8710_om_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
8710_om
statistikk
2014-06-12T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2014

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Olje- og gassvirksomhet, investeringer
Emne: Energi og industri

Ansvarlig seksjon

Seksjon for industri og FoU-statistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Påløpte investeringer: Nominell anskaffelseskostnad av realkapital til utvinningsformål i et kvartal eller år. Alle kostnader innen leting og feltutbygging, inkludert produksjonsboring, anses som investeringer. For felt i produksjon anses ombygginger som gir en verdiøkning av produksjonsutstyret, forbedring av prosessen eller utvidelse av kapasiteten som investeringer. Reperasjons- og vedlikeholdskostnader anses som vareinnsats. Innenfor hjelpevirksomhet anses alle anskaffelser av fast og varig produksjonsutstyr med forventet brukstid på minimum 1 år som investeringer.

Antatte investeringer: Nominell anskaffelseskostnad av realkapital til utvinningsformål som rettighetshaverne på norsk sokkel forventer å gjøre på kort og mellomlang sikt. Alle forventede kostnader innen leting og feltutbygging, inkludert produksjonsboring, anses som investeringer. For felt i produksjon anses ombygginger som gir en verdiøkning av produksjonsutstyret, forbedring av prosessen eller utvidelse av kapasiteten som investeringer. Reperasjons- og vedlikeholdskostnader anses som vareinnsats. Innenfor hjelpevirksomhet anses alle anskaffelser av fast og varig produksjonsutstyr med forventet brukstid på minimum 1 år som investeringer.

Leting: Dekker aktiviteten fra produksjonslisensen er gitt og til leteprogrammet er sluttført eller til lisensen blir tilbakelevert til myndighetene.

Utbygging: Dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonstart.

Produksjon: Dekker aktiviteten fra produksjonsstart til nedstengning.

Hjelpevirksomhet: Dekker aktiviteten på kontorer og baser på land.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis Resultater frigis 9 uker etter observasjonsperiodens utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant 

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i henhold til SSB sin standard for arkivering.

 

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har blitt publisert I sin nåværende form siden 1984 og finansieres i sin helhet over statsoppdraget. Formålet med undersøkelsen er å lage nivå- og endringstall for antatte og påløpte investeringer innen utvinning av råolje- og naturgass og Rørtransport.

Brukere og bruksområder

Internt i SSB brukes tallene i investeringsstatistikken av kvartalsvis- og årlig nasjonalregnskap. Tallene benyttes også av SSBs forskningsavdeling i deres utarbeidelse av økonomiske analyser. Eksternt benyttes investeringstallene av offentlige etater, private bedrifter og bransjeorganisasjoner.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er inkludert i Kvartalsvis Nasjonalregnskap (KNR) og i den årlige statistikken for olje- og gassvirksomheten.

Lovhjemmel

Opplysningene samles inn av SSB på vegne av OD. OD`s hjemmel for innsamling av opplysningene er lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-4. SSB vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikkens populasjon består av alle aktive virksomheter innenfor næringene utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200), boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (09.101) og rørtransport (49.50). Populasjonen omfatter om lag 800 bedrifter.

Datakilder og utvalg

Innenfor næringene utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200 og rørtransport (49.50) blir skjema sendt ut til operatører av utvinningslisenser.  For disse næringene er undersøkelsen en totaltelling, dvs at utvalget består av hele populasjonen.

Innenfor næringen Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (09.101) består utvalget av et mindre utvalg av populasjonen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det hentes inn tall for påløpte og antatte investeringer i olje- og gassvirksomheten for en rekke ulike varer og tjenester som inngår i investeringene. Det er de påløpte investeringskostnadene det spørres om. Investeringene omfatter næringssektorene utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200) og rørtransport (49.50) og grupperes i investeringskategoriene leting, feltutbygging, felt i drift, landvirksomhet og rørtransport. Det blir også bedt om oppgaver for de påløpte og antatte investeringer til boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (09.101).

Dataene samles inn i elektroniske spørreskjema som hentes inn via epost.

Oppgavegivere er operatører på norsk kontinentalsokkel og foretak som utfører boring på kontraktsbasis.

Kvartalsvise innsendingsfrister for oppgavegiverne er 12. februar, 12. mai, 12. august og 12. november.

Det revideres for hvert bedriftsnummer innen de ulike skjematypene. Ved store endringer fra tidligere oppgitte tall for en bestemt bedrift, kontaktes oppdragsgiver.

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Alle skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikklovens § 2-4.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken har sammenlignbare tall tilbake til 1984. Man må være oppmerksom på at tallene som presenteres ikke er oppgitt i faste priser.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil vanligvis ha noen innsamligs- og bearbeidingsfeil. Innsamlingsfeil oppstår ved at oppgavegiver gir feil opplysninger på grunn av glems eller misforstår spørsmål og lignende. Bruk av kjente begreper og lett tilgjengelig rettledning reduserer forekomsten av denne type feil.

I denne statistikken forekommer denne type noen ganger, men en grundig revisjon sørger for å rette opp i hvertfall de mest betydelige feilene.

Bearbeidingsfeil er for eksempel feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium.

Til tross for at det gjennomføres en rekke kontroller så kan det forekomme feil i datagrunnlaget som det ikke har vært mulig å følge opp med de kontrollrutinene som benyttes.

Undersøkelsen er svarpliktig og frafallsprosenten er på under 0,5 prosent.

 

Feil kan forekomme i mange faser i datafangstprosessen. Typiske feilkilder er feil utfyllte skjemaer, innregistreringsfeil og revisjonsfeil. Feil kan også oppstå ved ulik fortolkning av termonologi. Mange feil og inkonsistenser oppdages og korrigeres gjennom manuelle og maskinelle kontroller i revisjonsfasen.

Det er kun ubetydelig frafall i undersøkelsen.

Ikke relevant

Ikke relevant.