54237_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
54237
Nedgang i samlet petroleumsproduksjon i 2010
statistikk
2011-02-25T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)4. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i samlet petroleumsproduksjon i 2010

Produksjonen av gass og olje (inkludert kondensat og NGL) endte på 230 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) i 2010. Dette er en reduksjon på omtrent 4 prosent sammenliknet med 2009.

Samlet produksjon av naturgass. Januar-desember. 1995-2010. Millioner Sm3

Samlet produksjon av olje (inkl. kondensat og NGL). Januar-desember. 1995-2010. 1 000 Sm3

Oljeproduksjonen i Norge nådde toppen i 2000 med 181 millioner Sm3 o.e (ekskl. NGL og kondensat). Siden den gang har produksjonen sunket hvert år. I 2010 endte produksjonen på 104 millioner Sm3 o.e., dette tilsvarer en reduksjon på 77 millioner Sm3 o.e., eller omtrent 43 prosent siden årtusenskiftet. Denne utviklingen har skjedd til tross for at det var 27 flere felt på norsk kontinentalsokkel som produserte olje i 2010, enn det var i 2000. Disse 27 feltene har samlet sett imidlertid bare stått for i underkant av 14 prosent av den samlede oljeproduksjonen det siste tiåret.

Ved utgangen av 2010 var det 63 felt som produserte olje. Grane var det feltet som produserte mest olje i 2010 med 9,3 prosent av total oljeproduksjon eksklusive NGL og kondensat. Morvin, Gjøa, Vega og Vega Sør er nye felt som startet med produksjon av olje i 2010. Sammenlikner vi 2010 med 2009 har samlet oljeproduksjon blitt redusert med 9,6 prosent, eller 11 millioner Sm3 o.e. Oljeproduksjonen stod i 2010 for i overkant av 45 prosent av samlet petroleumsproduksjon. Dersom man inkluderer NGL og kondensat blir andelen i underkant av 54 prosent.

Samlet produksjon av olje (inkludert NGL og kondensat) og gass. Januar - desember. 1995-2010. 1 000 Sm3 o.e.

økt produksjon av gass

Til forskjell fra utviklingen i oljeproduksjonen, har produksjonen av gass hatt en jevn årlig øking siden oppstartsåret i 1977. I 2010 endte den årlige gassproduksjonen på 106 millioner Sm3 o.e. Gassproduksjonen har mer enn doblet seg siden årtusenskiftet. I 2000 var produksjonen i underkant av 50 millioner Sm3 o.e. I 2010 stod produksjonen av gass for 46 prosent av den totale petroleumsproduksjonen, mens i 2000 var denne andelen på 20 prosent. Det var 51 felt som produserte gass i 2010, i 2000 var det 26. Sammenlikner vi 2010 med 2009, var det en økning i produksjonen på 2,8 millioner Sm3 o.e., eller 2,8 prosent. Gjøa startet med gassproduksjon i 2010. Troll var det feltet som produserte mest gass i 2010 med 27 prosent av total gassproduksjon.

NGL og kondensat

Det ble produsert i overkant av 15 millioner Sm3 o.e. NGL i 2010, noe som utgjorde 7 prosent av den samlede petroleumsproduksjonen. åsgård er den største produsenten av NGL med en produksjon på 30 prosent av total produksjon. Produksjonen har mer enn doblet seg de siste tiåret, men siden 2005 har den stabilisert seg rundt dagens produksjonsnivå.

Produksjonen av kondensat utgjorde kun 1,8 prosent av den samlete petroleumsproduksjonen i 2010. Den samlete produksjonen var på 4,1 millioner Sm3 o.e., en reduksjon på 7 prosent sammenliknet med 2009. Det var åtte felt som produserte kondensat i 2010, feltene Snøhvit, Sleipner Vest og Ormen Lange stod for det meste av produksjonen.

Tabeller: