kun moderat oppgang indikeres innenfor investeringsområdene leting og landvirksomhet.

Innenfor felt i drift ser nedgangen ut til å starte allerede i år. Anslaget for 2014 for dette investeringsområdet er 11,8 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2013, gitt i 2. kvartal 2013. Anslaget innenfor nedstengning og fjerning for 2014 er 7,4 milliarder kroner. Det er 4,6 milliarder kroner mer enn påløpte tall for 2013.

Overføring av kostnadsarten nedstengning og fjerning til investeringstellingenÅpne og lesLukk

Nedstengnings- og fjerningskostnader har fram til og med statistikkåret 2012 blitt hentet inn på årsbasis som en del av de løpende driftskostnadene i utvinningsnæringen.

I tråd med endringer i internasjonale føringsforordninger vil det norske nasjonalregnskapet fra og med hovedrevisjonen 2014 betrakte denne typen kostnader som en investering. Av hensyn til konsistens med nasjonalregnskapet flyttes disse kostnadene over til investeringstellingen. Disse kostnadene vil også bli overført bakover i tid til og med statistikkåret 2002.