9049_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
9049
Nedgang i den samlete petroleumsproduksjonen i 2009
statistikk
2010-03-04T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)4. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i den samlete petroleumsproduksjonen i 2009

Produksjonen av gass og olje (inkludert kondensat og NGL) endte på 239 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) i 2009. Dette er en reduksjon på omtrent 2,5 millioner Sm3 o.e., eller 1 prosent sammenliknet med året før. Produksjonen av gass økte, mens produksjonen av olje ble redusert.

Samlet produksjon av olje (inkl. kondensat og NGL). Januar-desember. 1994-2009. 1 000 Sm3

Samlet produksjon av naturgass. Januar-desember. 1994-2009. Mill. Sm3

Oljeproduksjonen i Norge nådde toppen i 2000 med 181 millioner Sm3 o.e. I årene etter har produksjonen sunket hvert år. I 2009 endte produksjonen på 115 millioner Sm3 o.e., dette tilsvarer en reduksjon på 66 millioner Sm3 o.e., eller omtrent 37 prosent siden årtusenskiftet. Denne utviklingen har skjedd til tross for at det var 23 flere felt på norsk kontinentalsokkel som produserte olje i 2009, enn det var i 2000. I de ni siste årene har disse 23 feltene stått for 14 prosent av den samlete oljeproduksjonen. I 2009 var det til sammen 59 felt som produserte olje. Sammenlikner vi 2009 med 2008, var reduksjonen i oljeproduksjonen på 7 millioner Sm3 o.e., eller 5,9 prosent. I 2009 åpnet seks nye felt for oljeproduksjon.

Økt gassproduksjon

Utviklingen i produksjonen av gass har vært en annen. Norge startet gassproduksjonen i 1977, og siden den gang har den økt for nesten hvert år. I 2000 var produksjonen av gass på 50 millioner Sm3 o.e., i 2009 var produksjonen mer en fordoblet og endte på 103 millioner Sm3 o.e, og var for første gang på over 100 millioner Sm3 o.e. Dette tilsvarer en økning på hele 108 prosent. I 2009 stod produksjonen av gass for 43 prosent av den totale petroleumsproduksjonen, i 2000 var denne andelen på 20 prosent. Det var 52 felt som produserte gass i 2009, i 2000 var det 26. Sammenlikner vi 2009 med året før, var det en økning i produksjonen på 4,2 millioner Sm3 o.e., eller 4,3 prosent. Det var fem nye felt som startet gassproduksjon i 2009.

Samlet produksjon av olje (inkludert NGL og kondensat) og gass. Januar-desember. 1994-2009. 1 000 Sm3 o.e.

NGL og kondensat

Den samlete produksjonen av NGL (natutral gas liquids) var på 16 millioner Sm3 o.e. i 2009, dette er en minimal økning siden året før med 0,2 prosent. Sammenliknet med 2000 har produksjonen økt med 8,8 millioner Sm3 o.e., eller 222 prosent. Produksjonen har imidlertid holdt seg stabil de fem siste årene.

Produksjonen av kondensat utgjør kun 1,8 prosent av den samlete petroleumsproduksjonen. Den samlete produksjonen var på 4,4 millioner Sm3 o.e. en økning på omtrent en halv millioner Sm3 o.e., eller 13 prosent, sammenliknet med 2008. Det var åtte felt som produserte kondensat i 2009, feltene Sleipner Vest og Ormen Lange stod for det meste av produksjonen.

Tabeller: